Uutta: Taideosaamista varhaiskasvatukseen kahden yliopiston yhteisopinnoista

Taideyliopiston ja JYU avoimen yliopiston yhteiset uudet verkko-opinnot tarjoavat tietoa ja konkreettisia työkaluja taito- ja taidelähtöisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa. Niissä kasvatustiede yhdistyy innostavasti musiikki-, teatteri- ja tanssitaiteeseen, kokeneiden asiantuntijoiden opetuksessa. Opinnot sopivat myös mm. esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville.

Taide ja ilmaisu ovat jokaisen lapsen oikeuksia, joiden omaksuminen ja positiiviset vaikutukset kantavat elämässä. Uudet kahden yliopiston asiantuntemusta yhdistävät opinnot tarjoavat kasvatusalalla toimiville ammattilaisille valmiuksia ja keinoja taide- ja taitolähtöisten menetelmien hyödyntämiseen käytännössä. Kasvatustieteellisten teemojen rinnalla pääset oppimaan musiikki-, teatteri- ja tanssipedagogiikkaa.

Taideopintoja, kasvatustiedettä ja niiden soveltamista monipuolisesti

Opintojen perustana ovat suomalaisen varhaiskasvatuksen pedagogiset lähtökohdat, kuten laadukas vuorovaikutus ja leikki, joihin tutustutaan kansainvälisellä verkkokurssilla (Finnish Early Education and Pedagogy: Right to Play, Learn and Participate). Kurssista vastaa yliopistonopettaja, dosentti Tiina Lämsä, joka parhaillaan työskentelee muun muassa monitieteisen lapsuuden- ja kulttuurintutkimuksen parissa.

Vietä tanssin syyskuu, teatterin lokakuu ja musiikin marraskuu! Opintojen taidepedagogiset kurssit alkavat syyskuussa tanssipedagogien Tuire Collianderin ja Maikki Uotila-Kraatzin opetuksessa Tanssi varhaiskasvatuksessa -kurssilla, joka tutustuttaa tanssiin moniaistisena ja kokonaisvaltaisena ilmaisun muotona sekä kehollisena toimintana.

”Yksi tanssikasvatuksen keskeisimpiä tehtäviä ajassamme on kutsua osallistuja kuuntelemaan omaa kehollista kokemustaan. Näin tanssi voi olla mahdollisuus löytää yhteys itseen, toisiin ja ympäristöön”, sanoo Uotila-Kraaz.

Teatteri varhaiskasvatuksessa -kurssilta saat Maaretta Riionheimon ja Jenni Bergiuksen opissa käytännön harjoitteita ja työkaluja, joiden soveltaminen kasvatusalan arjessa tukee lasten oppimista.

”Palo tasa-arvoisen taidekasvatuksen edistämiseksi ja kehittämiseksi ohjaa työtämme eteenpäin. Yhdistävänä tekijänä on ilo, luottamus ja kohtaaminen”, kertovat lukuisia vauvateatteri- ja yhteisötaideprojektejakin toteuttaneet Riionheimo ja Bergius.

Musiikki varhaiskasvatuksessa -kurssi tuo näkökulmia lapsen musiikilliseen kasvuun ja välineitä musiikkikasvatuksen työtapohin. Kurssin opettajana toimii useita vuosikymmeniä lasten musiikkikasvatuksen parissa työskennellyt Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmän opettaja Soili Perkiö.

Opinnot päättää kevään 2024 pedagoginen kehittämishanke, jossa opittua sovelletaan käytäntöön ja pohditaan kasvatustieteellisen tutkimustiedon tarjoamien näkökulmien avulla.

”Pedagogisessa kehittämishankkeessa pääset kokoamaan taideosaamistasi soveltavalla ja kehittävällä otteella. Kun pohdit jonkin itsellesi tärkeän, rajatun, taideopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia tutkimusperustaisesti, saat myös uusia näkökulmia opetuksen ja ohjauksen arkeen. Opintojakson joustavat suoritustavat mahdollistavat monenlaiset, juuri omaan tilanteeseen sopivat toteutusratkaisut”, kertoo yliopistonopettaja Auli Talamo Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta.

Tutustu Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa -opintojen opettajiin