Miten kieli toimii? Kuinka sitä opitaan? Suomen kielen sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot avoimessa yliopistossa

Suomen kieltä voi oppia monesta eri näkökulmasta. Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suomea opiskellaan suomen kielen sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opintojaksoissa.

Kieli on ilmaisua, toimintaa ja identiteetin rakennusta. Se on ajattelua, osallistumista ja vaikuttamista. Kieli on kulttuuria ja kokemuksia, olennainen osa arkea ja juhlaa.  

Jokainen tarvitsee kieltä. Suomen kieltä opiskelevat avoimessa yliopistossa esimerkiksi opettajat, toimittajat, viestijät ja kääntäjät, jotka hyötyvät opinnoistaan työelämässä. Kielen opettaminen ja kielipedagogiikan kehittäminen on erityisen tärkeää. Monikielisessä ja monimediaisessa yhteiskunnassa toimiminen edellyttää monipuolista kielitaitoa.  

Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaine (S2) on jatkuvasti tärkeämpi ja tarpeellisempi osa suomalaista yhteiskuntaa. Kirjallisuuden opinnot tuovat ymmärrystä kielestä ja kulttuurista sekä niitä ympäröivistä ilmiöistä.

Vuoden 2022 alussa avaamme Suomi toisena kielenä opetuksessa -opinnot, jotka mahdollistavat aiheen opiskelun erilaisista lähtökohdista. Näissä opinnoissa on suunniteltu omat kokonaisuutensa heille, joilla ei ole aiempaa kokemusta suomen kielen opinnoista ja heille, jotka ovat opiskelleet alaa jo aiemmin.

Suomen kielen ja S2:n opintoja käytännönläheisesti 

Jyväskylän avoimessa yliopistossa suomen kielen opetus on käytännönläheistä ja tutkimuspohjaista. Opetuksen sisällöt kytketään arjen moninaisiin kielenkäyttötilanteisiin, kuten siihen 

  • miten kieli toimii eli välittää ja rakentaa merkityksiä 
  • miten ja miksi kieli vaihtelee ja muuttuu 
  • miten kieltä opitaan 
  • miten kehittyvää kielitaitoa tuetaan ja arvioidaan. 

Avoimen yliopiston opetuksessa hyödynnetään digipedagogiikan mahdollistamia ratkaisuja, joten monien opintojaksojen suorittaminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Myös lähiopetusta on tarjolla useissa jaksoissa sekä Jyväskylässä että Helsingissä. 

Opintotarjontaa suunnitellessa avoimessa yliopistossa kuunnellaan herkällä korvalla opiskelijapalautteita.

Tutkimusta ja kehittämistä osana Jyväskylän yliopistoa 

Kielet ovat Jyväskylän yliopiston strategisia painoaloja ja kielipedagoginen osaaminen vahvaa. Kieliin, kielenoppimiseen ja kielikasvatukseen liittyvää tutkimusta tehdään aktiivisesti muun muassa kieli- ja kirjallisuustieteiden sekä kasvatustieteiden aloilla. Avoin yliopisto toimii tiiviissä yhteydessä niihin, osana Jyväskylän yliopistoa.  

Jyväskylän yliopistossa on tehty jo pitkään myös suomi toisena ja vieraana kielenä -opetukseen liittyvää tutkimusta, joka on sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettua. Avoimen yliopiston suomen kielen ja S2:n opettajat ovat mukana Kielikampuksen tutkimus- ja kehittämistyössä ja -hankkeissa (esim. Solkin Perustaidot haltuun, Kielikeskuksen Integra).   

Suomen kielen ja S2-opinnoissa kieli ja kielitaidon kehitys ymmärretään jatkuvasti muuttuvina ja kehittyvinä ilmiöinä. Avoimen yliopiston kurssitarjontaa, opetuksen sisältöjä ja suoritusmuotoja päivitetään jatkuvasti sekä kotimaisen että kansainvälisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisten muutosten perusteella.