Opiskelutavat

Jyväskylän yliopiston tiedekuntien  opetussuunnitelmissa määritellään opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet sekä suoritustavat, joita noudatamme avoimessa yliopistossa. Opiskelutavoissa huomioimme myös aikuisopiskelijan tarpeet. Useimmiten voit opiskella verkkovälitteisesti etäopiskellen. Opintoihin voi sisältyä myös vapaaehtoista tai pakollista, iltaisin ja viikonloppuisin toteutettavaa lähiopetusta.

Opiskelutavat vaihtelevat oppiaineittain ja niistä kerrotaan tarkemmin oppiainekohtaisesti. Joihinkin opintojaksoihin sisältyy läsnäoloa vaativaa/pakollista lähiopetusta ja tieto siitä löytyy opetusohjelmasta. Lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella ei ole mahdollista saada vapautusta läsnäoloa vaativasta/pakollisesta lähiopetuksesta eikä sitä voi korvata itsenäisellä suoritustavalla.

Löydät lisää ohjeita opiskeluun oppimateriaali-Kopasta

 • Siirry Oppimateriaali-Koppaan
  • Opiskelukirjoittaminen
  • Tentti- ja lähdekirjallisuuden lukeminen
  • Luentomuistiinpanojen tekeminen
  • Tenttiminen ja tenttivastauksen laatiminen
  • Verkkotyöskentelyn pelisäännöt
  • Opintosuoritusten arviointi ja niistä annettava palaute
  • Plagiointi ja tekijänoikeudet opiskelussa
  • Tutkimuksenteon työkalupakki

Oppimistehtävät

Oppimistehtävässä tarkastelet lähdekirjallisuuden ja mahdollisen muun havainnollistavan aineiston avulla tehtävänannossa asetettua kysymystä tai ongelmaa. Oppimistehtävässä ideana on avata lähdeaineiston pohjalta eri näkökulmia aiheeseen, mikä edellyttää teoreettisen tiedon tutkimista ja tulkitsemista, eri asioiden keskinäisten suhteiden erittelyä sekä omaa ajattelua. Oppimistehtävässä tuot esiin omia ajatuksiasi ja näkemyksiäsi ja osoitat, että osaat soveltaa ja arvioida teorioita ja tutkimusta.

Tenttiminen

Kirjallisessa kuulustelussa eli tentissä vastaat ennalta määrätyn luentomateriaalin tai kirjallisuuden pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin. Tentit mittaavat tietojasi ja taitojasi, mutta ovat samalla oppimistilanteita, joissa tehtäviin vastatessasi kertaat ja työstät osaamistasi.

Yleisessä tenttitilaisuudessa voit suorittaa opintoihin kuuluvia tenttejä. Katso yleisten tenttien ajat ja paikat. Tenttejä voi olla mahdollista suorittaa myös verkossa.

Ohjeet tenttijälle

Luennot

Luennolla opettaja esittää opiskeltavat asiat opiskelijoiden kuunnellessa ja tehdessä luentomuistiinpanoja. Olennainen osa luento-opetusta on myös luennoitsijan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus. Luennoilla opintojakson sisältö tulee kertaalleen käsiteltyä ja painettua muistiin, mikä auttaa esimerkiksi tenttiin valmistautumisessa ja oppimistehtävän tekemisessä. Luennoista tehdään usein tallenne, jonka voit katsoa itsellesi sopivana ajankohtana.

Lukupiiri

Lukupiirissä pienryhmä kokoontuu joko kasvokkain tai verkossa yhdessä opiskelemaan opintojakson kirjallisuutta. Työskentely voi rakentua esimerkiksi siten, että kukin lukupiirin jäsen tekee kirjallisen alustuksen omasta osuudestaan, alustuksen pohjalta keskustellaan ja keskustelun pääsisältö kirjataan muistiin. Lukupiirin onnistuminen edellyttää sitoutumista yhdessä sovittuun aikatauluun ja aktiivista osallistumista ryhmän keskusteluihin.

Verkko-opiskelu

Verkkoa voidaan hyödyntää opiskelussa monin tavoin. Verkko voi olla esimerkiksi tiedottamisen, ohjauksen, opiskelumateriaalin jakamisen ja yhteisten materiaalien tuottamisen tai opiskelijoiden vuorovaikutuksen väline. Verkossa voit myös katsoa luennoista tehtyjä tallenteita. Joissain  oppiaineissa voit suorittaa itsenäisesti verkkokurssin tai -tehtävän verkossa olevan materiaaliin pohjautuen. Opetus voidaan toteuttaa myös verkkokurssina, jolla oppiminen perustuu opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen.

Parityöskentely ja pienryhmäopiskelu

Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus edistää oppimista. Yhdessä voi esimerkiksi valmistautua tenttiin tai kokoontua lukupiiriin. Joissakin oppiaineissa esseitä ja oppimistehtäviä on mahdollista tehdä myös parityönä. Pienryhmä- ja parityöskentelyssä tärkeää on kaikkien ryhmän jäsenten tasapuolinen osallistuminen.