Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, johtamisen opintosuunta

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2017-31.7.2020

Kauppatieteet

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op)

 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) 
 • YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op) 
 • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op) 
 • YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op) 
 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op) 
 • YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)

Johtamisen aineopinnot (35 op)

 • Pakolliset opinnot (22 op)
  • YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op)
  • YJOA3110 Strategic Management (6 op)
  • YJOA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op)
  • JSBA1920 Kypsyysnäyte (0 op)
   • Suoritetaan JYU:n kauppakorkeakoulussa sen jälkeen, kun opiskelija on hakenut ja tullut valituksi kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan.
 • Valinnaiset opinnot (13 op)
  • YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen 6 op 
  • YJOA2140 Business and Leadership Ethics 5 op
  • YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen 6 op 
  • PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II 5 op
  • CEMA2110 Business, Society and the Environment 5 op
  • YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat 4 op 

Muut yhteiset opinnot (63 op)

Muut pa­kol­li­set kaup­pa­tie­teel­li­set opin­not (35 op)

 • JSBP5110 Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan (4 op) 
  • Mahdollista suorittaa erillisellä opinto-oikeudella JYU:n kauppakorkeakoulussa KTK-opintojen loppuvaiheessa, yhteystiedot: opintoasiat-jsbe@jyu.fi. HUOM! Huomioi opetuksen aikataulu ja suoritustapa (tiedotetaan Korpissa).
 • YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op) 
 • YCCA2120 Corporate Reputation and Crisis Communication (6 op) 
  • Mahdollista suorittaa erillisellä opinto-oikeudella JYU:n kauppakorkeakoulussa KTK-opintojen loppuvaiheessa, yhteystiedot: opintoasiat-jsbe@jyu.fi. HUOM! Huomioi opetuksen aikataulu ja suoritustapa (tiedotetaan Korpissa).
 • YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op) 
 • KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi (8 op) 
 • KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (5 op) 
  • Mahdollista suorittaa erillisellä opinto-oikeudella JYU:n kauppakorkeakoulussa KTK-opintojen loppuvaiheessa, yhteystiedot: opintoasiat-jsbe@jyu.fi. HUOM! Huomioi opetuksen aikataulu ja suoritustapa (tiedotetaan Korpissa).

Ylei­so­pin­not (28 op)

 • JSBY6110 Opintojen suunnittelu (1 op) 
  • Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat JSBY6110-opintojakson sijasta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op) -opintojakson
  • Suorita JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa -opintojakso heti opintojen alussa, opintojakson suoritustapana on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen.
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) 
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op) 
 • JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi (4 op) 
 • JSBY1220 Talousmatematiikka 1 (4 op) 
  • Mahdollista suorittaa myös erillisellä opinto-oikeudella JYU:n kauppakorkeakoulussa KTK-opintojen loppuvaiheessa, yhteystiedot: opintoasiat-jsbe@jyu.fi. HUOM! Huomioi opetuksen aikataulu ja suoritustapa (tiedotetaan Korpissa).
 • JSBY1250 Taulukkolaskenta ja tietokannat (3 op) 
  • ks. edellinen kohta
 • JSBY1260 Kvantitatiiviset menetelmät ja SPSS (4 op) 
  • ks. edellinen kohta
 • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op) 
  • Tämän opintojakson voi suorittaa erillisellä opinto-oikeudella JYU:n informaatioteknologian tiedekunnassa, ks. lisätiedot.
 • JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) 
 • JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op)

Viestintä- ja kieliopinnot 20 op

Avoimen yliopiston väylähaun kautta kandidaattiohjelmaan hakeavat suorittavat edelleen avoimessa yliopistossa järjestettävät viestintä- ja kieliopintojen kurssit (ks. myös viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet).

 • äidinkielen viestintää
  • äidinkielen puheviestintää 2 op
   • mikä tahansa puheviestinnän kurssi
  • äidinkielen kirjoitusviestintää 2 op
   • Kirjoitusviestinnän perusteet- tai Tutkimusviestinnän perusteet -kurssi
 • kieliopintoja
  • toista kotimaista kieltä 3 op
   • XRUT002/902 Svenska för ekonomer 3 op
  • ensimmäistä vierasta kieltä 6 op
   • XENX001 Academic Reading 3 op ja
   • XENT003 Communication Skills 3 op
  • toista vierasta kieltä 5 op, ks. saksan kieli & muut kielet
   • akateemisen perustason kurssi, jolla lähtötasoksi vaaditaan vähintään lukion lyhyt oppimäärä tai vastaavat tiedot
  • valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja 2 op
   • esim. ylimääräinen äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestinnän kurssi, ruotsin valmentava (verkko)kurssi tai englannin valmentava kurssi

Vapaasti valittavat opinnot (34 op)

Vapaasti valittavia opintoja niin paljon, että kandidaatintutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla ylimääräisiä koulutusohjelman aineopintoja, kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien vapaavalintaisia opintoja tai ylimääräisiä viestintä- ja kieliopintoja.