15.12.2017

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapiaa hyödynnetään muun muassa psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa, päihdehuollossa ja kivun hoidossa.

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnoissa opiskelija saa vankan tietopohjan alan teoriasta, tutkimuksesta
ja käytänteistä eri kohderyhmien parissa. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Kenelle

"Musiikkiterapian opiskelussa oli sopivasti käytännön tutustumista eri menetelmiin ja sopivasti omatoimista tiedon hankintaa ja prosessointia."

opiskelija
  • hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville
  • sivuaineopinnoiksi musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opiskelijoille
  • osaksi musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta

Toteutusmuoto

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot toteutetaan lähiopetuspainotteisesti. Perusopintoihin lähiopetusta sisältyy 86 tuntia ja aineopintoihin 132 tuntia. Opintojen suoritustapoina ovat oppimistehtävät ja oppimispäiväkirjat.

Musiikkiterapian perusopinnot (30 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika

Päähaku ja lisähaut

 

Opetussuunnitelma

Voimassa 2017-2020.

Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1-2 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.

Muut kulut oppilaitokselle

Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot Ei edeltäviä opintoja. Musiikilliset tiedot ja taidot, harrastusluonteisetkin, kuitenkin tukevat musiikkiterapian opintoja.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan (5 op) 
Luennot 8 t, oppimistehtävät

MTEP016 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta (5 op)
Luennot 16 t, oppimistehtävät

MTEP017 Musiikkiterapian erityismenetelmiä (5 op) 
Luennot 24 t, oppimistehtävät

MTEP021 Musiikkipsykologia I (3 op) 
Luennot 8 t, oppimistehtävät

MTEP1022 Musiikin kehityspsykologia (2 op) 
Luennot 8 t, oppimistehtävät

MTEP032 Kokemuksellinen osuus (5 op) 
Luennot 10 t, oppimispäiväkirja

MTEP033 Kirjallinen työ (5 op) 
Lähiopetus 12 t, kirjallinen työ

Opiskeluohjeet ja -materiaali Opintojaksojen opettajat antavat opiskeluohjeet.
Opettajat Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos tukee yhteistyöoppilaitosten opintojen suunnittelua listaamalla mahdollisia opettajia eri opintojaksoille. Oppilaitoksen on mahdollista hyödyntää myös paikallisia asiantuntijoita. Opettajat tulee hyväksyttää Jyväskylän yliopistossa.
Opetuksessa tarvittavat välineet Musiikkiterapian opetuksessa tarvitaan ainakin seuraavia opetusvälineitä: dataprojektori, musiikin kuuntelua varten CD-soitin, DVD-soitin ja soittimia, esim. koulu- tai orff-soittimia, lyömäsoittimia, piano. Soittimista sovitaan tarkemmin opintojaksojen opettajien kanssa.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV, mikäli opettajaa ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa.
Yhteyshenkilö

Koulutuspäällikkö Katja Lehtonen
puh. 050 428 5317, katja.r.lehtonen[a]jyu.fi

Musiikkiterapian aineopinnot (50 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika

Päähaku ja lisähaut

 

Opetussuunnitelma

Voimassa 2017-2020.

Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 2 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.

Muut kulut oppilaitokselle

Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot Musiikkiterapian perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuina.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

MTEA013 Musiikkiterapian arviointi (5 op) 
Luennot 8 t, oppimistehtävät

MTEA014 Musiikkiterapian malleja ja menetelmiä (5 op) 
Luennot 16 t, oppimistehtävät

MTEA015 Musiikkipsykoterapian malleja ja menetelmiä (5 op) 
Luennot 16 t, oppimistehtävät

MTEA021 Musiikkipsykologia II (4 op)
 
Luennot 8 t, oppimistehtävät

MTEA022 Musiikki ja aivot (3 op) 
Luennot 8 t, oppimistehtävät

MTEA024 Varhainen vuorovaikutus ja musiikkiterapia (3 op) 
Luennot 8 t, oppimistehtävät

MTEA1031 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma (10 op) 
Seminaarityöskentely vähintään 34 t

MTEA041 Psykiatrian perusteet (2 op) 
Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät

MTEA042 Psykoterapian perusteet (2 op) 
Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät

MTEA044 Muut taideterapiat (2 op) 
Luennot 8 t, oppimistehtävät

MTEA046 Anatomia ja fysiologia (2 op) 
Luennot 6 t, oppimistehtävät

MTEA047 Erityishuolto ja vaikeavammaisten kuntoutus (2 op) 
Luennot 6 t, oppimistehtävät

MTEA051 Johdatus musiikkiterapian tutkimukseen (2 op) 
Luennot 6 t, oppimistehtävät

MTEA052 Johdatus kandidaatin tutkielman tekemiseen (3 op) 
Luennot 8 tuntia, oppimispäiväkirja

Opiskeluohjeet ja -materiaali Opintojaksojen opettajat antavat opiskeluohjeet.
Opettajat Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos tukee yhteistyöoppilaitosten opintojen suunnittelua listaamalla mahdollisia opettajia eri opintojaksoille. Oppilaitoksen on mahdollista hyödyntää myös paikallisia asiantuntijoita. Opettajat tulee hyväksyttää Jyväskylän yliopistossa.
Opetuksessa tarvittavat välineet Musiikkiterapian opetuksessa tarvitaan ainakin seuraavia opetusvälineitä: dataprojektori, musiikin kuuntelua varten CD-soitin, DVD-soitin ja soittimia, esim. koulu- tai orff-soittimia, lyömäsoittimia, piano. Soittimista sovitaan tarkemmin opintojaksojen opettajien kanssa.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV, mikäli opettajaa ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa.
Yhteyshenkilö

Koulutuspäällikkö Katja Lehtonen
puh. 050 428 5317, katja.r.lehtonen[a]jyu.fi