Kasvatustiede

Tarjoamme oppilaitoksellenne ilmiöpohjaiset, ryhmänohjaukseen pohjautuvat kasvatustieteen perusopinnot. Kasvatustieteen perusopinnot, jossa yhdistyvät kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja varhaiskasvatustiede, antavat

Kasvatustieteen perusopintojen tunnusmerkiksi on vakiintunut henkilökohtainen palaute, jota opiskelija saa opintojensa eri vaiheissa

 • uusia näkökulmia ja ymmärrystä kasvatustieteellisiin ilmiöihin
 • tietoa eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä
 • eväitä ammatillisen varmuuden, asiantuntijuuden ja argumentointitaitojen kehittämiselle
 • valmiuksia opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiselle (valmentautuminen, haku, opintojen hyväksilukeminen)

Kasvatustieteen perusopinnoissa perehdytään mm. seuraaviin teemoihin ja ilmiöihin:

 • Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
 • Koulun käytännöt ja opettajan työ
 • Asiantuntijuus ja osaaminen yhteisöllisinä ilmiöinä
 • Tieteellisen ajattelun tunnuspiirteet, tutkimuksellinen lukutaito, kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat
 • Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen, oma vuorovaikutusosaaminen

Toteutusmuoto

Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan kaikissa oppilaitoksissa ryhmänohjausmallilla. Yhteistyöoppilaitos suunnittelee yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa ryhmänohjaukseen pohjautuvan ja aikataulutetun opetuksen toteutuksen. Opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen panostetaan ja opiskelijat sitoutetaan yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Tällöin erityisen tärkeään rooliin nousee oppilaitoksessa toteutettu lähiryhmätyöskentely, jota ohjaa yhteistyöoppilaitoksen oma ryhmänohjaaja.

Kasvatustieteen perusopinnot voi joustavasti liittää osaksi muita opintoja ja niiden jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.

Kasvatustieteen perusopinnot, ryhmänohjausmalli (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika

Päähaku

Opetussuunnitelma Voimassa lv. 2017-2020
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Oppilaitos voi hakea opetuksen järjestämisoikeutta 1-3 lukuvuodeksi tai toistaiseksi.Toistaiseksi voimassa olevia järjestämisoikeuksia myönnetään pitkäaikaisille yhteistyökumppaneille.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen

Oppilaitos suunnittelee JY:n opetussuunnitelman pohjalta, avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä ryhmänohjaukseen pohjautuvan opetusohjelman. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ja aikataulutetusti ryhmänohjaajan johdolla. Ryhmän minimikoko on vähintään 6 opiskelijaa.

Avoimen yliopiston perimä maksu

Laskutusperusteet 31.7.2019 saakka:
Opiskelijan ilmoittauduttua laskutetaan:
Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet: 80 euroa/opiskelija.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuneet: 30 euroa/opintojakso.

Koska avoimen yliopiston yliopistonopettajat arvioivat valtaosan opintosuorituksista avoin yliopisto laskuttaa lukuvuoden päätyttyä opiskelijoiden suoritusten perusteella seuraavasti:

 • 1-5 op suorittaneet 40 euroa/opiskelija
 • 6-25 op suorittaneet 100 euroa/opiskelija

Laskutusperusteet 1.8.2019 alkaen:
Opiskelijan ilmoittauduttua laskutetaan:
Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet: 150 euroa/opiskelija.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuneet: 30 euroa/opintojakso.

Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Opintojaksojen opiskelutavat esitellään lv. 2017-2018 mukaisesti. Opiskelutapoihin saattaa tulla muutoksia lukuvuodelle 2019-2020.

Opetus on mahdollista toteuttaa lukuvuoden aikana esimerkiksi seuraavilla suoritustavoilla ja seuraavassa opintojaksojärjestyksessä:

KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op). Ryhmäsuoritus. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen.

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op). Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja oppimistehtävän laatimiseen.

KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op). Verkkokurssi + lähiryhmätyöskentely. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja verkossa työskentelyyn.

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op). Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja oppimistehtävän laatimiseen.

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op). Tentti. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja tenttiin vastaamiseen.

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op). Luennot (10 tuntia), luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva ohjattu oppimispäiväkirja. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin, luentojen seuraamiseen ja oppimispäiväkirjan laatimiseen.

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op). Ryhmäsuoritus. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja osaamisen kehittymisen arviointiin.

Toteutus (aikataulu, reaaliaikainen opetus, ryhmänohjauksen tuntimäärät) suunnitellaan yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Useissa opintojaksoissa on tarjolla lisäksi asiantuntijaluentoja verkkotallenteina, joita voidaan hyödyntää ryhmänohjauksessa.

Opiskeluohjeet ja -materiaali

Sähköinen oppimateriaali-Koppa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset ja kirjallisten suoritusten palautus.

Verkkokursseilla käytämme oppimisympäristönä Moodlea.
Opettajat ja ohjaus

Opettajina toimivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat ja tuntiopettajat. Ryhmänohjaajalla on arviointivastuu joistakin opintosuorituksista.

Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä, erityispedagogiikasta, psykologiasta tai sosiologiasta. Psykologian tai sosiologian arvosanan suorittaneilla tulee lisäksi olla kasvatustieteen aineopinnot (cum laude) suoritettuna. Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa ja hänen edellytetään osallistuvan avoimen yliopiston järjestämään koulutukseen. Ryhmänohjaajan on lisäksi oltava aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan.

Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä kopio ryhmänohjaajan tutkintotodistuksesta ja CV, mikäli häntä ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa. Ryhmänohjaajan tiedot voidaan toimittaa hyväksyttäviksi opetuksen järjestämisoikeuden myöntämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa kun opetuksen toteutusta suunnitellaan.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen,  puh. 040 805 3112, mirva.e.huovinen@jyu.fi