Verkkotentin arviointikriteerit ja arvosteluasteikko

 

Arvolauseet 4–5

 • Erinomainen ja kiitettävä vastaus on selkeästi jäsennelty ja johdonmukainen.
 • Kaikkiin tenttikysymyksiin on vastattu monipuolisesti, kattavasti ja tasapainoisesti.
 • Kirjoittaja osoittaa kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan ja eri näkökulmien yhdistelyyn sekä tuo omaa päättelyprosessiaan esille.
 • Vastauksessa näkyy perehtyneisyys tenttikirjallisuuteen, jota on hyödynnetty tarkoituksenmukaisesti suhteessa tenttitehtäviin.
 • Eri lähteiden näkökulmia on arvioitu, vertailtu ja yhdistelty toisiinsa siten, että aiheen kannalta keskeiset teoriat ja käsitteet tulevat sujuvasti esille.
 • Tekstissä esiintyy myös kirjallisuuden kautta perusteltuja omia pohdintoja, sovelluksia ja kriittisiä huomioita.
 • Lähdeviittaukset on merkitty verkkotentin ohjeiden ja tieteellisen käytännön mukaisesti.
 • Arvolauseessa 5 tulee lisäksi esille opiskelijan omaperäinen ja luova tapa jäsentää asia.

Arvolause 3

 • Hyvässä vastauksessa tenttitehtäviin on vastattu, joskin niiden tarkastelutavoissa ja jäsentelyssä voi olla epätasapainoa.
 • Vastaus voi olla luonteeltaan hieman persoonaton eli referoiva ja luetteloiva, joskin asiapitoinen.
 • Vastauksessa on kuitenkin riittävästi soveltavaa otetta ja omat sovellukset pohjautuvat lähdemateriaaleihin.
 • Vastauksessa on hyödynnetty kaikkia tenttitehtäviin soveltuvia lähteitä, mutta niiden annin arviointi, yhdistely ja vertailu jäävät satunnaiseksi.
 • Aihealueen peruskäsitteet ja teoriat on tuotu esille riittävän monipuolisesti, selkeästi ja sopivalla tarkkuustasolla.
 • Lähdemerkinnöissä voi olla pientä epätarkkuutta.

Arvolauseet 1–2

 • Tyydyttävässä ja välttävässä tenttivastauksessa on tuotu perusasiat esille, mutta usein niukkaan tyyliin ja pinnallisesti.
 • Kaikkia tenttitehtäviä tai niiden osa-alueita ei ole tarkasteltu.
 • Vastaus on jäsentymätön eikä heijasta kirjoittajan kokonaisvaltaista aihealueen ymmärrystä.
 • Oma pohdinta on niukkaa ja pintapuolista.
 • Vastauksessa voi olla joissakin kohdin virheellistä tietoa.
 • Lähdemateriaalin hyödyntäminen voi olla epätasaista ja esimerkiksi nojautua vahvasti vain yhteen lähteeseen. Tiedon yhdistely, vertailu ja kriittinen arviointi puuttuvat lähes kokonaan.
 • Lähdemerkinnöissä on epätarkkuutta.
 • Arvosanalla 1 arvioitu vastaus sisältää jotain hyväksyttyyn tehtävään riittävää.

Hylätty

Hylätyssä tenttivastauksessa täyttyy yksi tai useampia seuraavista seikoista:

 • Vastauksessa on selkeitä puutteita peruskäsitteiden ja teoriatiedon esittämisessä eikä esitettyjä käsitteitä tai teorioita ole sovellettu riittävän perusteellisesti tai tarkoituksenmukaisesti.
 • Vastaus on sisällöllisesti epäjohdonmukainen ja/tai siihen sisältyy virheellistä tietoa.
 • Vastaus ei perustu riittävällä tavalla tentittävään kirjallisuuteen, vaan mukana voi olla esimerkiksi arkista mielipidekirjoitusta.
 • Lähdemateriaalin hyödyntämisessä on puutteita, tai jotain peruslähdettä ei ole käytetty riittävästi tai lainkaan tekstin tuottamisessa.
 • Lähdeviittaukset on merkitty puutteellisesti tai ne puuttuvat kokonaan.

Tenttikohtaisesti ilmoitetaan, jos tentin hyväksymiseen edellytetään kaikkien tenttitehtävien läpäiseminen vähintään välttävällä suorituksella.

Arvosteluasteikko, kun suoritus pisteytetään (pisteet, arvosana)

 • vähintään 90 % maksimipisteistä 5 = erinomainen
 • vähintään 80 % maksimipisteistä 4 = kiitettävä
 • vähintään 70 % maksimipisteistä 3 = hyvä
 • vähintään 60 % maksimipisteistä 2 = tyydyttävä
 • vähintään 50 % maksimipisteistä 1 = välttävä
 • alle 50 % maksimipisteistä = hylätty