Tekoälyn käyttö opiskelussa – ohjeet ja linjaukset JYU avoimen opiskelijalle

JYU avoimen koulutuksen kehittämisryhmä on linjannut ja ohjeistanut tekoälyn käyttöä opiskelun tukena. Näitä ohjeita ja linjauksia päivitetään, kun kokemukset tekoälyn käytöstä kasvavat.

Erilaiset tekoälyyn pohjautuvat kielimallit ja sovellukset ovat tulleet osaksi opiskelua. GPT (Generative Pre-trained Transformer) ja muut samantyyppiset tekoälypohjaiset tekstieditorit tai tekstigeneraattorit, ns. suuret kielimallit, ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia, jotka tuottavat tekstiä käyttäjän antaman syötteen perusteella. Tekoälylle voi esittää kysymyksiä, ja sitä voi esimerkiksi pyytää uudelleenmuotoilemaan annettu teksti paremmaksi.

Kielimallin toimintaperiaate perustuu todennäköisyyksiin: taustalla on valtava tietoaineisto, jonka pohjalta se arvioi, mikä sana tulee edellisen perään. Kielimalli ei siis osaa ajatella itse, vaan se koostaa tietoaineistosta tekstin, joka voi olla oikein, mutta myös vääristynyt tai virheellinen. Tästä syystä kielimalli ei voi olla tiedon lähde eikä sen tuottamaan sisältöön voi sokeasti luottaa. Käyttäjän on aina tarpeen arvioida kriittisesti kielimallilta saamaansa ainesta; materiaalin oikeellisuudesta on ihminen vastuussa.

JYU avoimen koulutuksen kehittämisryhmä on linjannut tekoälyn käyttöä opiskelussa seuraavasti:

  1. Tekoälyn käyttö opiskelun tukena on sallittua. Voit hyödyntää kielimallia esimerkiksi uusien ideoiden tai pohjatekstien tuottamisessa, luonnostelussa, asioiden jäsentämisessä, käsitteiden ymmärtämisessä, kokonaiskuvan luomisessa tai apuna kielen- ja tekstinhuollossa. Tekoäly voi siis tuottaa raakamateriaalia ja pohja-aineistoa, jota sinun tulee itse työstää eteenpäin.
  2. Tekoäly ei ole tieteellinen lähde. Opintojaksolla on määritelty kirjallisuus, jota ensisijaisesti käytetään. Tekoäly voi toimia opiskelun tukena kohdan 1 mukaisesti, mutta sellaisenaan se ei sovellu lähteeksi, etenkään opinnäytteisiin. Hyvän tieteellisen kirjoittamiskäytänteen mukaisesti sinun tulisi viitata aina alkuperäiseen lähteeseen.
  3. Kaikkia opintosuorituksia koskee läpinäkyvyyden vaade. Oikeudenmukaisen arvioinnin takaamiseksi sinun on tuotava opintosuorituksessasi selvästi esiin, mikä on omaa ajatteluasi ja missä kohtaa tehtävää olet hyödyntänyt kielimallilta saatuja ajatuksia. Jos olet käyttänyt tekoälyn muotoilemaa tekstiä jossain kohtaa, sinun tulee kertoa se asianmukaisesti.
  4. Olet aina itse vastuussa palauttamasi tekstin sisällöstä. Kielimallin tuottaman tekstin käyttö muokkaamattomana on plagiointia, ja plagiointitapauksissa opintosuoritus voidaan arvioida hylätyksi.
Käytännön ohjeita

Sinun tulee raportoida tekoälyn käyttö kaikissa kirjallisissa töissä. Kirjallinen työ voi olla oppimistehtävä, tenttivastaus tai mikä tahansa kirjoitelma, joka voidaan tehdä itsenäisesti tai esimerkiksi osana verkkokurssia (mm. oppimispäiväkirja, raportti, essee, verkkokeskustelu).

Kerro mahdollisesta tekoälyn käytöstä kirjallisen työn johdannossa tai alkuosassa. Jos kuvaus on kovin pitkä, voit raportoida sen myös erillisessä liitteessä. Kuvauksesta tulee selvitä

  • mitä tekoälypohjaisia malleja tai sovelluksia olet käyttänyt (esim. Microsoft Copilot, ChatGPT, Elephas, GhostWriter, Bing, Rytr.me, Lex.page, Jasper, Notion AI jne.)
  • mihin tarkoitukseen olet tekoälyä hyödyntänyt (ks. linjausten kohtaa 1)
  • millaisia syötteitä olet tekoälylle antanut (käytetyt hakusanat ja -kysymykset sekä tehtävänannot ja tekoälyn kanssa käydyt keskustelut)
  • milloin olet aineiston tekoälyn avulla generoinut (päivämäärä).

Tekoälyn käyttö tulee ilmetä myös lähdeluettelossa sekä mahdollisina mainintoina itse kirjallisessa työssä.

Opettaja voi erikseen perustellusta syystä kieltää tekoälyn käytön yksittäisessä tehtävässä tai kurssilla. Tällöin opettajan tulee kertoa poikkeukset ja niiden perustelut opiskelijoille selkeästi.