Syksyn opinnoissa ohjelmoinnin matematiikkaa sekä tilastotieteen kansalaistaitoja

Kiinnostaako koodaus? Haluatko kehittää ohjelmointitaitojasi työtehtäviä varten? Vai valmistaudutko psykologian pääsykokeeseen tai tilastollisen tutkimuksen tekoon? Tule mukaan avoimen yliopiston matematiikan ja tilastotieteen opintoihin syksyllä 2020!

”Tilastotiede ja matematiikka antavat välineitä täsmälliseen, matemaattiseen ajatteluun, määrällisen tutkimuksen tekemiseen ja ymmärrystä tilastojen tekoon ja tulkintaan”, yliopistonopettaja Heli Tuominen Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta kertoo.

Opintoja ohjelmointitaitojen tueksi ja matematiikan opettajien osaamista täydentämään

Tulevana syksynä osaamistaan voi petrata muun muassa kurssilla Ohjelmoinnin matematiikkaa (2 op). Ohjelmoinnin matematiikkaa -opintojakso sopii johdatukseksi tietotekniikan opiskelussa tarvittavaan yliopistomatematiikkaan.

Tietotekniikan opiskelijoiden ja ohjelmointitaitojen kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisten lisäksi kurssi sopii myös työelämän taitojen täydentämiseen. Esimerkiksi lukion matematiikan opettajat saavat kurssista työtään tukevaa osaamista.

Opintojaksolla tutustutaan koodaamisessa ja muussakin tietotekniikan opiskelussa hyödyllisiin matematiikan osa-alueisiin logiikkaan, joukko-oppiin ja funktioihin sekä opetellaan matemaattista ajattelua, päättelyä ja matemaattisen notaation lukemista.

Yleissivistä itseäsi, kehitä tilastonlukutaitoa 

Tilastotieteisiin voi perehtyä ensin kurssin Johdatus tilastotieteeseen (2–3 op) avulla. Opintojaksolla tutustutaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Opiskelu tarjoaa yleissivistyksen kannalta hyvää osaamista kehittämällä modernille kansalaiselle keskeistä tilastojen lukutaitoa ja ohjaamalla hyvien graafisten ja numeeristen esityksien tekoon.

Opintoja voi jatkaa Tilastomenetelmien peruskurssilla (6 op), joka vaaditaan monien kandidaatin tutkintojen yleisopintoihin. Kurssilla opiskellaan perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista, kuten empiirisen aineiston hankintamenetelmistä.

Lue lisää matematiikan opinnoista avoimessa yliopistossa:

Matematiikan ja tilastotieteen opinnot avoimessa yliopistossa