Opintojen suunnittelu

Opintojen mitoitus ja kesto

Opintopiste vastaa noin  27 opiskelutuntia.

Yliopisto-opintojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op). Opintojen opintopistemäärä määräytyy niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen vaatii opiskelijalta keskimäärin 27 tunnin työpanosta. Tämä voi sisältää esimerkiksi lähi- tai verkko-opetusta (esim. luentoja, seminaareja, harjoituksia, verkkokurssille osallistumista) sekä itsenäistä työskentelyä (esim. tenttiin valmistautumista ja oppimistehtävien tekemistä).

Tarvittava työmäärä voi vaihdella huomattavasti opiskelijan omien opiskelutaitojen ja -mahdollisuuksien mukaan. Päätoimisesti opiskeltaessa yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työ vastaa 60 opintopistettä.

Opintojen suunnittelu

Tehokkaan ja tavoitteellisen opiskelun olennainen osa on opintojen suunnittelu. Avoimessa yliopistossa opiskelun itsenäisyys, opiskelutapojen monipuolisuus sekä opintovaihtoehtojen runsaus tekevät opintojen huolellisesti suunnittelusta erityisen tärkeää. Opintojen suunnitteluun vaikuttavat opiskelijan aiemmat tiedot, taidot, tavoitteet, motivaatio ja asenne. Myös opiskeluympäristö, kuten opiskelijan elämäntilanne, oppimistilanne sekä opintojen luonne ja sisällöt tulee ottaa huomioon opintojen suunnittelussa.

Opintojen suunnittelun pääkohdat

 1. Määrittele tavoitteesi. Tarkenna opiskelusi päätavoite ja suhteuta se muihin tavoitteisiin elämässäsi. Osita päätavoitteesi välitavoitteiksi, joita voivat olla esimerkiksi suoritettavat tentit, oppimistehtävät, opintojaksot tai opintokokonaisuudet.

 2. Tee henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa mm. pohdit tavoitteitasi, teet aikataulusuunnitelman ja arvioit omaa oppimistasi. Huomioi, että ajankäyttöön vaikuttavat opintojen laajuus, suoritustavat ja aikataulut, omat opiskelutaitosi ja -edellytyksesi sekä henkilökohtainen elämäntilanteesi. Opiskelusuunnitelman tuleekin olla joustava ja tarpeen mukaan muutettavissa.

 3. Arvioi tavoitteidesi saavuttamista säännöllisin väliajoin ja muuta tarvittaessa suunnitelmaasi. Oman oppimisen aktiivinen arviointi ja reflektiivinen tarkastelu helpottavat tavoitteiden saavuttamista.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opintojen suunnittelun välineenä

Opintojen suunnittelun välineenä käytetään henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa eli HOPSia. HOPS on sekä opintojen suunnittelun että asiantuntijuuteen kasvamisen väline. Sen tarkoituksena on:

 • selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä
 • hahmottaa opintoihin käytettävää aikaa
 • helpottaa opintojen pitkäjänteistä suunnittelua
 • sitouttaa opiskeluun
 • auttaa tunnistamaan ja hyväksymään esimerkiksi erilaisia oppimisen ja ammatillisen kehittymisen tarpeita
 • toimia oman oppimisen arvioinnin lähtökohtana
 • toimia apuna opintojen etenemisen seuraamisessa

Ensimmäinen versio HOPSista voi olla hyvin alustava suunnitelma. Tarkoituksena on palata suunnitelmaan säännöllisesti ja tehdä tarkennuksia, täsmennyksiä ja lisäyksiä opintojen edetessä. Opintojen lopussa HOPSiin kannattaa palata ja arvioida omaa oppimista ja saavutettuja tavoitteita.

Opintokokonaisuuden HOPS

Opintokokonaisuuden HOPSissa suunnittelet perus- tai aineopintokokonaisuuden suorittamista. Pohdit HOPSissa mm. aiempia opintojasi ja niiden merkitystä uuden oppimisessa, valitset itsellesi sopivia opiskelutapoja sekä laadit opiskeluaikataulun.

 • Osassa oppiaineista on käytössä oma opintokokonaisuuden HOPS-tehtävä tai -lomake. Tällöin HOPS laaditaan noudattaen oppiaineen ohjeita, jotka löytyvät opinto-opassivustolta.
 • HOPSn laatiminen voi myös olla osa opintokokokonaisuuden ensimmäisen opintojakson suorittamista.

Tutkintotavoitteinen HOPS 

 

Lisätietoa avoimen yliopiston tarjoamista tutkintotavoitteisista opiskelumahdollisuuksista ja ohjeet tutkintotavoitteisen HOPS:n laatimiseen löydät Tavoitteena tutkinto -sivustolta. Tutkintotavoitteisessa HOPSissa voit suunnitella esimerkiksi avoimen yliopiston väylähakuun vaadittavien opintojen suorittamista.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

 • AHOT tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa.
 • Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä. Avoimessa yliopistossa hyväksiluku on korvaamista.
 • Avoin yliopisto myöntää hyväksilukuja vain virallisessa koulutuksessa hankitusta osaamisesta.

Miten haen korvaavuutta?

Löydät ohjeen korvaavuuden hakemiseen HelpJYU-palvelusta.

Viestintä- ja kieliopintojen korvaaminen

Löydät ohjeen viestintä- ja kieliopintojen korvaamiseen liittyen HelpJYU-palvelusta.

Sisällyttäminen

HUOM! Avoimessa yliopistossa ei voi hakea sisällyttämistä.

Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa. Sisällöstä vastaavuutta ei edellytetä, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelmien mukaisia ja niiden on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista.

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa tutkinto Jyväskylän yliopistossa, haet muualla kuin Jyväskylän yliopistossa suorittamiesi opintojen sisällyttämistä vasta kun olet JYU:n tutkinto-opiskelijana. Kirjaat tutkintoon sisällytettäviksi haluamasi opinnot osaksi tutkintotavoitteista HOPSiasi. Lisätietoja voit kysyä Avoimen yliopiston tutkintotavoitteisen opiskelun ohjaus -lomakkeella.