Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot: Tue lapsen kehitystä, turvaa oppimista

Oppimisen halu ja ilo kantavat parhaimmillaan läpi elämän. Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen oppimisympäristön, jossa hänet kohdataan yksilönä. Opintopolun alun uudistusten myötä alalla tarvitaan myös uutta osaamista. Esi- ja alkuopetuksen perusopintokokonaisuus vastaa tähän tarpeeseen.

Esi- ja alkuopetuksen merkitys lapsen elämään on suuri. Laadukkaalla esi- ja alkuopetuksella luodaan vankka perusta lapsen oppimisen polulle ja varmistetaan lapsen kehityksen ja oppimisen myönteisiä vaikutuksia. Suomessa esi- ja alkupetusta kehitetäänkin jatkuvasti, jotta sillä voidaan vastata yhä paremmin lasten erilaisiin tarpeisiin ja turvata jokaiselle lapselle turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö.

”Esiopetusta koskevat muutokset ovat Suomessa hyvin ajankohtaisia. Parhaillaan meneillään on esimerkiksi kokeilut kaksivuotisesta jo 5-vuotiaana alkavasta esiopetuksesta, josta odotetaan tuloksia mielenkiinnolla. Tällaiset uudistukset haastavat myös päiväkotien ja koulujen henkilökuntaa päivittämään ja kehittämään omaa osaamistaan”, sanoo professori Marja-Kristiina Lerkkanen, joka toimii Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksesta vastaavana varajohtajana.

Yhdistä teoriatieto  käytäntöön

Esi- ja alkuopetuksen opinnot muodostavat monipuolisen ja johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Voit aloittaa opinnot joko alkusyksyllä tai alkuvuodesta. Opinnoissa kehität omaa asiantuntijuuttasi ja perehdyt erilaisista näkökulmista esi- ja alkuopetusikäisten lasten kehitykseen ja niissä ilmeneviin yksilöllisiin eroihin.

”Opinnoissa kehityspsykologinen tuore tutkimustieto nivoutuu käytännön pedagogiikaksi harjoittelun ja työelämälähtöisten tehtävien kautta. Opinnoista saa osaamista muun muassa siihen, kuinka tukea ja ohjata lapsen luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen kehittymistä. Opinnot tarjoavat myös käytännön esimerkkejä ja teoriatietoa varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseen”, Lerkkanen kuvaa.

Lisäksi tutustut muun muassa vuorovaikutusprosesseihin, jotka määrittävät niin oppilaiden kuin opettajien toimintaa ryhmässä, ja kehität myös omaa vuorovaikutus- ja viestintäosaamistasi.

Opinnoissa kehityspsykologinen tuore tutkimustieto nivoutuu käytännön pedagogiikaksi harjoittelun ja työelämälähtöisten tehtävien kautta.

Opetus- ja kasvatusalan nykyinen tai tuleva ammattilainen, täydennä osaamistasi!

Esi- ja alkuopetuksen yhtenä tavoitteena on parantaa lasten oppimisedellytyksiä ja tunnistaa mahdollisimman varhain oppimisessa tukea tarvitsevat lapset.

”Kun oppimisvalmiuksia pystytään tukemaan kaikkien lasten osalta aikaisemmin, tukitoimia ei tarvita niin paljon myöhemmin. Myös perusopetuslaki määrittää, että lapsen on saatava tukea ja oppilashuollon palveluita heti, kun tarvetta ilmenee. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii koko henkilökunnalta osaamista, jota Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot päivittävät”, Lerkkanen sanoo.

Opinnot sopivatkin mainiosti esimerkiksi esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville tai muissa opetus- ja kasvatusalan tehtävissä toimiville.

Kun oppimisvalmiuksia pystytään tukemaan kaikkien lasten osalta aikaisemmin, tukitoimia ei tarvita niin paljon myöhemmin.

Erilaiset suoritustavat oppimista tukemassa

Opinnoissa yhdistyy joustava itsenäinen opiskelu ja vuorovaikutteinen, vertaisoppimisen mahdollistava pienryhmätyöskentely. Harjoittelujaksoa lukuun ottamatta voit suorittaa kaikki kokonaisuuden kurssit verkkovälitteisesti. Huomioithan, että osa kursseista sisältää itsenäisen työskentelyn lisäksi myös reaaliaikaista verkko-opetusta.

Voit opiskella valintasi mukaan joko yksittäisiä opintojaksoja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden. Suoritathan ensimmäisenä kuitenkin kurssin Esi- ja alkuopetuksen kehityspsykologiset lähtökohdat I (4 op).

”Ensimmäisellä kurssilla luodaan pohjaa ikäkauden ymmärtämiseen tutustumalla esi- ja alkuopetusikäisen lapsen näkökulmasta keskeisiin kehitysteorioihin ja pohditaan muun muassa motivaation ja minäkuvan merkitystä lapsen oppimisessa. Itsenäisen oppimistehtävän lisäksi opiskelija syventää osaamistaan verkko-oppimisympäristössä tapahtuvan pienryhmätyöskentelyn ja kolmen verkkoluennon avulla”, kertoo opettaja ja tutkijatohtori Sanni Pöysä.

Lisätietoja: