21.11.2018

Draamakasvatus

Draamakasvatuksessa tutkitaan ja opiskellaan toiminnallisesti draaman ja teatterin keinojen käyttämistä opetus- ja kasvatustyössä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistuvaa ja tutkivaa roolia.

 • Mitä draamakasvatus pitää sisällään?
 • Miten käyttää draamaa opetusmetodina eri oppiaineissa?
 • Miten teatteri ja kasvatus yhdistyvät draamassa?
 • Miten draaman teoria ja toiminnalliset menetelmät tukevat toisiaan?

Draamakasvatuksen opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan itsenäisesti suoritettavissa oppimistehtävissä. Opinnoissa keskeisenä on oman draamaopettaja-identiteetin kehittäminen.

Kenelle

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa draama mainitaan yli 70 kertaa

 • Opettajille, lastentarhanopettajille
 • Nuoriso-ohjaajille ja -työntekijöille
 • Aikuiskasvattajille ja -kouluttajille
 • Teatterikentän toimijoille
 • Oman ilmaisunsa kehittämisestä kiinnostuneille
 • Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draaman käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia käyttää erilaisia draaman genrejä ja työtapoja opetuksensa osana. Aineopinnoissa syvennetään ja monipuolistetaan perusopinnoissa hankittua osaamista. Myös tutkimuksellinen näkökulma korostuu. Aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden.

Opiskelijavalinta

Lähiopetuksen toteutusmuodoista johtuen ryhmään osallistujien määrä on rajattu (perusopinnot 10-25 opiskelijaa, aineopinnot 10-20 opiskelijaa). Oppilaitos tekee perusopintojen opiskelijavalinnan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston (JYAY) johtokunnan päättämiä valintaperusteita noudattaen. Lv. 2019-20 käynnistyvää opetusta koskevat valintaperusteet toimitetaan yhteistyöoppilaitoksille heti, kun ne on vahvistettu avoimen yliopiston johtokunnassa.

Aineopinnoissa opiskelijavalinta tehdään Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Oppilaitos sopii opiskelijavalinnan aikataulun Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koulutuspäällikön kanssa.

Opetuksen toteutus

Opetus toteutetaan lähiopetuksena ja itsenäisesti suoritettavina tehtävinä. Perusopinnoissa lähiopetusta tulee järjestää yhteensä 150 tuntia ja aineopinnoissa  vähintään 225 tuntia. Vaikka opetus jaotellaan maksettavien palkkioiden näkökulmasta luento- ja ryhmäopetukseen, kaikki lähiopetus on opettajan ja opiskelijan näkökulmasta toiminnallista ja osallistavaa.

Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku ja lisähaut
Opetussuunnitelma Voimassa lv. 2017-2020
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Oppilaitos voi hakea opetuksen järjestämisoikeutta 1-2 lukuvuodeksi (lv. 2018-2020).
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineen ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija

Yksittäiset jaksot: 10 e/opintopiste/opiskelija kuitenkin enintään 30 e/opiskelija/opintojakso.

Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. Opintojakso ODKP1190 arvioidaan avoimessa yliopistossa ja avoin yliopisto laskuttaa siitä 17 e/opiskelija.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Opinnot opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä

 Draamakasvatuksen perusteet

ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu 2 op:

 • Draamakasvatuksen perusteet (1 op) (lähiopetus)
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa (1 op) (lähiopetus)

ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle 3 op (tehtävä)

Dramaturgia I

ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi 3 op:

 • Dramaturgian perusteet (1 op) (lähiopetus)
 • Näytelmäanalyysi (2 op)(tehtävä)

ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma 2 op (tehtävä)

Esittävä draama I

ODKP1150 Improvisaatio ja liike 3 op:

 • Improvisaatio (1 op) (lähiopetus)
 • Tanssi ja liikeimprovisaatio (1 op) (lähiopetus)
 • Improvisaation perusteita (1 op) (tehtävä)

ODKP1160 Näyttelijän ja ohjaajantyö 2 op:

 • Näyttelijäntyö (1 op) (lähiopetus)
 • Ohjaajantyö (1 op) (lähiopetus)

Soveltava draama I

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen 2 op:

 • Prosessidraaman dramaturgia (1 op) (lähiopetus)
 • Prosessidraaman ohjaaminen (1 op) (lähiopetus)

ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma 3 op (tehtävä)

Draamaopettajuuteen kasvaminen

ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana 5 op

 • Draamaopettaja taiteilijana (1 op) (lähiopetus)
 • Draamaopettajana erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op) (tehtävä)

Lähiopetuksen etenemisjärjestys ja ajankohdat tehtäville

(Perusopintojen suositeltu suoritusjärjestys)

 

1. lukukausi
 • Draamakasvatuksen perusteet                                         (lähiopetus)
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa                                 (lähiopetus)
 • Draamakasvatuksen kartalle                                            (tehtävä)
 • Improvisaatio                                                                    (lähiopetus)
 • Improvisaation perusteita                                                 (tehtävä)
 • Dramaturgian perusteet                                                    (lähiopetus)
 • Näytelmäanalyysi                                                              (tehtävä)
 • Dramatisointisuunnitelma                                                (tehtävä)
 • Tanssi ja liikeimprovisaatio                                               (lähiopetus)
2.      lukukausi
 • Prosessidraaman dramaturgia                                          (lähiopetus)
 • Prosessidraamasuunnitelma                                             (tehtävä)
 • Näyttelijäntyö                                                                    (lähiopetus)
 • Prosessidraaman ohjaaminen                                           (lähiopetus)
 • Ohjaajantyö                                                                       (lähiopetus)
 • Draamaopettaja taiteilijana                                               (lähiopetus)
 • Draamaopettajana erilaisissa oppimisympäristöissä        (tehtävä)
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Verkkokursseilla käytämme oppimisympäristönä Moodlea tai Optimaa.
Opettajat

Opettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa ennen opetuksen alkua. Yhteistyöoppilaitos tekee esityksen opettajista. JYAY avustaa tarvittaessa opettajien valitsemisessa.

