18.12.2017

Aikuiskasvatustiede

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Voit opiskella aikuiskasvatustiedettä Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Avoimessa yliopistossa, opinnoissa tarkastellaan tiedeperustaisesti arkisia ilmiöitä:

  • Miten digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat työtä ja työn tekemisen muotoja?
  • Miten monitieteisesti voidaan aikuisen elämänkulkua ymmärtää?
  • Kuinka ammatillisen identiteetin ja asiantuntijuuden kehitystä voidaan tukea nykyisten oppimiskäsitysten valossa?

Tervetuloa mielenkiintoisten tiedenäkökulmien ja päivänpolttavien teemojen äärelle!

Kenelle

Opintokokonaisuus täydentää monen tutkintojen vapaavalintaisia opintoja laajalla sisällöllään!

Opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aikuisen oppimisen erityispiirteistä ja jatkuvasta kehittymisestä ihmisenä sekä yhteisöjen jäsenenä, haluavat kehittää asiantuntijuuttaan aikuiskoulutuksen kysymyksissä, ovat kiinnostuneita aikuiskasvatuksesta tieteenalana, haluavat valmiuksia koulutus-, ohjaus- tai opetustehtäviin, tarvitsevat tietoutta työssä oppimisen ohjaamiseen ja organisointiin sekä niille jotka tarvitsevat työyhteisön muutosprosessiin ymmärrystä ja kriittisyyttä.

Toteutusmuoto

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot toteutetaan lv. 2017-18 ryhmänohjausmallilla. Yhteistyöoppilaitos suunnittelee yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa ryhmänohjaukseen pohjautuvan ja aikataulutetun ohjauksen toteutuksen. Opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan ja opiskelijaryhmä sitoutetaan yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Oppilaitoksessa toteutettu lähiryhmätyöskentely on keskeisessä asemassa. Ryhmää ohjaa yhteistyöoppilaitoksen oma ryhmänohjaaja.

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot, ryhmänohjausmalli (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika

Joulukuu

Opetussuunnitelma

Voimassa lv. 2017-2020

Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika

Oppilaitos voi hakea opetuksen järjestämisoikeutta 1-3 lukuvuodeksi.

Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen

Oppilaitos suunnittelee JY:n opetussuunnitelman pohjalta avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä ryhmänohjaukseen pohjautuvan opetusohjelman. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ja aikataulutetusti ryhmänohjaajan johdolla, mutta opiskelijan on mahdollista myös tehdä yksilöllisiä valintoja oppilaitoksen niin päättäessä.

Avoimen yliopiston perimä maksu


Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.

Muut kulut oppilaitokselle

Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. Valtaosan opintosuorituksista arvioivat avoimen yliopiston yliopistonopettajat, jolloin avoin yliopisto laskuttaa kulut yhteistyöoppilaitokselta. Ks. kohta Avoimen yliopiston perimä maksu. Ryhmänohjaajalla voi olla niin sovittaessa arviointivastuu joistakin opintosuorituksista. Yhteistyöoppilaitos maksaa ryhmänohjaajan kulut suoraan ryhmänohjaajalle.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Oppilaitos voi itse päättää, miten kukin opintojakso (yht. 5) suoritetaan. Suoritustapavaihtoehdot ovat oppimistehtävä, verkkosuoritus, esim. verkkolukupiiri ja verkkotentti. Verkkolukupiirin voi tehdä myös live-lukupiirinä, jolloin ryhmänohjaaja voi toimia oppimisprosessin ohjaajana ja arvioijana.

Toteutusta (aikataulut, ryhmäohjaus yms.) voidaan suunnitella yhdessä avoimen yliopiston kanssa. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea opintojen sisältöjen opiskeluun ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia.

Opintojaksot:

  • AIKP1001 Aikuisen ajattelun kehitys 2 op: oppimistehtävä tai verkkosuoritus, esim. verkkotentti
  • AIKP1002 Aikuisen oppiminen 3 op: oppimistehtävä tai verkkosuoritus, esim. verkkotentti
  • AIKP1003 Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa 5 op: oppimistehtävä tai verkkosuoritus, esim. verkkokurssi tai verkkotentti
  • AIKP1004 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus 5 op: oppimistehtävä tai verkkosuoritus, esim. verkkotentti
  • AIKP1005 Asiantuntijuus, ammatillinen identiteetti ja toimijuus 5 op: oppimistehtävä tai verkkosuoritus, esim. verkkokurssi tai verkkotentti
  • AIKP1006 Pedagoginen kehittämishanke 5 op: oppimistehtävä yksin tai yhdessä (valinnainen AIKP1007 kanssa)
  • AIKP1007 Organisaation kehittämishanke 5 op: oppimistehtävä yksin tai yhdessä (valinnainen AIKP1006 kanssa)

Opiskeluohjeet ja –materiaali

Opiskelun tukena sähköinen opiskeluopas, Optima-verkkoympäristö ja sähköpostiohjaus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opettajalta ja tuntiopettajalta.

Opettajat ja ohjaus

Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä, erityispedagogiikasta, psykologiasta tai sosiologiasta. Psykologian tai sosiologian arvosanan suorittaneilla tulee lisäksi olla kasvatustieteen aineopinnot (cum laude) suoritettuna. Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa ja hänen edellytetään osallistuvan avoimen yliopiston järjestämään koulutukseen. Ryhmänohjaajan on lisäksi oltava aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajaan koko lukuvuoden ajan.

Opetuksessa tarvittavat välineet

Optimaan kirjautuessa tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä kopio ryhmänohjaajan tutkintotodistuksesta ja CV, mikäli häntä ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa. Ryhmänohjaajan tiedot voidaan toimittaa hyväksyttäviksi opetuksen järjestämisoikeuden myöntämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa kun opetuksen toteutusta suunnitellaan.

Yhteyshenkilö

Yliopistonopettaja KT Minna Maunula
minna.maunula@chydenius.fi, 040 805 4424