Kirjoittaminen

Kirjoittamisen opinnoissa yhdistyvät kirjoittamisen nautinto ja motivoivat haasteet. Opinnoissa kirjoitetaan ja luetaan laajasti erilaisia tekstejä sekä annetaan ja vastaanotetaan palautetta. Opintojen reflektiivinen ote vauhdittaa opiskelijan kehitystä kirjoittajana, ja kurssikirjallisuus sekä tieteellinen kirjoittaminen laajentavat ajattelua. Opintojen myötä opiskelija saa valmiuksia itsenäiseen kirjoittajan elämään.

Perusopinnoissa opiskelija tutustuu omaan kirjoittamisprosessiinsa käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta. Hän harjoittelee tieteellistä kirjoittamista sekä lähdekirjallisuuden hyödyntämistä omassa kirjoitustyössä ja kokeilee eri tekstilajeja.

Aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja työskentelytapojensa kehittämistä sekä laajentaa lajiosaamistaan. Opiskelija oppii tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti.

Kenelle

”Kun ajattelen tätä kirjoittamisen opettelun matkaani, niin lämmin virtaus ja liikuttuneisuus leviää kehooni. Kuinka ihana on oppia sellaista, mitä olet kuvitellut että et osaa, kirjoittaa." 

Opiskelija
  • kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kirjoittamistaan tavoitteellisesti
  • ammattikirjoittajan työstä kiinnostuneille
  • asiantuntijatehtävissä kirjoittamista tarvitseville
  • kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville
  • täydennyskoulutukseksi esimerkiksi opettajille tai viestintätehtävissä toimiville
  • sivuaineeksi yliopistolliseen tutkintoon

Toteutustapa

Kirjoittamisen perus- tai aineopinnot järjestetään lähiopetuspainotteisesti. Opetuksessa toisiinsa lomittuvat opiskelijan omien tekstien työstäminen ja kirjoittamisen teoria. Lähiopetuksessa tehdään harjoituksia sekä annetaan ja saadaan palautetta teksteistä. Opinnoissa painottuu myös itsenäinen kirjoittaminen. 

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika

Päähaku

Opetussuunnitelma

Voimassa lv. 2017–2020. 

Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1–3 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet. Ryhmäkoko on vähintään 10 opiskelijaa.
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.

Muut kulut oppilaitokselle

Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Kaikille yhteiset (10 op)

KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 5 op
KIKP2011 Kirjoittaja lukijana 5 op

Kirjoittajan materiaalit ja tiedonhankinta (5 op, valitaan toinen)

KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op
KIKP2013 Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 5 op

Lajit (10 op, valitaan kaksi)

KIKV1002 Proosa 5 op
KIKV1003 Draama 5 op
KIKV1004 Runous 5 op
KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

Prosessi (5 op, valitaan toinen)

KIKP218 Tekstikokoelma 5 op
KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op

Opetuksessa toisiinsa lomittuvat opiskelijan omien tekstien työstäminen ja kirjoittamisen teoria. Lähiopetuksessa tehdään harjoituksia sekä annetaan ja saadaan palautetta teksteistä. Lähiopetusta (tai verkko-opetusta) järjestetään vähintään kolmessa opintojaksossa. Suositeltava määrä on 10–17 tuntia opetusta jaksoa kohden.

Lähiopetuksen lisäksi jakson suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä oppimateriali-Kopasta saatujen tehtävien pohjalta. 

Opiskeluohjeet ja -materiaali

Sähköinen oppimateriaali-Koppa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät oppimateriaali-Kopan ominaisuuksia osittain: opiskeluohjeet ja tehtäväohjeistukset. Kirjalliset opintosuoritukset palautetaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Opettaja

Maisterin tutkinto sekä riittävä asiantuntemus kunkin opintojakson alueelta. Opinnoissa on välttämätöntä käyttää opettajina useampia eri osa-alueiden asiantuntijoita. Paikalliset asiantuntijaopettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.
Hakemuksen liitteet

Hakemukseen liitetään esitys opettajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV. Opettajatietoja voidaan tarvittaessa täydentää hakemuksiin varsinaisen hakuajan päättymisen jälkeen.

Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, puh. 040 805 3112 , mirva.e.huovinen[a]jyu.fi

 

Kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika

Päähaku

Opetussuunnitelma

Voimassa lv. 2017–2020. 

Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 2–3 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.
Yksittäiset jaksot: 10 euroa/opintopiste/opiskelija, kuitenkin enintään 30 euroa/opintojakso.

TAIA401 Tutkimusvalmiudet 5 op: 30 euroa/opiskelija. 
KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op: 30 euroa/opiskelija.

Muut kulut oppilaitokselle

Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot

Vähintään hyvin tiedoin suoritetut kirjoittamisen perusopinnot (tai vastaavat opinnot).

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Kaikille yhteiset opintojaksot, lajit (10 op)

Aineopinnoissa valitaan kaksi (perusopintoihin sisältymätöntä) lajijaksoa
KIKV1002 Proosa 5 op
KIKV1003 Draama 5 op
KIKV1004 Runous 5 op
KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

Valinnaiset opintojaksot (25 op): kirjoittaminen ja kirjoittamisen opetus

KIKA407 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen A 5 op
KIKA408 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen B 5 op
KIKA420 Kirjoittamisen opettaminen 5 op
KIKA421 Palautetaidot 5 op
KIKA412 Terapeuttinen kirjoittaminen 5 op
KIKV1009 Kirjoittaminen luovna prosessina 5 op
KIRA311–KIRA342 Kirjallisuuden tuntemus 5 op
KIKA426 Haastattelu- ja havainnointimenetelmät 5 op

Lähiopetusta suositellaan järjestettävän vähintään kolmessa opintojaksossa. Suositeltava määrä on 17 tuntia opetusta jaksoa kohden. Lähiopetuksen lisäksi jakson suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä.

Aineopinnot toteutetaan oppilaitoksissa 35 op:n laajuisina, mikä tarkoittaa, että tutkimukseen valmentava kurssi, kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielman laatiminen jäävät pois opinto-ohjelmasta. Seminaariin voi osallistua erikseen Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opetuksessa. Oppilaitos voi myös hakea opetuksen järjestämisoikeutta erilliseen 15 op:n tutkimuspakettiin:

TAIA401 Tutkimusvalmiudet 5 op
KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

Tällöin seminaari järjestetään oppilaitoksessa ja siihen tulee tarjota lähiopetusta.

Opiskeluohjeet ja -materiaali

Sähköinen oppimateriaali-Koppa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät oppimateriaali-Kopan ominaisuuksia osittain: opiskeluohjeet ja tehtäväohjeistukset. Kirjalliset opintosuoritukset palautetaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Opettaja

Maisterin tutkinto sekä riittävä asiantuntemus kunkin opintojakson alueelta. Opinnoissa on välttämätöntä käyttää opettajina useampia eri osa-alueiden asiantuntijoita. Paikalliset asiantuntijaopettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen liitetään esitys opettajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV. Opettajatietoja voidaan tarvittaessa täydentää hakemuksiin varsinaisen hakuajan päättymisen jälkeen.

Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, puh. 040 805 3112 , mirva.e.huovinen[a]jyu.fi