Maksut

Yh­teis­työ­op­pi­lai­tok­sil­ta pe­ri­mäm­me mak­sut

Mak­su­jen si­säl­tö

Oppiaineiden maksut vaihtelevat. Maksut on ilmoitettu Opintotarjonnassamme oppiaineittain.

Opintokokonaisuus

Sisältö

80 euroa/
opintokokonaisuuteen ilmoittautunut opiskelija

 • Bio- ja ympäristötieteet
 • Draamakasvatus
 • Historia
 • Kemia
 • Kirjoittaminen
 • Musiikkiterapia
 • Suomi toisena ja vieraana kielenä 

Yleiset opintopalvelut opiskelijalle

 • opinto-oikeuden myöntäminen ja tietojärjestelmien käyttöoikeus
 • yleinen opinto-ohjaus ja -neuvonta sekä korvaavuuskäsittelyt
 • oppiainekohtaiset (sähköiset) ohjeet ja/tai materiaalit, sisältäen hops-ohjeistuksen
 • todistukset ja opintosuoritusotteet

Yleiset opintopalvelut oppilaitokselle

 • opetuksen järjestämisoikeuksien hakuprosessin organisointi sekä opettajien ja ryhmänohjaajien hyväksyttäminen yliopistossa
 • tietojärjestelmien käyttöoikeus
 • opiskelija- ja opintosuoritusrekisterin ylläpito
 • aikuispedagogisten opetusjärjestelyjen suunnittelu tiedekuntien opetussuunnitelmien pohjalta
 • opetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä sekä markkinoinnissa avustaminen
 • perustietojen tallentaminen Opintopolku.fi -palveluun
 • mahdolliset oppiainekohtaiset (sähköiset) opiskeluoppaat ja muu opetusmateriaali
 • ryhmäohjaajien perehdytys ja koulutus sekä koulutuspäivä yhteistyöoppilaitoksille
 • perehdytys viestintä- ja kieliopintojen opettajille
 • draamakasvatuksen aineopinnoissa opiskelijavalinnan toteuttaminen

Oppilaitos vastaa opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

200 euroa/
opintokokonaisuuteen ilmoittautunut opiskelija

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Yleisten opintopalveluiden lisäksi maksu sisältää avoimen yliopiston osuuden opetuksen suunnittelusta, opetuksen toteuttamisesta ja opintosuoritusten arvioinnista.

 • innovatiivisten yliopistopedagogisten ratkaisujen toteutuksen suunnittelu
 • sähköiset palveluprosessit, opiskelumateriaalit ja verkkokurssit (Koppa, Moodle, Adobe Connect, verkkotallenteet)
 • opetusmateriaalit mm. oppiaineen perehdytysmateriaalit, verkkoon tallennetut asiantuntijaluennot ja opiskeluohjeet
 • opetus ja opiskelijoiden ohjaus
 • opintosuoritusten arviointi ja palaute
 • opintosuoritusten arkistointi

Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen kuluista ja ryhmänohjaajan palkkiosta.

150 euroa/ opintokokonaisuuteen ilmoittautunut opiskelija

Ryhmänohjausmalli
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 
 • Gerontologian perusopinnot
 • Kasvatustieteen perusopinnot
 • Psykologian perusopinnot

Ryhmänohjausmallin maksu sisältää yleisten opintopalveluiden lisäksi avoimen yliopiston osuuden opetuksen suunnittelusta, opetuksen toteuttamisesta ja opintosuoritusten arvioinnista.

Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta. 

Opintojakso

Sisältö

10 - 30 euroa/opintojakson laajuus/opiskelija

Maksu vaihtelee opintojakson laajuuden mukaan seuraavasti:

 • 1 opintopiste= 10 euroa
 • 2 opintopistettä= 20 euroa
 • 3 opintopistettä tai enemmän= 30 euroa

Maksu sisältää yleiset opintopalvelut.

10 euroa/opintojakson laajuus/opiskelija

Maksu sisältää yleiset opintopalvelut, opetuksen suunnittelun, opetuksen ja ohjauksen

Opin­to­jaan jat­ka­maan il­moit­tau­tu­van mak­su

Opiskelija, joka haluaa suorittaa keskeneräisen opintokokonaisuuden valmiiksi opinto-oikeutensa umpeutumisen jälkeen, voi ilmoittautua joko

 • niille yksittäisille opintojaksoille, jotka häneltä ovat opintokokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista suorittamatta, jolloin hänestä peritään opintojaksokohtaiset maksut TAI
 • koko opintokokonaisuuteen, jolloin hänestä peritään opintokokonaisuuden maksu.

Opiskelija voi valita vaihtoehdoista sen, joka tulee hänelle edullisemmaksi.

Ope­tus­palk­kiot

Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen esittelyjen yhteydessä mainitut opetustuntimäärät ovat viitteellisiä, ja voivat muuttua. Opetuspalkkiot (sidoksissa Jyväskylän yliopiston palkkioperusteisiin) ovat ovat tulleet voimaan 1.3.2012 alkaen.

Vuosilomakorvaus maksetaan erikseen maksatuksen yhteydessä voimassa olevan vuosilomalain mukaisesti.

Luen­to- ja muu ryh­mä­ope­tus

Luentopalkkiot ja ryhmäopetuspalkkiot perus- ja aineopinnoissa (opetustunti 45 min):

 

luento-opetus

muu opetus

professori, dosentti

88 euroa/tunti

62 euroa/tunti

tohtori

72 euroa/tunti

44 euroa/tunti

lisensiaatti

54 euroa/tunti

37 euroa/tunti

ylempi korkeakoulututkinto

46 euroa/tunti

33 euroa/tunti

muut

40 euroa/tunti

26 euroa/tunti

Muu ryhmälle annettava opetus tarkoittaa harjoituksia, demonstraatioita, proseminaaria ym. Tuntiopetuksen tuntipalkka sisältää myös opetuksen liitännäistehtävät, kuten valmistelun, tenttien/kuulustelujen hoitamisen ja arvioinnin, opiskelijoiden ohjauksen, ml. verkko-ohjaus, harjoitus- yms. opinnäytetöiden arviointi, tarkastus ja korjaus.

Yk­si­lö­oh­jaus

Yksilöohjaus (kasvokkain/puhelimitse) 14 -30 euroa/tunti

Op­pi­mis­teh­tä­vien ja laa­jem­pien es­sei­den ar­vioin­ti

Yksittäisen esseen, työselosteen, etätehtävän, harjoitustyön tai vastaavan arviointi (opintojen tasosta riippuen) 6 - 17 euroa/tehtävä. Oppiaineen koulutuspäälliköltä tai suunnittelijalta on saatavissa oppiaineessa käytetyt tarkemmat arviointipalkkiot.

Kir­jal­li­suus­ten­tit

Yksittäisen tentin/ kirjallisuuskuulustelun valmistelu ja arviointi/korjaus 12 euroa /opiskelija/tentti.