18.12.2017

Ekologia ja evoluutiobiologia

Ekologia ja evoluutiobiologiassa tutkitaan eliöiden vuorovaikutusta toistensa kanssa ja niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa. Vuorovaikutus ilmenee eliölajien levinneisyytenä, runsaussuhteina ja niiden muutoksina sekä evoluutiona.

Ekologia

Ekologia-opintojaksolla tarkastelussa ovat muun muassa ekologian ja evoluution suhde, populaatioiden kasvua säätelevät tekijät, eliöiden väliset vuorovaikutussuhteet, eliöyhteisöjen rakenne ja toiminta sekä ekosysteemien toiminta. Jakso suoritetaan tentillä tai oppimistehtävillä.

 

Kasviekologia

Opintojaksolla tarkastellaan kasvien rakennetta ja elinkiertoja, kasvien tarvitsemien resurssien hankintaa ja käyttöä, kasvien erilaisia lisääntymistapoja, pölytyksen ekologiaa, siementen ekologiaa, kasvipopulaatioita ja -yhteisöjä, kasvien vuorovaikutuksia eri eliölajien kanssa sekä kasvien asemaa ekosysteemien toiminnassa. Jakso suoritetaan tentillä tai oppimistehtävillä.

Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito

Opintojakso antaa perustiedot luonnon monimuotoisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, monimuotoisuuden suojelusta laji-, populaatio- ja yhteisötasolla, luonnon arvoista ja arvottamisesta, kestävän kehityksen periaatteesta sekä elinympäristöjen ennallistamisesta. Jakso suoritetaan tentillä tai oppimistehtävillä.

Kenelle

Ekologia auttaa ymmärtämään miten luonto ympärillämme toimii

 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (esim. biologia)
 • maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville
 • opettajille
 • luontoharrastajille

EKOA101 Ekologia (5 op)
EKOA155 Kasviekologia (3 op)
EKOA302 Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito (4 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Joulukuu
Opetussuunnitelma Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opetussuunnitelmat lv. 2014-2017. Jaksojen opetuksenjärjestämisoikeudet haettavissa yhden lukuvuoden siirtymäajalle.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1 lukuvuodeksi (lv. 2017-2018).
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineen tarkentavat ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu Yksittäiset jaksot: 10 euroa/opintopiste/opiskelija, kuitenkin enintään 30 euroa/opintojakso.
Muut kulut oppilaitokselle

Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • EKOA101 Ekologia (5 op)
  Luennot ja kirjallisuus; tentti tai oppimistehtävä
 • EKOA155 Kasviekologia (3 op)
  Luennot ja kirjallisuus; tentti tai oppimistehtävä
 • EKOA302 Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito (4 op)
  Luennot ja kirjallisuus; tentti tai oppimistehtävä
Opiskeluohjeet ja -materiaali

Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.

Opettajat

Ekologia ja evoluutiobiologian jaksojen opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto biotieteissä. Paikalliset opettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.

Opetuksessa tarvittavat välineet Ei erityisvälineitä
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista, opettajaksi hyväksymislomake sekä opettajan tutkintotodistus ja CV, mikäli opettajaa ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo
puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo[a]jyu.fi