Opintojen suunnittelu

Opintojen mitoitus ja kesto

Opintopiste vastaa noin  27 opiskelutuntia.

Yliopisto-opintojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op). Opintojen opintopistemäärä määräytyy niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen vaatii opiskelijalta keskimäärin 27 tunnin työpanosta. Tämä voi sisältää esimerkiksi lähi- tai verkko-opetusta (esim. luentoja, seminaareja, harjoituksia, verkkokurssille osallistumista) sekä itsenäistä työskentelyä (esim. tenttiin valmistautumista ja oppimistehtävien tekemistä).

Tarvittava työmäärä voi vaihdella huomattavasti opiskelijan omien opiskelutaitojen ja -mahdollisuuksien mukaan. Päätoimisesti opiskeltaessa yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työ vastaa 60 opintopistettä.

Opintojen suunnittelu

Tehokkaan ja tavoitteellisen opiskelun olennainen osa on opintojen suunnittelu. Avoimessa yliopistossa opiskelun itsenäisyys, opiskelutapojen monipuolisuus sekä opintovaihtoehtojen runsaus tekevät opintojen huolellisesti suunnittelusta erityisen tärkeää. Opintojen suunnitteluun vaikuttavat opiskelijan aiemmat tiedot, taidot, tavoitteet, motivaatio ja asenne. Myös opiskeluympäristö, kuten opiskelijan elämäntilanne, oppimistilanne sekä opintojen luonne ja sisällöt tulee ottaa huomioon opintojen suunnittelussa.

Opintojen suunnittelun pääkohdat

 1. Määrittele tavoitteesi. Tarkenna opiskelusi päätavoite ja suhteuta se muihin tavoitteisiin elämässäsi. Osita päätavoitteesi välitavoitteiksi, joita voivat olla esimerkiksi suoritettavat tentit, oppimistehtävät, opintojaksot tai opintokokonaisuudet.

 2. Tee henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa mm. pohdit tavoitteitasi, teet aikataulusuunnitelman ja arvioit omaa oppimistasi. Huomioi, että ajankäyttöön vaikuttavat opintojen laajuus, suoritustavat ja aikataulut, omat opiskelutaitosi ja -edellytyksesi sekä henkilökohtainen elämäntilanteesi. Opiskelusuunnitelman tuleekin olla joustava ja tarpeen mukaan muutettavissa.

 3. Arvioi tavoitteidesi saavuttamista säännöllisin väliajoin ja muuta tarvittaessa suunnitelmaasi. Oman oppimisen aktiivinen arviointi ja reflektiivinen tarkastelu helpottavat tavoitteiden saavuttamista.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opintojen suunnittelun välineenä

Opintojen suunnittelun välineenä käytetään henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa eli HOPSia. HOPS on sekä opintojen suunnittelun että asiantuntijuuteen kasvamisen väline. Sen tarkoituksena on:

 • selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä
 • hahmottaa opintoihin käytettävää aikaa
 • helpottaa opintojen pitkäjänteistä suunnittelua
 • sitouttaa opiskeluun
 • auttaa tunnistamaan ja hyväksymään esimerkiksi erilaisia oppimisen ja ammatillisen kehittymisen tarpeita
 • toimia oman oppimisen arvioinnin lähtökohtana
 • toimia apuna opintojen etenemisen seuraamisessa

Ensimmäinen versio HOPSista voi olla hyvin alustava suunnitelma. Tarkoituksena on palata suunnitelmaan säännöllisesti ja tehdä tarkennuksia, täsmennyksiä ja lisäyksiä opintojen edetessä. Opintojen lopussa HOPSiin kannattaa palata ja arvioida omaa oppimista ja saavutettuja tavoitteita.

Opintokokonaisuuden HOPS

Opintokokonaisuuden HOPSissa suunnittelet perus- tai aineopintokokonaisuuden suorittamista. Pohdit HOPSissa mm. aiempia opintojasi ja niiden merkitystä uuden oppimisessa, valitset itsellesi sopivia opiskelutapoja sekä laadit opiskeluaikataulun.

 • Osassa oppiaineista on käytössä oma opintokokonaisuuden HOPS-tehtävä tai -lomake. Tällöin HOPS laaditaan noudattaen oppiaineen ohjeita, jotka löytyvät opinto-opassivustolta.
 • HOPSn laatiminen voi myös olla osa opintokokokonaisuuden ensimmäisen opintojakson suorittamista.

Tutkintotavoitteinen HOPS 

 

Lisätietoa avoimen yliopiston tarjoamista tutkintotavoitteisista opiskelumahdollisuuksista ja ohjeet tutkintotavoitteisen HOPS:n laatimiseen löydät Tavoitteena tutkinto -sivustolta. Tutkintotavoitteisessa HOPSissa voit suunnitella esimerkiksi avoimen yliopiston väylähakuun vaadittavien opintojen suorittamista.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

 • AHOT tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa.
 • Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä.

Näin haet korvaavuutta

Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta. Avoimessa yliopistossa ei myönnetä osakorvaavuuksia.

 1. Huolehdi opinto-oikeudesta ja maksuista. Sinulla tulee olla voimassa oleva opinto-oikeus opintojaksoon tai kokonaisuuteen, johon haet osaamisen tunnistamista tai hyväksilukua. Korvattavista opinnoista maksat myös normaalin opintomaksun.
 2. Perehdy periaatteisiin. Avoimessa yliopistossa noudatetaan Jyväskylän yliopiston AHOT-periaatteita sekä mahdollisia tiedekuntien ja kielikeskuksen tarkentavia ohjeita.
 3. Kysy tarvittaessa. Sinua ohjaavat oppiaineiden opettajat ja koulutuspäälliköt, joilta saat apua hakemuksen täyttämiseen ja tarvittaviin dokumentteihin liittyen. Oppiaineen yhteyshenkilöt löydät oppiaineen sivulta. Opiskelijapalveluistamme voit kysyä opinto-oikeuksista ja maksuista.
 4. Täytä sähköinen lomake. Valitse vastaanottajaksi avoin yliopisto. Lähetä jokaisesta korvaavuudesta oma hakemus, ja muista lisätä mukaan myös tarvittavat liitteet (todistuksen ja/tai opintosuoritusotteen lisäksi myös kurssi/sisältökuvaus).
  1. Virallisessa koulutuksessa (esim. yliopisto, amk, avoin yo) hankitun osaamisen tunnustaminen
  2. Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen
 5. Saat päätöksen hakemuksestasi kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kirjaamme myönteiset hyväksiluvut opintorekisteriisi korvaavuusmerkintänä noin 2–3 viikon kuluessa päätöksestä.

Viestintä- ja kieliopintojen korvaaminen

Yliopiston tai muun kotimaisen korkeakoulun opetussuunnitelmien mukaisesti suoritetut viestintä- ja kieliopinnot voivat korvata tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot. Viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukemisesta päättää kielikeskus. Tutustu viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksiin ja niiden hakemiseen.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa. Sisällöstä vastaavuutta ei edellytetä, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelmien mukaisia ja niiden on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista.

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa tutkinto Jyväskylän yliopistossa, haet muualla kuin Jyväskylän yliopistossa suorittamiesi opintojen sisällyttämistä vasta kun olet tutkinto-opiskelijana. Kirjaat tutkintoon sisällytettäviksi haluamasi opinnot osaksi tutkintotavoitteista HOPSiasi. Lisätietoja opintoneuvojaltamme.