Kun ilmoittaudut opintoihin, ilmoittaudut suoritustapaan – siis mihin?

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopisto-opintoja monin eri suoritustavoin. Kun ilmoittaudut kurssille, valitset monesti samalla myös oman tapasi opiskella. Osassa kursseista vaihtoehtoja on useita, osassa opetustiimi on osoittanut kurssin suoritettavaksi tietyllä tavalla. Mitä ne suoritustavat oikein ovat? Mitä niistä pitäisi tietää? Ja mikä sopisi itselle parhaiten?

Elokuusta alkaen JYU avoimen yliopiston opintoihin tutustuessa tulee vastaan kolme suoritustapaa kuvaavaa termiä: osallistuminen opetukseen, tentti ja itsenäinen työskentely.

  • Opetus voi tapahtua joko lähiopetuksena tai verkko-opetuksena reaaliaikaisesti tai ohjattuna verkkokurssina. Muutamissa oppiaineissa opintoihin kuuluu työssäoppimista.
  • Tentti voi olla verkkotentti tai lähitentti Jyväskylän, Kokkolan tai Helsingin toimipisteessä.
  • Itsenäinen työskentely on joko oppimistehtävän tai tutkielman laatimista kurssin aineistoon pohjautuen.
  • Tutustu suoritustapoihin opinto-oppaassa

Kaikki opintojaksot suoritustavasta riippumatta alkavat ja päättyvät tiettynä ajankohtana. Opiskelun aikatauluttaminen ja suunnittelu omaan kalenteriin on tärkeää, vaikkei siihen kuuluisikaan reaaliaikaista opetusta. Erityisen tärkeää on huolehtia, että ilmoittaudut kurssille sen ilmoittautumisaikana. Kirjaa siis ilmoittautuminen kalenteriisi aivan ensimmäisenä.

Suoritustapoina oppimistehtävät ja verkkotentti

Täysin verkon välityksellä opiskeltavista JYU avoimen opinnoista psykologian opiskelu painottuu pitkälti oppimistehtävien tekemiseen ja verkkotentteihin. Psykologian opinnoissa moneen opintojaksoon sisältyy niistä molemmat, mikä auttaa laajan opintosisällön omaksumisessa.

”Oppimistehtävän sisältö vaihtelee opintojaksoittain. Oppimistehtävä voi pitää sisällään esitelmän, monivalintatehtäviä tai itsenäisesti kirjoitettavan oppimistehtävän. Verkkotentti tehdään Moodle-oppimisympäristössä. Usein verkkotentti kestää neljä tuntia”, kertoo psykologian yliopistonopettaja Annamaija Oksanen.

Moodle-oppimisympäristöstä kunkin suoritustavan omalta kurssialueelta opiskelija saa ohjeet opiskeluun, pääsyn verkkoluentoihin, tiedot aineistoista, ja Moodlen kautta opiskelija saa myös yhteyden opettajaan ja muihin opiskelijoihin.

”Psykologian opinnoissa me viisi yliopistonopettajaa ohjaamme opiskelijoita sähköpostitse, puhelimitse ja kasvokkain tapahtuvissa ohjaustilanteissa. Nyt ohjaus voi myös tapahtua Zoomin tai Teamsin kautta”, Oksanen kertoo.

Osallistu opetukseen, se kannattaa

Jos opintojaksolla on mahdollisuus osallistua opetukseen, tilaisuus kannattaa hyödyntää. Tietyissä oppiaineissa lähiopetus on välttämätöntä, joskin nyt poikkeustilanteessa osa näistäkin opinnoista on sovellettu toteutettavaksi verkon välityksellä.

Vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä sekä usein myös opiskelijoiden kesken useimmiten auttaa oppimisessa ja tekee siitä konkreettista. Vuorovaikutus mahdollistaa kysymysten esittämisen ja vastaukset heti kun ne tulevat mieleen. Toisten opiskelijoiden läsnäolosta ja kokemuksista saa vertaistukea ja tsemppiä opintoihin – usein myös hyvää sparrausta ja verkostoja.

Kasvatustieteen opinnoissa verkkokurssi on suoritustavan vaihtoehtona useissa eri opintojaksoissa.

”Jos kaipaa ryhmän ja opettajan tukea opiskeluun, verkkokurssi on hyvä valinta suoritustavaksi. Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana ja kestää opintojakson laajuuden mukaan neljästä viiteen viikkoa. Verkkokurssi tarjoaa mahdollisuuden opiskella yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa ja opettajan ohjauksessa maantieteellisistä välimatkoista huolimatta”, kertoo kasvatustieteen yliopistonopettaja Sari Hämäläinen.

Verkkokurssin työskentelymuodot ovat kasvatustieteiden opinnoissa osallistavia: kurssin aikana sisältöteemoista keskustellaan yhdessä ja tehdään pienimuotoisia kirjallisia tehtäviä.

”Ohjattuun opiskeluun osallistuminen on monelle toimiva ja hyödyllinen tapa omaksua opintojakson sisältöjä ja rytmittää omaa opiskelua. Olemmekin saaneet opiskelijoiltamme hyvää palautetta verkkokursseistamme”, sanoo Hämäläinen.

Opettajan palaute motivoi ja edistää oppimista

Opintosuorituksista saa JYU avoimessa yliopistossa henkilökohtaista palautetta. Se kannustaa ja auttaa oppimaan niin oppiaineen sisältöjä kuin opiskelutaitoja.

”Opiskelijat ovat kiitelleet kirjallista palautetta, jonka saa psykologian opinnoissa jokaiselta opintojaksolta. Opiskelijoiden mukaan kirjallinen palaute edistää opiskelua, kasvattaa motivaatiota ja kehittää opiskelutaitoja”, Annamaija Oksanen kertoo.

Opintojaksoissa tärkeintä on hallita jakson sisältö, joka on määritelty yliopiston opetussuunnitelmassa. Erilaisissa suoritustavoissa opiskelija oppii kuitenkin samalla myös muita taitoja: opinnot kehittävät tieteellisen kirjoittamisen taitoja, tieteellisen tiedon etsintää, tiedon tiivistämistä ja soveltamista sekä lähdeviittaukseen liittyviä taitoja.

Myös työelämässä tarvittavia taidot, kuten vuorovaikutus, argumentointi ja tietotekniset taidot harjaantuvat avoimen yliopiston opinnoissa.