Opettajilta vaaditaan maisterin tutkinto, draama- ja teatterialan koulutus sekä pedagoginen pätevyys. Poikkeustapauksissa yksittäisen opintojakson opettajaksi voidaan hyväksyä ko. genren erityisasiantuntija.

Opintojakson ODKP342 Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op) suorituksen arvioivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat (tehtävä palautetaan Koppaan).

Opetuksessa tarvittavat välineet Yhteistyöoppilaitoksen on varmistettava draamaopetukseen soveltuvat tilat. Opetustilan on oltava riittävän suuri opiskelijaryhmän toiminnalliseen työskentelyyn. Tuolit ja pöydät on pystyttävä siirtämään syrjään. Opetustilassa on oltava internet -yhteydellä, kaiuttimilla ja tykillä varustettu tietokone,  cd-soitin ja fläppitaulu.
Hakemuksen liitteet Suunnitelma opetuksen järjestämisestä sekä esitys opettajista kootaan erilliselle liitteelle. Hakemukseen liitetään myös opettajien tutkintotodistukset ja CV, mikäli opettajaa ei aiemmin ole hyväksytty JY:ssä.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, puh. 040 805 3112 , mirva.e.huovinen[a]jyu.fi

Draamakasvatuksen aineopinnot (35 op)

Opetuksen järjestämisoikeuden hakuaika Päähaku ja lisähaut
Opetussuunnitelma Voimassa lv. 2017-2020
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Oppilaitos voi hakea opetuksen järjestämisoikeutta kahdeksi lukuvuodeksi (lv. 2018-2020).
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineen ohjeet.
Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot Vähintään hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut draamakasvatuksen perusopinnot (JY) tai vastaavat opinnot
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija
Yksittäiset jaksot: 10 euroa/opintopiste/opiskelija, kuitenkin enintään 30 euroa/opintojakso.

Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. Opiskelijavalinta tehdään Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Valinnasta laskutetaan 50 euroa/opiskelija. Oppilaitos sopii opiskelijavalinnan aikataulun Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koulutuspäällikön kanssa.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Aineopinnoissa lähiopetusta on vähintään 225 tuntia (luentoa 114 h, ryhmäopetusta 111 h), jotka jakautuvat 15 tunnin jaksoihin. Vaikka opetus jaotellaan maksettavien palkkioiden näkökulmasta luento- ja ryhmäopetukseen, kaikki lähiopetus on opettajan ja opiskelijan näkökulmasta toiminnallista ja osallistavaa. Lisäksi arvosanaan kuuluu opiskelijan itsenäistä kirjallista työskentelyä (oppimistehtävät), käytännön ohjausharjoittelua (projektit) sekä verkkokursseja. Opintojaksot esitellään siinä järjestyksessä jossa ne on järjestettävä.


AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT:

Draamaopettaja oman työnsä tutkijana

 • ODKA2110 Draamakasvatuksen oppimispotentiaali  (2 op), lähijakso ja oppimistehtävä
 • ODKA2120 Tutkiva, arvioiva ja reflektoiva draamaopettajuus (3 op), verkkokurssi, lähijakso ja oppimistehtävä

Draamakasvatuksen ja teatterin historia

 • ODKA2130 Draaman ja teatterin historia (3 op), lähijakso ja verkkokurssi

Dramaturgia II

 • ODKA2140 Dramaturgia (4 op), lähijakso ja oppimistehtävä

Esittävä draama II

 • ODKA2150 Improvisaatio ja kehollinen ilmaisu (3 op), 3 lähijaksoa
 • ODKA2160 Teatteri- ja elokuvailmaisu (2 op), 2 lähijaksoa

Soveltava draama II

 • ODKA2170 Prosessidraama, foorumiteatteri ja tarinateatteri (3 op), 3 lähijaksoa
 • ODKA2180 Työpajateatteri (TIE) (3 op), 2 lähijaksoa ja oppimistehtävä

Projektiopinnot

 • ODKA2190 Projekti 1  (2 op), oppimistehtävä
 • ODKA2200 Projekti 2  (4 op), oppimistehtävä

Draamakasvatuksen tutkimus

 • ODKA2210 Proseminaari (6 op), verkkokurssi
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Verkkokursseilla käytämme oppimisympäristönä Moodlea tai Optimaa.
Opettajat Opettajina toimivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat (tietyt jaksot) ja yhteistyöoppilaitoksen esittämät opettajat, jotka hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa.
Opetuksessa tarvittavat välineet Yhteistyöoppilaitoksen on varmistettava draamaopetukseen soveltuvat tilat. Opetustilan on oltava riittävän suuri opiskelijaryhmän toiminnalliseen työskentelyyn. Tuolit ja pöydät on pystyttävä siirtämään syrjään. Opetustilassa on oltava internet -yhteydellä, kaiuttimilla ja tykillä varustettu tietokone,  cd-soitin ja fläppitaulu.
Hakemuksen liitteet Suunnitelma opetuksen järjestämisestä sekä esitys opettajista kootaan erilliselle liitteelle. Hakemukseen liitetään myös opettajien tutkintotodistukset ja CV, mikäli opettajaa ei aiemmin ole hyväksytty JY:ssä.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, puh. 040 805 3112 , mirva.e.huovinen[a]jyu.fi