Psykologian kandidaatti

Avoimessa yliopistossa voi opiskella psykologian kandidaatin (PsK) tutkintoon vaadittavia opintoja eli tutkinnon osia.

Tiedot tutkintoon vaadittavista opinnoista ja opintojen suorittamismahdollisuuksista avoimessa yliopistossa on esitelty alla.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, joten tutkinnon osia avoimessa yliopistossa suorittaneen opiskelijan tulee hakea tutkinnonsuoritusoikeutta tiedekunnalta opiskelijavalinnan kautta.

Psykologian kandidaatti 180 op

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2014-31.7.2017

Pääaineopinnot 80 op

  • Psykologian perusopinnot 25 op
  • Psykologian aineopinnot 55 op
    • HUOM! Avoimessa yliopistossa aineopinnot suoritetaan 35 op:n laajuisina eli sivuaineopetussuunnitelman mukaisesti. Aineopinnot täydennetään pääaineopetussuunnitelman mukaisiksi (laajuus 55 op) JY:n yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa siinä vaiheessa, kun opiskelija on hakenut ja tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi psykologian pääaineeseen.

Viestintä- ja kieliopinnot, yleisopinnot sekä sivuaineopinnot 100 op

Viestintä- ja kieliopinnot 15 op (ks. kieli- ja viestintäopintojen korvaavuudet)

Pakolliset yleisopinnot

Muita suositeltavia yleisopintoja, esimerkiksi:

Sivuaineopinnot

Psykologian kandidaatin tutkinnon sivuaineopinnot ovat muissa suhteissa vapaasti valittavia, mutta niiden tulee sisältää vähintään 20 op tilastotiedettä sivuaineen perusopintoina. Pakollisina opintojaksoina suoritetaan tilastotieteen perusopintokokonaisuuteen sisältyvät:

Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kandidaatin tutkintoa varten yhdessä sivuaineessa perus- ja aineopinnot (vähintään 25 op + 35 op) tai kahdessa sivuaineessa perusopinnot (vähintään 25 op + 25 op). Perusopintoja vastaavaksi sivuaineeksi voidaan opetussuunnitelman määrittelemissä rajoissa lukea myös jonkin yliopiston tai taidekorkeakoulun opetussuunnitelman mukainen vähintään 25 opintopisteen laajuinen monitieteinen opintokokonaisuus, josta on kokonaisuusmerkintä. Lisäksi suoritetaan muita sivuaine-, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja siten, että kandidaatin tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 opintopistettä.

 

*) ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa