Historia

Historian opiskelu opettaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa, mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa. Historiassa ei opiskella pelkkiä tosiasioita tai faktoja, vaan opetellaan tulkitsemaan menneisyyttä. Ihmiset, yhteisöt, kulttuuri, politiikka, talous ja yhteiskunta muodostavat kokonaisuuden, jota historia tieteenä pyrkii ymmärtämään. Kuva menneisyyden tapahtumista, henkilöistä ja aikakausista on aina historioitsijan tulkintaa, joten historiaa tehdään tutkimalla mennyttä aikaa.

Kenelle

Historia auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia.

  • Historian opiskelu antaa valmiudet tehokkaaseen tiedon löytämiseen, sen lähdekriittiseen analysoimiseen ja lopulta soveltamiseen, joten historioitsijan taidoista on hyötyä lähes millä tahansa alalla.
  • Historian perusopinnot antavat hyvän pohjan mm.
    • opetusalalle
    • museoalalle
    • järjestötehtäviin
    • kulttuuritoimen ja tiedotusvälineiden palvelukseen hakeutuville tai niissä jo toimiville

Toteutusmuoto

Historian perusopinnoissa hyödynnetään asiantuntijaluentotallenteita ja kirjallisuutta. Opintojen suoritustapoina ovat oppimistehtävät ja tentit. Opintosuoritukset arvioidaan historian ja etnologian laitoksen opettajien toimesta. Oppilaitoksen on halutessaan mahdollista järjestää myös lähiopetusta ja ryhmänohjausta opintojen tueksi.

Historian perusopinnot (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika

Päähaku

 

Opetussuunnitelma

Voimassa 2017-2020.

Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1-3 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.

Muut kulut oppilaitokselle

Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

HISP011 Johdatus historiantutkimukseen (5 op)
Luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät

HISP022 Varhaismodernin ajan tutkimus (4 op)
Luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät tai kirjatentti

HISP023 Sukupuolihistoria (4 op)
Luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät tai kirjatentti

HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri (4 op)
Luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät tai kirjatentti

HISP025 Terveys, sairaus ja hyvinvointi (4 op)
Kirjatentti

HISP026 Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (4 op)
Luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät tai kirjatentti

Luentotallenteiden lisäksi oppilaitos voi halutessaan järjestää luentoja joistain opintojaksoista. Ryhmänohjauksen järjestäminen opiskelun tueksi on suositeltavaa.

Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Ellei erikseen muuta sovita, oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.
Opettajat Jaksojen opetuksesta sekä tenttien ja tehtävien arvioinnista vastaavat pääasiassa Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen opettajat. Mikäli oppilaitos haluaa järjestää joillekin opintojaksoille luentotallenteiden lisäksi paikallista lähiopetusta, opettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetuksen järjestämisoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua. Myös ryhmänohjaajat tulee hyväksyttää Jyväskylän yliopistossa.
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista/ryhmänohjaajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV, mikäli opettajaa ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa. Opettajatietoja ei tarvita, mikäli oppilaitos hyödyntää ainoastaan JY:n luentotallenteita.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, puh. 040 805 3112 , mirva.e.huovinen[a]jyu.fi