15.12.2017

Opintosuoritukset

Tenttiminen

Tenttiin ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu tenttiin oppilaitoksen omien käytänteiden sekä avoimen yliopiston ohjeiden mukaisesti. Tentteihin ilmoittautumisessa ei käytetä Korppi-opintotietojärjestelmää. Oppilaitos voi päättää itse, kuinka paljon aikaisemmin opiskelijoiden on tentteihin ilmoittauduttava. Viimeisen ilmoittautumispäivämäärän määrittelemisessä on otettava huomioon tenttikysymysten tilaamiseen ja toimittamiseen kuluva aika.

Tenttikysymysten tilaaminen

Avoimesta yliopistosta tenttikysymykset tilataan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Tenttikysymykset tilataan 

Kesä-elokuun yleisinä tenttipäivinä suoritettaviin tentteihin tulee ilmoittautua ennakkoon 31.5. mennessä. Yhteistyöoppilaitosten opiskelijoiden opinto-oikeudet päättyvät pääsääntöisesti 31.7. mennessä. Tämän vuoksi elokuun tenttipäivä ei sisälly opinto-oikeuteen.

Tenttikysymyksiä tilattaessa on mainittava seuraavat tiedot:

 • oppiaine tai opintokokonaisuus, johon tentittävä opintojakso kuuluu
 • tentittävän opintojakson koodi ja nimi
 • tentittävän opintojakson taso (perusopinnot / aineopinnot)
 • tentittävän opintojakson laajuus opintopisteinä
 • tentittävä kirjallisuus täydellisenä (tekijä(t) ja teos), mikäli opintojaksolla on valinnaista kirjallisuutta
 • tentaattori

Etätentti Kopassa

Perinteisen tentin rinnalla tarjoamme yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille osassa oppiaineita verkossa toteutettavaa etätenttiä Kopassa. Opiskelija suorittaa etätentin kotoaan käsin tai vaihtoehtoisesti voitte tarjota opiskelijalle mahdollisuuden tentin suorittamiseen oppilaitoksenne tiloissa. Etätenttiin ei tarvitse järjestää erillistä valvontaa yleisen tentin tavoin. Opiskelijalla voi halutessaan olla etätentissä mukana lähdemateriaalia.

Kirjalliset opintosuoritukset

Suoritusohjeet

Kirjallisten opintosuoritusten ohjeet opiskelijat saavat opintojaksojen opettajilta. Osassa oppiaineita kaikki suoritusohjeet ovat oppimateriaali-Kopassa ja osassa oppiaineita ohjeet saa suoraan opettajalta esimerkiksi lähiopetuksen yhteydessä. 

Suoritusten toimittaminen arvioitaviksi

Opiskelijat palauttavat suorituksensa opetuksen järjestämisen mallista riippuen joko oppimateriaali-Koppaan tai oppilaitoksen palautuskäytänteiden mukaisesti oppilaitokseen tai oppilaitoksen rekrytoimalle opettajalle.

Palautuspäivät

Pääsääntöisesti opiskelijat voivat palauttaa kirjallisia suorituksia arvioitavaksi oman aikataulunsa mukaisesti opinto-oikeutensa voimassaollessa. Joissakin opintojaksoissa suoritusten palautusta on voitu rajoittaa erillisillä palautuspäivillä. Opiskelija voi tällaisessa tapauksessa palauttaa tehtävänsä oman aikataulunsa mukaisesti, mutta tehtävä toimitetaan opettajalle arvioitavaksi sovittuina palautuspäivinä.

Niissä oppiaineissa, joissa oppilaitos vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, voi oppilaitos  määritellä opiskelijoilleen kirjallisten suoritusten palautuspäiviä.

Arviointi

Arviointi perustuu oppiaineen/opintojakson osaamistavoitteisiin ja sisältökuvauksiin. Oppiaineen arviointikriteerit ovat arvioijan tukena. Opintosuoritukset arvioidaan Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön mukaisesti.

