21.12.2017

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, johtamisen opintosuunta (pääaine)

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2013-31.7.2017 (jatkavat opiskelijat)

Yleisopinnot 45 op

 • TTKY025 Opintojen suunnittelu, eHops ja OmaOpe-tutorointi 1 op
  • Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat TTKY025-opintojakson sijasta TTKY112 Tavoitteena taloustieteet 1 op -opintojakson
  • Suorita TTKY112 Tavoitteena taloustieteet -opintojakso heti opintojen alussa, opintojakson suoritustapana on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen.
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 op
  • HUOM! Mikäli suoritettuna on 31.7.2013 vanhentuneen opetussuunnitelman mukainen TTKA820 Tiedonhankintamenetelmät 2 op -opintojakso tai TTKY030 Akateemiset oppimistaidot 3 op -opintojakso, ei LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 op -opintojaksoa tarvitse suorittaa.
 • Matematiikka
  • TTKY610 Matematiikan kertauskurssi 4 op
   • MATY020 Matematiikan peruskurssin 5 op suorittaneiden ei tarvitse suorittaa TTKY610 Matematiikan kertauskurssia 4 op ja TTKY611 Talousmatematiikka 1 4 op -kurssia.
   • HUOM! MATY010 Matematiikan propedeuttisen kurssin 5 op suorittamista ennen Matematiikan peruskurssia suositellaan vahvasti, mikäli aiemmista matematiikan opinnoista on aikaa tai mikäli lukion pitkän matematiikan opintoja ei ole suoritettu.
 • TTKY611 Talousmatematiikka 1 4 op
  • Ks. edellinen kohta.
 • TTKY630 Taulukkolaskenta ja tietokannat 3 op
  • Mahdollista suorittaa erillisellä opinto-oikeudella JY:n kauppakorkeakoulussa KTK-opintojen loppuvaiheessa, yhteystiedot: opintoasiat-jsbe@jyu.fi. HUOM! Huomioi opetuksen aikataulu ja suoritustapa (tiedotetaan Korpissa).
  • HUOM! Mikäli suoritettuna on 31.7.2013 vanhentuneen opetussuunnitelman mukainen ITKY203 Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet 3 op -opintojakso, ei TTKY630 Taulukkolaskenta ja tietokannat 3 op -opintojaksoa tarvitse suorittaa.
 • KTTP111 Taloustieteen peruskurssi 8 op (osa taloustieteen perusopintoja) tai KTTP110 Kansantaloustieteen peruskurssi 8 op
 • Tilastotiede
  • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op
  • TILP350 SPSS-kurssi 2 op
 • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 2 op
  • Tämän opintojakson voi suorittaa erillisellä opinto-oikeudella JY:n informaatioteknologian tiedekunnassa, ks. lisätiedot.
 • KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet 5 op
  • Mahdollista suorittaa erillisellä opinto-oikeudella JY:n kauppakorkeakoulussa KTK-opintojen loppuvaiheessa, yhteystiedot: opintoasiat-jsbe@jyu.fi. HUOM! Huomioi opetuksen aikataulu ja suoritustapa (tiedotetaan Korpissa).
  • Korvaavaksi opintojaksoksi käy esim. Lapin yliopiston Kauppaoikeus (8 op) -opintojakso tai Aalto-yliopiston Yritysjuridiikan perusteet (6 op) -opintojakso.
 • YLAY050 Tuotantojohtaminen 2 op
  • Mahdollista suorittaa erillisellä opinto-oikeudella JY:n kauppakorkeakoulussa KTK-opintojen loppuvaiheessa, yhteystiedot: opintoasiat-jsbe@jyu.fi. HUOM! Huomioi opetuksen aikataulu ja suoritustapa (tiedotetaan Korpissa).
  • Korvaavaksi opintojaksoksi käy esim. Aalto-yliopiston Tuotantotalouden perusteet (6 op) -opintojakso.
 • Aineopintojen seminaarin johdatuskurssit 7 op
  • TTKA840 Tiedonhankintamenetelmät 1 op
  • TTKA850 Taloustieteellinen tutkimus ja metodiopinnot 6 op

Viestintä- ja kieliopinnot 20 op

(ks. viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet)

 • äidinkielen viestintää
  • äidinkielen puheviestintää 2 op
   • mikä tahansa puheviestinnän kurssi
  • äidinkielen kirjoitusviestintää 2 op
   • XKV0012 Kielenhuollon kurssi 3 op (1.8.2016 alkaen Kirjoitusviestinnän perusteet- tai Tutkimusviestinnän perusteet -kurssi)
 • kieliopintoja
  • toista kotimaista kieltä 3 op
   • XRUT002/902 Svenska för ekonomer 3 op
  • ensimmäistä vierasta kieltä 6 op
   • XENX001 Academic Reading 3 op ja
   • XENT003 Communication Skills 3 op
  • toista vierasta kieltä 5 op, ks. saksan kieli & muut kielet
   • akateemisen perustason kurssi, jolla lähtötasoksi vaaditaan vähintään lukion lyhyt oppimäärä tai vastaavat tiedot
  • valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja 2 op
   • esim. ylimääräinen äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestinnän kurssi, ruotsin valmentava (verkko)kurssi tai englannin valmentava kurssi

Pääaineryhmän opinnot min. 87 op

Kauppatieteet

Liiketoimintaosaamisen perusteet 28 op

 • YTPP210 Yrityksen johtamisen ja johtajuuden perusteet 6 op
 • YTPP220 Laskentatoimen perusteet 6 op
 • YTPP230 Markkinoinnin perusteet 6 op / YTPP235 Johdatus markkinointiin 6 op
 • YTPP240 Yrittäjyyden perusteet 6 op
 • YTPP250 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen 4 op

Johtamisen aineopinnot 35 op

 • Pakolliset 22 op
  • YJOA240 Henkilöstöjohtaminen 6 op
  • YJOA320 Strategic Management 6 op
  • YJOA900 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma 10 op
  • YJOA911 Maturiteetti 0 op
   • Suoritetaan JY:n kauppakorkeakoulussa sen jälkeen, kun kauppakorkeakoulu on opiskelijan hakemuksen perusteella myöntänyt opiskelijalle tutkinnonsuoritusoikeuden.
 • Valinnaiset 13 op
  • YJOA250 Työhyvinvoinnin johtaminen 6 op
  • YJOA450 Yritys- ja johtamisetiikka 5 op
  • YJOA260 Johdon ja henkilöstön kehittäminen 6 op
  • CEMA150 Business, Society and the Environment 6 op
  • PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II 5 op

Muut pakolliset yrityksen taloustieteen aineopinnot 24 op (voidaan käyttää myös sivuainekokonaisuuksiin)

 • YLAA105 Kirjanpito ja tuloslaskenta 6 op
 • YLAA220 Kustannuslaskenta 6 op
 • YMAA125 Markkinointitutkimus 6 op
 • YMAA130 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen 6 op

Sivuaine- ja muut opinnot

Minimissään 25 opintopisteen laajuinen sivuainekokonaisuus sekä muita sivuaineopintoja, ylimääräisiä pääaineen opintoja tai muita opintoja on suoritettava niin paljon, että tutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen.