Avoin yliopisto määritteli verkkokursseille raameja ja laatusuosituksia

Osallistuva verkko-opiskelija -projektin tavoite oli lisätä opiskelijoiden osuutta verkkokurssien kehittämisessä ja arvioimisessa.

Jyväskylän avoimessa yliopistossa toteutettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa Osallistuva verkko-opiskelija -projekti, jonka pohjalta luotiin verkkokursseille reunaehtoja ja laatusuosituksia. Projekti on osa eEducation/OHO!-hanketta, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluissa.

Verkkokurssien opiskelijat kiinnittävät kursseilla huomiota eri asioihin kuin opettajat, mutta heidän äänensä ei aina kuulu riittävästi kurssin laadun arvioinnissa tai palautteessa. Osallistuva verkko-opiskelija -projektin tavoite oli lisätä opiskelijoiden osuutta verkkokurssien kehittämisessä ja arvioimisessa. Osana projektia luotiin esimerkiksi opettajille itsearviointilomake ja opiskelijoille palautepohja. Niiden avulla nyt määriteltyjä laatusuosituksia voidaan myös arvioida ja kehittää edelleen.

Laatusuositukset eivät ole tarkka kriteeristö vaan enemmänkin opettajien arjessa käyttökelpoinen ja toimiva suosituslista.

“Vaikka verkkokurssit ovat meille arkipäivää, on suositusten laatiminen ja pilotointi yhdessä opiskelijoiden kanssa avannut uusia näkökulmia. Suositusten avulla pystymme jatkossa kehittämään entistä laadukkaampia ja opiskelijalähtöisempiä verkkokursseja”, kertovat tutkimuksen tekijät Tiina Kokko, Mari Laine ja Anne Mari Rautiainen Jyväskylän avoimesta yliopistosta.

Osallistava verkkokurssi antaa vapautta ja luo vuorovaikutusta

Osallistuva verkko-opiskelija -projekti määritteli verkkokursseille reunaehdot ja laatusuositukset.

Määritelmän mukaan verkkokurssi:

  • Sisältää monipuolisia tehtäviä ja materiaaleja
  • Suoritetaan kokonaan verkossa
  • Edellyttää itsenäistä ja vastuullista työotetta
  • Etenee ennalta sovitussa aikataulussa, mutta työskentely on paikasta ja vuorokauden ajasta riippumatonta
  • Sisältää vuorovaikutusta sekä opiskelijoiden kesken että opettajan ja opiskelijan välillä
  • Mahdollistaa opiskelijoille vertaistuen ja -palautteen antamisen ja saamisen

Verkkokurssin laatusuosituksiksi määriteltiin muun muassa:

  • Pedagogiikan osalta osaamistavoitteet, yhteisöllisyys, ohjaus ja arviointi
  • Käytettävyyden osalta helppokäyttöisyys, saavutettavuus ja tekninen tuki
  • Sisällön osalta tiedonhankinta, kriittinen ajattelu, reflektointi, selkeys ja ajantasaisuus sekä e-aineistot