Terveystiedon aineopinnot: monitieteistä näkökulmaa terveyteen

Terveystiedon aineopinnot pätevöittävät opettajan opettamaan terveystietoa. Opintokokonaisuuden kurssit, mm. uneen ja jaksamiseen, seksuaaliterveyteen sekä ravitsemukseen ja liikuntaan liittyen, syventävät tietämystä terveydestä yksilön ja väestön näkökulmista. Halutessasi voit suorittaa tämän opintokokonaisuuden lähes kokonaan etäopintoina.

Terveystiedon aineopinnoissa (35 op) pääset syventämään ja laajentamaan perusopinnoissa opittua terveystiedon opettajan työssä tarvittavaa kokonaisosaamista. Se rakentuu esimerkiksi tutkivasta otteesta, sisällöllisestä aineenhallinnasta, pedagogisesta ja vuorovaikutusosaamisesta, eettisestä osaamisesta, itsetuntemuksesta, oppilaantuntemuksesta sekä toimintaympäristön tuntemuksesta. 

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot, terveyskasvatuksen perusopinnot, liikuntahygienian ja kansanterveyden perusopinnot tai liikunnanopettajan tutkintoon sisältyneet vastaavat opinnot. 

Tiesithän, että terveystiedon aineopinnot pätevöittävät terveystieto-oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä terveystiedon perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja. 

Esimerkkejä terveystiedon aineopintojen kursseista 

Terveystiedon aineopintojen yhdeksän opintojaksoa pitävät sisällään muun muassa kurssit uneen ja jaksamiseen, seksuaaliterveyteen sekä ravitsemukseen ja liikuntaan liittyen. Tutustu opintokokonaisuuteen Korppi-järjestelmässä.

Uni, lepo ja jaksaminen -kurssilla (3 op)

Tutustut muun muassa unen puutteen, väsyneisyyden, unirytmin ja levon yhteyksiin päivittäiseen toimintakykyyn, terveystottumuksiin sekä koulussa jaksamiseen ja koulumenestykseen. Opit ymmärtämään median käytön vaikutuksia uneen ja terveyteen sekä esimerkiksi unen, terveyden ja yhteiskunnan välisiä vuorovaikutussuhteita.   

Tämän kurssin voit suorittaa kokonaisuudessaan verkossa ja sille voit ilmoittautua koska tahansa.  

Seksuaaliterveys (3 op) 

Tämän kurssin sisältöinä ovat seksuaalisuus, keskeisimmät seksitaudit, raskauden ehkäisy. Opintojakson suoritettuaan osaat määritellä ja käyttää seksuaaliterveyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä analysoida ja arvioida erilaisten tekijöiden merkitystä seksuaaliterveyden näkökulmasta.

Terveystiedon aineopintoihin kuuluvan Seksuaaliterveys-kurssin voit suorittaa kokonaisuudessaan verkossa ja sille voit ilmoittautua koska tahansa. Mahdollisuus lähiopetukseen Seksuaaliterveys-kurssilla on tarjolla 16.3.2019 alkaen Jyväskylässä. Katso lähiopintojen aikataulu Korppi-järjestelmästä. 

Ravitsemus ja liikunta (4 op) 

Terveystiedon aineopintojen Ravitsemus ja liikunta -kurssi tutustuttaa muun muassa ravitsemus- ja ruokasuosituksiin sekä laadullisten suositusten taustoihin ja tieteelliseen perustaan. Kurssilla käydään läpi väestön ravitsemuksen muutostrendejä ja väestön terveyden edistämistä ravitsemuksen keinoin. Yhtenä aiheena on ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja urheilussa  

Tämän kurssin voit suorittaa pääosin verkossa ja sille voit ilmoittautua koska tahansa. Tenttimahdollisuus Jyväskylän ja Helsingin tenttipäivinä.

Kuva: Kevin Schmid / Unsplash