Terveystieteiden kesätarjonnassa useita verkkokursseja

Millaisilla käsitteillä sairauksien riskejä ja esiintyvyyttä voi kuvata? Kuinka ajankohtaista tutkimustietoa voi soveltaa käytännön työhön? Millaisia kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödynnetään terveystieteiden tutkimuksessa? Opiskele kesällä verkon välityksellä ja saa vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kesän opintotarjonnassa on tarjolla useita kiinnostavia terveystieteiden opintojaksoja. Ilmoittaudu mukaan ja kartuta osaamistasi kesän aikana. Opintojaksot kuuluvat terveystieteiden menetelmäopintoihin ja ovat yhteisiä fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen oppiaineille.

Terveyden riskit tarkasteluun: Epidemiologian perusteet (3 op)

Tällä opintojaksolla pureudutaan keskeisiin epidemiologisiin käsitteisiin ja tutkimusasetelmiin. Epidemiologia on tutkimusala, jossa tarkastellaan muun muassa sairauksien esiintyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Opintojaksolla pääsetkin tarkastelemaan sairauksien ja niiden riskitekijöiden välisiä suhteita sekä tutustumaan sairauksien esiintyvyyteen liittyvään käsitteistöön.

Opintojaksolla käytössäsi on Moodle-verkko-oppimisympäristö, jossa pääset tutustumaan verkkoluentoihin sekä tekemään verkkotentin luentojen ja kirjallisuuden pohjalta. Ilmoittaudu opintojaksolle 7.6. mennessä! Lisätietoja opintojakson ilmoittautumisesta, suoritustavoista ja esitietovaatimuksista.

Tutkimuksen soveltaminen käytäntöön tutuksi: Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)

Opintojakso esittelee terveystieteiden erilaisia tutkimusasetelmia ja antaa apuvälineitä siihen, miten tutkimustietoa voi soveltaa käytännön työhön. Opintojakson suoritettuasi osaat tarkastella kriittisesti terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon luotettavuutta sekä kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteitä, periaatteita ja käytänteitä.

Opintojakson suoritustavassa pääset hahmottamaan kurssin teemoja mm. verkkotyöskentelyn ja verkkoseminaarien avulla. Ilmoittaudu opintojaksolle 7.6. mennessä! Lisätietoja opintojakson ilmoittautumisesta, suoritustavoista ja esitietovaatimuksista. 

Määrällisen tutkimuksen lähtökohdat ja käsitteistö haltuun: Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)

Opintojaksolla pääset tutustumaan kvantitatiivisen, eli määrällisen tutkimuksen lähtökohtiin ja vaiheisiin. Kurssilla opit olennaisia taitoja niin aineiston hankinnasta, tutkimusetiikasta kuin analyysitulosten raportoinnista. Oletko esimerkiksi pohtinut, kuinka tutkimusaineiston informaatiota voi kuvata ja tiivistää erilaisten tunnuslukujen, kuvaajien tai taulukoiden avulla? Ilmoittaudu kurssille 5.6. mennessä ja ota selvää. Kurssilla pääset myös opettelemaan tilastotieteelliseen analyysiin suunnitellun SPSS-ohjelmiston käyttöä, joka on yleinen työkalu alan tutkimuksen parissa.

Kurssi toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä verkkokurssina. Se opiskellaan sekä oppimistehtävän että tentin avulla. Verkkokurssin opiskeluun tarvitset SPSS-ohjelmiston, jonka voit ostaa yliopiston verkkokaupasta. Lisätietoja opintojakson ilmoittautumisesta, suoritustavoista ja esitietovaatimuksista.

 

 

Kuva: Arek Adeoye