Rekisteröinti

 • JY:n avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritukset rekisteröidään Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.
 • JY:n tutkintosäännön mukaan (48 §) tulosten julkistamisen jälkeen opintosuoritukset on vietävä rekisteriin viipymättä. Opintosuoritusten tulee olla rekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten julkistamisesta.
 • Myös hylätyt opintosuoritukset kirjataan rekisteriin.
 • Opintosuoritusten rekisteröinnin edellytyksenä on, että opiskelijan opinto-oikeus ko. opintoihin on voimassa opintosuorituksen suorituspäivänä.

Opintosuoritusten rekisteröintiin toimittamisessa noudatetaan seuraavia käytänteitä:

 • Yhteistyöoppilaitos toimittaa oppilaitoksen opettajien arvioimat opintosuoritukset rekisteröitäviksi avoimeen yliopistoon osoitteella opintorekisteri@avoin.jyu.fi. Sähköpostin otsikkokenttään kirjataan oppiaineen nimi.
 • Opintosuoritukset toimitetaan rekisteröitäviksi valmiilla suorituslistalla. Mikäli em. lomakepohjan käyttäminen ei ole mahdollista, tulee rekisteröitävistä suorituksista ilmoittaa kaikki seuraavat tiedot:
  • Opettajan nimi
  • Oppiaineen nimi ja taso (esim. perusopinnot, aineopinnot, kieli- ja viestintäopinnot)
  • Opintojakson koodi
  • Opintojakson nimi
  • Opintojakson laajuus (op)
  • Opiskelijan nimi ja syntymäaika (ei koko henkilötunnusta)
  • Suorituspäivämäärä, joka on joko
   • kirjallisen tehtävän, kuten esseen tai opinnäytteen tarkastukseen jättöpäivä,
   • tenttipäivä tai
   • kurssin päättymispäivä, jos loppukuulustelua ei ole
  • Arvosana
  • Yhteistyöoppilaitoksen nimi

Avoin yliopisto rekisteröi valmiit suoritukset. Mikäli oppiaineessa/opintojaksossa on pakollista lähiopetusta tai suoritus koostuu useasta pienemmästä suorituksesta, tulee oppilaitoksen pitää näistä kirjaa ja ilmoittaa suoritus avoimeen yliopistoon rekisterisihteerille vasta ko. opintosuorituksen valmistuttua.

Miten menetellään, jos opiskelijan suorituksia ei voida rekisteröidä sen vuoksi, ettei opiskelija ole ilmoittautunut?

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintosihteeri on yhteydessä oppilaitokseen heti suoritusten rekisteröinnin yhteydessä ilmenevien ongelmien ilmaannuttua ja pyytää oppilaitosta huolehtimaan opiskelijoiden ilmoittautumisesta opinto-oikeuden saamiseksi ja opintosuoritusten rekisteröimiseksi.

Suorituslistojen toimittaminen yhteistyöoppilaitokseen

Avoin yliopisto toimittaa lukuvuoden aikana kuusi kertaa oppilaitoksen opiskelijoiden suoritustiedot. Tiedot toimitetaan tammikuun alusta lähetyspäivään mennessä rekisteriin kirjatuista suorituksista.

Säilytys

Jyväskylän yliopistossa määritellyt säilytysajat
½ vuoden ajan: tenttivastaukset ja kirjalliset opintosuoritukset.
2 vuoden ajan: seminaariesitelmät ja harjoitusaineet.
5 vuoden ajan: kandidaatin tutkintoon kuuluvat tutkielmat.

 • Avoin yliopisto vastaa suoritusten säilytyksestä niissä oppiaineissa, joissa opiskelijat ovat palauttaneet suorituksen oppimateriaali-Koppaan.
 • Yhteistyöoppilaitos vastaa suoritusten asianmukaisesta säilytyksestä ja hävittämisestä niissä oppiaineissa, joissa opiskelijat palauttavat suorituksensa oppilaitokseen tai oppilaitoksen rekrytoimalle opettajalle.

Säilytysajan umpeuduttua opintosuoritukset tulee hävittää asianmukaisesti salassa pidettävänä aineistona (Julkisuuslaki 24.1 §, kohta 30).