Gerontologia

Ikääntyvien määrä lisääntyy ja aktiivisia vanhuksia on aikaisempaa enemmän. Toisaalta yhä huonokuntoisempia vanhuksia asuu yksin. Ikärakenteen muutos näkyy myös työelämässä. Työurat pidentyvät ja eri-ikäisten ihmisten työssä jaksamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Gerontologiassa tarkastellaan vanhenemista terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta sekä työikäisenä että eläkkeellä ollessa.

 • Kuinka edistää ikääntyvien aktiivisuutta ja itsenäistä elämää?
 • Miten huomioida huonokuntoiset, yksinelävät vanhukset?
 • Miten lisätä toimintakykyistä vanhuutta?
 • Korkeat katukiveykset, vaaralliset risteykset, lumi ja jää... Miten huomioida ikääntyvien turvallisen liikkumisen kodin sisällä ja sen ulkopuolella?
 • Mitä vanhana tulisi syödä?

Toiminta- ja liikuntakyvyn säilyttäminen mahdollistaa ikääntyvien ihmisten elämisen, asumisen ja harrastamisen omien tavoitteidensa mukaisesti. Hyvän toiminta- ja liikkumiskyvyn on todettu vaikuttavan ikääntyvien elämänlaatuun myönteisesti. Myös ravitsemuksella on merkitystä elämänlaadun parantamisessa. Gerontologian perusopintokokonaisuudessa tarkastellaan ihmisen vanhenemista monipuolisesti erilaisista näkökulmista. 

Kenelle

"Yksi monista syistä valita juuri nämä opinnot liittyikin opiskelun toteuttamiseen ryhmäohjausmallin mukaisesti. Sosiaalisena ja avoimena ihmisenä nautin ryhmässä olemisesta ja joukkoon kuulumisesta."

Opiskelija
 • ikääntymisestä tai vanhenemisen kysymyksistä kiinnostuneille
 • sosiaali-, terveydenhuolto-, ravitsemus- ja liikunta-alan ammattilaisille
 • esimiestehtävissä työskenteleville
 • kunnan päättäjille ja ympäristösuunnittelussa toimijoille
 • opettajille

 

 

Gerontologian opinnot toteutetaan uuden ryhmänohjausmallin mukaisesti. Ryhmänohjauksella tuetaan opiskelijoiden akateemisten valmiuksien kehittymistä ja tarjotaan opiskeluyhteisö itsenäisen opiskelun sijaan. Suunnittelemme yhdessä oppilaitoksen kanssa sopivan aikataulun ja opetusmuodot.

Gerontologian perusopintokokonaisuus, ryhmänohjausmalli (26 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa  lv. 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1-2 lukuvuodeksi (lv. 2018-2020).
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ryhmänohjaajan johdolla.
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opiskelijan ilmoittauduttua laskutetaan:
Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet: 80 euroa/opiskelija.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuneet: 30 euroa/opintojakso.

Koska avoimen yliopiston yliopistonopettajat arvioivat valtaosan opintosuorituksista avoin yliopisto laskuttaa lukuvuoden päätyttyä opiskelijoiden suoritusten perusteella seuraavasti:

 • 1-5 op suorittaneet 40 euroa/opiskelija
 • 6-25 op suorittaneet 100 euroa/opiskelija
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops (1 op) 
Ryhmänohjaajan perehdytys. Opintosuunnitelma (HOPS). Opinnot aloitetaan tästä jaksosta.

TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I (4 op)
Johdantoluentotallenne (10-14 t). Kirjalliset tehtävät. Suoritetaan TGEP110 jakson jälkeen.

TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II (4 op)
Kirjalliset tehtävät. Suoritetaan TGEP121 jakson jälkeen.

TGEP130 Vanhustyön ja -tutkimuksen eettisiä kysymyksiä (3 op) 
Ryhmänohjaajan ohjaama työskentely ja kirjallinen tehtävä.

TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta (3 op) 
Tutustumiskäynti yhteen ikääntyvien ihmisten liikuntaryhmään. Ryhmänohjaajan ohjaama työskentely ja kirjallinen tehtävä.

TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus (3 op) 
Oppilaitoksen järjestämät luennot tai luentotallenne (8 t). Kirjalliset tehtävät.

TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa (4 op) 
Kirjalliset tehtävät

TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen (4 op) 
Oppilaitoksen järjestämät luennot tai luentotallenne (8 t). Kirjalliset tehtävät

Toteutus suunnitellaan yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea . Ryhmänohjauksen tuella kehitetään sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia ja opiskelutaitoja. Osassa opintojaksoja on tarjolla lisäksi luentotallenteita, joita voidaan hyödyntää ryhmänohjauksessa. Ryhmänohjaajalla voi olla erikseen sovittaessa arviointivastuu joistakin opintosuorituksista.

Opintoihin ei tarvitse toteuttaa opiskelijavalintaa/hakua. Opetus toteutetaan ryhmämuotoisesti, ryhmäkooksi suositellaan vähintään 10 opiskelijaa. Minimiryhmäkoko vähintään 6 opiskelijaa.

Opiskeluohjeet ja -materiaali

Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.

Opettajat ja ohjaus

Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat ja tuntiopettajat. Ryhmänohjaajalla voi olla niin sovittaessa arviointivastuu joistakin opintosuorituksista.

Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, jossa pääaineena on gerontologia. Ryhmänohjaajaksi voidaan hyväksyä myös sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskentelevä tai gerontologiaa, sosiaaligerontologiaa, hoitotiedettä tai terveyskasvatusta opiskellut opetustyössä toimiva henkilö, jolla on vähintään maisterin tutkinto. Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä. Ryhmänohjaajan edellytetään olevan aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan.

Oppilaitos voi hankkia paikallisia asiantuntijoita luennoimaan osaan opintojaksoista. Opintojaksoista tulee neuvotella oppiaineen koulutuspäällikön tai yliopistonopettajan kanssa. Asiantuntijaluennoitsijat hyväksytetään erikseen.

Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan verkkoyhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä kopio ryhmänohjaajan tutkintotodistuksesta ja CV, mikäli häntä ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Susanna Nummi
susanna.nummi[a]jyu.fi