Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapiaa hyödynnetään muun muassa psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa, päihdehuollossa ja kivun hoidossa.

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnoissa opiskelija saa vankan tietopohjan alan teoriasta, tutkimuksesta
ja käytänteistä eri kohderyhmien parissa. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Kenelle

"Musiikkiterapian opiskelussa oli sopivasti käytännön tutustumista eri menetelmiin ja sopivasti omatoimista tiedon hankintaa ja prosessointia."

Opiskelija
 • hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville
 • sivuaineopinnoiksi musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opiskelijoille
 • osaksi musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta

Toteutusmuoto

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot toteutetaan lähiopetuspainotteisesti. Perusopintoihin lähiopetusta sisältyy 86 tuntia ja aineopintoihin 132 tuntia. Opintojen suoritustapoina ovat oppimistehtävät ja oppimispäiväkirjat.

Musiikkiterapian perusopinnot (30 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1-2 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.
Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot Ei edeltäviä opintoja. Musiikilliset tiedot ja taidot, harrastusluonteisetkin, kuitenkin tukevat musiikkiterapian opintoja.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan (5 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEP016 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta (5 op) Luennot 16 t, oppimistehtävät
 • MTEP017 Musiikkiterapian erityismenetelmiä (5 op) Luennot 24 t, oppimistehtävät
 • MTEP021 Musiikkipsykologia I (3 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEP1022 Musiikin kehityspsykologia (2 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEP032 Kokemuksellinen osuus (5 op) Luennot 10 t, oppimispäiväkirja
 • MTEP033 Kirjallinen työ (5 op) Lähiopetus 12 t, kirjallinen työ
Opiskeluohjeet ja -materiaali Opintojaksojen opettajat antavat opiskeluohjeet.
Opettajat Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos tukee yhteistyöoppilaitosten opintojen suunnittelua listaamalla mahdollisia opettajia eri opintojaksoille. Oppilaitoksen on mahdollista hyödyntää myös paikallisia asiantuntijoita. Opettajat tulee hyväksyttää Jyväskylän yliopistossa.
Opetuksessa tarvittavat välineet Musiikkiterapian opetuksessa tarvitaan ainakin seuraavia opetusvälineitä: dataprojektori, musiikin kuuntelua varten CD-soitin, DVD-soitin ja soittimia, esim. koulu- tai orff-soittimia, lyömäsoittimia, piano. Soittimista sovitaan tarkemmin opintojaksojen opettajien kanssa.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV, mikäli opettajaa ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Katja Lehtonen
puh. 050 428 5317, katja.r.lehtonen[a]jyu.fi

Musiikkiterapian aineopinnot (50 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 2 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.
Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot Musiikkiterapian perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuina.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • MTEA013 Musiikkiterapian arviointi (5 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEA014 Musiikkiterapian malleja ja menetelmiä (5 op) Luennot 16 t, oppimistehtävät
 • MTEA015 Musiikkipsykoterapian malleja ja menetelmiä (5 op) Luennot 16 t, oppimistehtävät
 • MTEA021 Musiikkipsykologia II (4 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEA022 Musiikki ja aivot (3 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEA024 Varhainen vuorovaikutus ja musiikkiterapia (3 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEA1031 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma (10 op) Seminaarityöskentely vähintään 34 t
 • MTEA041 Psykiatrian perusteet (2 op) Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät
 • MTEA042 Psykoterapian perusteet (2 op) Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät
 • MTEA044 Muut taideterapiat (2 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEA046 Anatomia ja fysiologia (2 op) Luennot 6 t, oppimistehtävät
 • MTEA047 Erityishuolto ja vaikeavammaisten kuntoutus (2 op) Luennot 6 t, oppimistehtävät
 • MTEA051 Johdatus musiikkiterapian tutkimukseen (2 op) Luennot 6 t, oppimistehtävät
 • MTEA052 Johdatus kandidaatin tutkielman tekemiseen (3 op) Luennot 8 tuntia, oppimispäiväkirja
Opiskeluohjeet ja -materiaali Opintojaksojen opettajat antavat opiskeluohjeet.
Opettajat Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos tukee yhteistyöoppilaitosten opintojen suunnittelua listaamalla mahdollisia opettajia eri opintojaksoille. Oppilaitoksen on mahdollista hyödyntää myös paikallisia asiantuntijoita. Opettajat tulee hyväksyttää Jyväskylän yliopistossa.
Opetuksessa tarvittavat välineet Musiikkiterapian opetuksessa tarvitaan ainakin seuraavia opetusvälineitä: dataprojektori, musiikin kuuntelua varten CD-soitin, DVD-soitin ja soittimia, esim. koulu- tai orff-soittimia, lyömäsoittimia, piano. Soittimista sovitaan tarkemmin opintojaksojen opettajien kanssa.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV, mikäli opettajaa ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Katja Lehtonen
puh. 050 428 5317, katja.r.lehtonen[a]jyu.fi