Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja osallisuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi elämänkulun eri vaiheissa. Opinnoissa tarkastellaan

 • Miten tukea osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä?
 • Millaisissa ympäristöissä erityiskasvatuksessa toimitaan?
 • Miten poistaa oppimisen esteitä?
 • Miten ottaa huomioon oppijan yksilöllisyys?
 • Mitä oppimisvaikeudet ovat?
 • Miten tunnistaa ja kohdata moninaisuutta?

Opinnoissa opiskelija pääsee uusimman kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon äärelle. Suuri osa oppimateriaaleista on tarjolla verkossa. Kirjallisten oppimateriaalien rinnalla on myös muuta opiskelua tukevaa oppimateriaalia. Opintojaksoilla on erilaisia suoritustapoja, joissa vaihtelevat yksin ja yhdessä opiskelu.

Kenelle

"Erittäin positiiviset fiilikset jäivät tästä kokonaisuudesta. Mielenkiintoisia aiheita, paljon uutta tietoa ja oppia, ihana ryhmä ja ryhmänvetäjä! Tästä sai paljon uutta tsemppiä omaan työhön ja kenties jatkoa ajatellen..."

Opiskelija

Erityispedagogiikka sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityispedagogisista ilmiöistä, tarvitsevat erityispedagogista osaamista tai haluavat tulevaisuudessa erityiskasvatuksen ammattilaiseksi. 

 • varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville
 • aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
 • kolmannen sektorin toimijoille
 • em. aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi

Toteutusmuoto

Erityispedagogiikan perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Yhteistyöoppilaitos suunnittelee yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa ryhmänohjaukseen pohjautuvan ja aikataulutetun opetuksen toteutuksen. Opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen panostetaan ja opiskelijat sitoutetaan yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Lähiopetusta toteutetaan ryhmänohjauksen lisäksi mahdollisesti myös reaaliaikaisella luennolla oppilaitoksen tarpeiden mukaan.

Erityispedagogiikan perusopinnot, ryhmänohjausmalli (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksen hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Oppilaitos voi hakea opetuksen järjestämisoikeutta 1-3 lukuvuodeksi tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevia järjestämisoikeuksia myönnetään vain pitkäaikaisille yhteistyökumppaneille.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee JY:n opetussuunnitelman pohjalta, avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä ryhmänohjaukseen pohjautuvan opetusohjelman. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ja aikataulutetusti ryhmänohjaajan johdolla.
Avoimen yliopiston perimä maksu Laskutusperiaatteet 31.7.2019 saakka:
Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet: 80 euroa/opiskelija.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuneet: 30 euroa/opintojakso.

Koska avoimen yliopiston yliopistonopettajat arvioivat valtaosan opintosuorituksista avoin yliopisto laskuttaa lukuvuoden päätyttyä opiskelijoiden suoritusten perusteella seuraavasti:
 • 1-5 op suorittaneet 40 euroa/opiskelija
 • 6-25 op suorittaneet 100 euroa/opiskelija
Laskutusperusteet 1.8.2019 alkaen:
Opiskelijan ilmoittauduttua laskutetaan:
Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet: 150 euroa/opiskelija.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuneet: 30 euroa/opintojakso.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Opintojaksojen opiskelutavat esitellään lv. 2018-2019 mukaisesti. Opiskelutapoihin saattaa tulla muutoksia lukuvuodelle 2019-2020.
 • ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op). Luento-opetus (24 t) + oppimateriaali + tentti/oppimistehtävä tai luentotallenteet + oppimateriaali + tentti. Ryhmänohjausta.
 • ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op). Toimintaympäristöön tutustumista. Ryhmäsuoritus + oppimistehtävä Kopassa. Ryhmänohjausta.
 • ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op). Ryhmäsuoritus + oppimistehtävä Kopassa. Ryhmänohjausta.
 • ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op). Oppimistehtävä tai tentti. Ryhmänohjausta.
 • ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op). Verkkotehtävä. Ryhmänohjausta.
Toteutus (aikataulu, reaaliaikainen opetus, ryhmänohjauksen tuntimäärät) suunnitellaan yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Joissakin opintojaksoissa on tarjolla lisäksi asiantuntijaluentoja verkkotallenteina, joita voidaan hyödyntää ryhmänohjauksessa.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköinen oppimateriaali-Koppa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset ja kirjallisten suoritusten palautus. Verkkokursseilla käytämme oppimisympäristönä Moodlea.
Opettajat ja ohjaus Opettajina toimivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat ja tuntiopettajat. Ryhmänohjaajalla on arviointivastuu joistakin opintojakson osasuorituksista. Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot/laudatur erityispedagogiikasta ja/tai erityisopettajan koulutus. Mikäli ryhmänohjaaja on suorittanut ylimmän arvosanan kasvatustieteessä, aikuiskasvatuksessa tai psykologiassa, hänellä tulee olla vähintään aineopinnot (cum laude) suoritettuna erityispedagogiikassa. Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa ja hänen edellytetään osallistuvan avoimen yliopiston järjestämään koulutukseen ja perehtyvän ryhmänohjauksen toteuttamistapaan. Ryhmänohjaaja ja yliopistonopettajat ovat aktiivisesti yhteydessä koko lukuvuoden ajan.
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä kopio tutkintotodistuksesta ja CV,  mikäli  häntä ei aiemmin ole hyväksytty JY:ssä. Ryhmänohjaajan tiedot voidaan toimittaa hyväksyttäviksi opetuksen järjestämisoikeuden myöntämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa kun opetuksen toteutusta suunnitellaan.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Katja Lehtonen
puh. 050 428 5317, katja.r.lehtonen[a]jyu.fi