Luku- ja kirjoitustaidot kuuluvat kaikille: Uusista opinnoista keinoja oppimisen tukemiseen

Uusi kaikille avoin Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -opintokokonaisuus tarjoaa työkaluja tärkeiden taitojen edistämiseen, niihin innostamiseen ja motivoimiseen. Opinnot sopivat opetus- ja kasvatusalan nykyisille ja tuleville ammattilaisille, mutta myös muille kasvua ja oppimista tukevissa tehtävissä toimiville.

Luku- ja kirjoitustaidot ovat avaimia oppimiseen. Ne mahdollistavat ymmärryksen, ilmaisun ja toimijuuden yhteiskunnassa. Kyse on jokaiselle kuuluvasta osaamisesta, joka joskus haastaa kovastikin ennen avautumistaan.

Luku- ja kirjoitustaitojen kehittäminen kuuluu opetussuunnitelmiin koko oppivelvollisuuden ajan. Se liittyy tiiviisti kaikkiin tehtäviin, jotka tukevat kasvua ja oppimista – aina aikuisuuteen asti. Tärkeän taidon oppiminen onkin koko yhteiskunnan asia.

”Aihe on erittäin ajankohtainen muun muassa tuoreiden PISA-tutkimustulosten valossa: Tulosten mukaan heikkojen lukijoiden osuus on edelleen lisääntynyt, sukupuolten väliset erot kasvaneet ja sosioekonomisen taustan vaikutus oppimistuloksiin voimistunut. Yhä useamman nuoren luku- ja kirjoitustaito ei riitä opiskeluun ja yhteiskunnalliseen toimijuuteen”, kertoo yliopistonopettaja Sanna Luokomaa Jyväskylän yliopistosta. Hän on mukana avoimen yliopiston Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -opintokokonaisuuden suunnittelussa ja opetuksessa.

Lukutaidon ongelmat näkyvät kaikilla elämänalueilla

Kysyimme lukutaidon merkityksestä sanataidekouluttaja ja oppikirjailija Aleksis Salusjärveltä, joka opettaa nuorille ja aikuisille luku- ja kirjoitustaitoa muun muassa vankiloissa. Lukutaito on taito, joka mahdollistaa osallistumisen: ”Lukutaito tarkoittaa kykyä toimia subjektina, kykyä tehdä itsensä ymmärretyksi ja ymmärtää muita”, hän sanoo.

”Lukutaidon ongelmat johtavat usein ongelmiin kaikilla elämänalueilla. Esimerkiksi nuorten vankien keskuudessa 70 prosentilla on ongelmia lukemisen ja kirjoittamisen kanssa. Tekstitaitojen oppiminen vähentää heillä rikosten uusimista”.

Mutta miten ihmeessä tekstitaitoja opitaan – etenkin silloin, jos elämässä moni muukin asia haastaa? Opettajan on osattava vastata kysymykseen ”So what?”, Salusjärvi toteaa.

”Kaikki oppiminen edellyttää vuorovaikutusta. Opetettava asia on saatava mahdollisimman lähelle oppijaa, jotta hän ymmärtää, mistä on tarkalleen kysymys. Jos opettaa lukutaitoa, täytyy osata perustella sen merkitys oppijalle. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun painitaan oppimisvaikeuksien kanssa, jotka tekevät oppimisesta usein epämiellyttävää ja raskasta. Kun toiminnan maali on koko ajan näkyvillä, raskaillekin treeneille on perusteet”.

Opinnoista asiantuntemusta erilaisiin tarpeisiin

Opintokokonaisuus on laajuudessaan, monipuolisuudessaan ja monitieteisyydeltään ainutlaatuinen luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen kokonaisuus. Sen sisältöjä on ollut tuottamassa monitieteinen asiantuntijayhteisö, jossa on mukana yli sata asiantuntijaa ja yhteistyötahoa eri tutkimusaloilta ja sidosryhmistä liittyen luku- ja kirjoitustaitoon. Opintokokonaisuus pohjautuu Opetushallituksen rahoittamaan LUKILOKI-koulutushankkeeseen, jonka Jyväskylän yliopisto on toteuttanut yhdessä Niilo Mäki Instituutin kanssa.

”Opintokokonaisuudessa perehdytään luku- ja kirjoitustaitojen opetukseen ja oppimiseen laajan tekstikäsityksen pohjalta sekä osana monilukutaitoa ja kielitietoisuutta. Koulutuksen läpäiseviä teemoja ovat lisäksi motivaatio sekä oppimisen arviointi ja tukeminen kielellisten sekä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien sekä kehittyvän kielitaidon näkökulmista”, Sanna Luokomaa kertoo.

Yhteensä 25 opintopisteen laajuiseen opintokokonaisuuteen kuuluvat kaikille yhteiset kurssit Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut sekä Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen. Lisäksi kolme opintojaksoa valitaan oman mielenkiinnon ja painotusten mukaisesti.

Opintokokonaisuuden kursseja voi suorittaa myös yksittäisinä viiden opintopisteen laajuisina opintojaksoina.

Lisätietoja: