Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Hakukelpoisuusvaatimukset avoimen yliopiston väylähaussa

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Englannin kieli (kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma)

Historia

 • Vähintään Historian perus- ja aineopinnot. Opintokokonaisuuksien keskiarvojen pitää olla vähintään 3/5.
 • Hakijoita kutsutaan valintahaastatteluun suoritettujen historian opintojen määrän ja arvosanojen sekä perustelukirjeessä esitettyjen tietojen perusteella. Myös opintojen kokonaismäärä otetaan huomioon. 

Journalistiikka

 • Vähintään Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaiset journalistiikan tai viestinnän ja median perusopinnot vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3/5).
 • Hakijoita kutsutaan valintakokeeseen suoritettujen journalistiikan opintojen määrän ja arvosanojen sekä hakemuksen perusteluissa esitettyjen tietojen perusteella. Myös opintojen kokonaismäärä otetaan huomioon.

Kirjallisuus

 • Hakijalla tulee olla suoritettuna opintoja vähintään 60 opintopistettä.
 • Opintojen tulee sisältää kirjallisuuden perusopinnot.
 • Valinta perustuu kirjallisuuden opintojen määrään, opintojen yhteismäärään, opintojen arvosanoihin ja opintosuunnitelmaan.

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa - Uutuus!

 • Hakijalla tulee olla suoritettuna opintoja vähintään 60 opintopistettä.
 • Opintojen tulee sisältää vähintään soveltuvan aineen perusopinnot, mieluusti myös aineopinnot tai osan niistä. Opintosuuntaan soveltuvan aineen opintojen keskiarvon pitää olla vähintään 3/5.
 • Soveltuvia opintoja haettavan aineen opinnoiksi ovat muun muassa etnologian, folkloristiikan, kansatieteen, kulttuuriperinnön tutkimuksen, museologian, perinteentutkimuksen, sosiaali- ja kulttuuriantropologian, uskontotieteen sekä sosiologian, yhteiskunta- tai sosiaalipolitiikan, valtio-opin ja politiikan tutkimuksen, filosofian sekä muiden soveltuvien yhteiskuntatieteiden opinnot.
 • Valinta perustuu aiemmin suoritettujen opintojen soveltuvuuteen, määrään ja arvosanoihin sekä hakemuksen perusteluihin.

Museologia

 • Hakijalla tulee olla suoritettuna opintoja vähintään 60 opintopistettä.
 • Opintojen tulee sisältää museologian perusopinnot.
 • Valinnan perusteena ovat museologian opintojen määrä, opintojen yhteismäärä, opintojen arvosanat sekä opintosuunnitelma.

Suomen kieli (kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma)

 • Suomen kielen perus- ja aineopinnot (lukuun ottamatta kandidaattiseminaaria, kandidaatintutkielmaa ja tutkimuksen teon peruskurssia) arvosanalla hyvä (3/5) 
 • Kandidaatin tutkintoon vaadittavista viestintä- ja kieliopinnoista toinen kotimainen kieli (3 op; ei vaadita, jos hakijalla on ruotsin kielestä vähintään perusopinnot) ja vieras kieli (3 op; ei vaadita, jos hakijalla on vieraasta kielestä vähintään perusopinnot)

Taidehistoria ja taidekasvatus

Viestintä

 • Vähimmäisvaatimuksena ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaiset puheviestinnän tai viestinnän ja median perusopinnot vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3/5).
 • Kyseeseen tulevat myös jonkin muun yliopiston opetussuunnitelman mukaiset avoimessa yliopistossa suoritetut puheviestinnän, puheopin tai viestinnän perusopinnot.
 • Lopullinen valinta tehdään valintakokeen perusteella. Hakijoita kutsutaan valintakokeeseen suoritettujen puheviestinnän tai viestinnän ja median opintojen määrän ja arvosanojen sekä hakemuksen perusteluissa esitettyjen tietojen perusteella. Myös opintojen kokonaismäärä otetaan huomioon.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Sosiaalityö 

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella hakijan tulee olla suorittanut avoimessa yliopisto-opetuksessa jonkun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja yhteismäärältään vähintään 100 opintopisteen verran ainakin kahdessa oppiaineessa.

Hakijalla tulee olla suoritettuna:

Yhteiskuntatieteet ja filosofia (filosofia, sosiologia, yhteiskuntapolitikka ja politiikka, ent. valtio-oppi)