Luonnonvarat ja ympäristö

Opintojaksoja

Luonnonvarat ja ympäristö -aineopintokokonaisuuden opintojaksojen opiskelu on jatkoa bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opiskelulle. Luonnonvarat ja ympäristö -aineopintokokonaisuudesta on tarjolla yksittäisiä opintojaksoja.

Kenelle

Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet

 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (esim. biologia)
 • maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville
 • opettajille
 • biotalousalalla toimiville
 • luontoharrastajille

Metsien luonnonvarat ja monikäyttö

Opintojaksolla tutustutaan boreaalisen havumetsän ekosysteemeihin, suomalaiseen metsätalouteen ja metsien käytön suunnitteluun. Kurssin jälkeen opiskelijalla on osaamista myös metsälainsäädännöstä ja luonnonhoidosta talousmetsissä. Kurssin myötä muodostuu perusymmärrys metsien monikäytöstä, ekosysteemipalveluista ja monimuotoisuuden suojelusta sekä metsien kestävän käytön periaatteista. Jakso suoritetaan kirjallisilla tehtävillä.

Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet

Opintojaksolla perehdytään laajasti kestävään kehitykseen sekä keskeisten kotimaisten toimijoiden rooleihin kestävässä kehityksessä. Mitä luonnonvarojen käytön aiheuttamia kestävyysongelmia on ja mitä yhteiskunnallisia ja taloudellisia ulottuvuuksia on uusiutuvien luonnonvarojen käytössä? Myös tämän opintojakson osaaminen on avainasemassa ja pohjana perehdyttäessä metsien luonnonvaroihin ja monikäyttöön. Jakso suoritetaan kirjallisilla tehtävillä.

Ekologia

Ekologia-opintojaksolla tulevat tutuiksi perusekologiset asiat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasoilla. Tätä perusekologista tietoa tarvitaan esimerkiksi kun laajennetaan tietämystä metsien luonnonvaroista ja monikäytöstä. Jakso suoritetaan tentillä tai oppimistehtävillä.

BENA2020 Ekologia (3 op)
BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op)
BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö (3 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineen tarkentavat ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu Kaikki opintojaksot: 30 euroa/opiskelija.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • BENA2020 Ekologia (3 op)
  Luennot ja kirjallisuus; tentti tai oppimistehtävä
 • BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op)
  Luennot ja kirjalliset materiaalit; kirjalliset tehtävät
 • BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö (3 op)
  Luennot ja kirjalliset materiaalit; kirjalliset tehtävät
Opiskeluohjeet ja -materiaali Opintojaksojen opettajat antavat opiskeluohjeet. 
Opettajat Luonnonvarat ja ympäristö aineopintokokonaisuuden jaksojen opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto biotieteissä. Paikalliset opettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista, opettajaksi hyväksymislomake sekä opettajan tutkintotodistus ja CV, mikäli opettajaa ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo
puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo[a]jyu.fi