18.12.2017

Nuorisotutkimus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Voit opiskella nuorisotutkimusta Jyväskylän yliopistossa ainoastaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Avoimessa yliopistossa! Opinnoissa perehdytään mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Haluatko ymmärtää omaa nuortasi paremmin?
  • Millainen merkitys koululla on nuoren elämässä (kouluhyvinvointi)?
  • Nuoruuden haasteita on monia: pahoinvointi, syrjäytyminen, nuorisorikollisuus, työttömyys ja syömishäiriöt, mutta perhe, koulu, sosiaalityö, nuorisotyö ovat tukemassa nuoren hyvinvointia.
  • Median rooli nuoren kasvattajana? Nuorten vapaa-ajanviettotavat?

Tule tutustumaan, miltä nuorten maailma näyttää tänä päivänä!

Kenelle?

Opinnot sopivat kaikille, joita kiinnostavat nuorisotutkimuksen ajankohtaiset teemat: vanhemmat, kasvatus-, sosiaali-, terveys-, opetus-, koulutus- ja ohjaustyön parissa työskentelevät sekä näille aloille suuntautuvat. 
Opintokokonaisuus on suosittu vapaavalintaisiin opintoihin monessa tutkinnossa.

Toteutusmuoto

Nuorisotutkimuksen perusopinnot toteutetaan lv. 2017-18 ryhmänohjausmallilla. Yhteistyöoppilaitos suunnittelee yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa ryhmänohjaukseen pohjautuvan ja aikataulutetun opetuksen toteutuksen. Opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen panostetaan ja opiskelijat sitoutetaan yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Erityisen tärkeään rooliin nousee oppilaitoksessa toteutettu lähiryhmätyöskentely, jota ohjaa yhteistyöoppilaitoksen oma ryhmänohjaaja.

Nuorisotutkimuksen perusopinnot, ryhmänohjausmalli (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika

Joulukuu.

Opetussuunnitelma

Voimassa lv. 2017-2020

Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika

Oppilaitos voi hakea opetuksen järjestämisoikeutta 1-3 lukuvuodeksi.

Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen

Oppilaitos suunnittelee JY:n opetussuunnitelman pohjalta avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä ryhmänohjaukseen pohjautuvan opetusohjelman. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ja aikataulutetusti ryhmänohjaajan johdolla, mutta opiskelijan on mahdollista myös tehdä yksilöllisiä valintoja oppilaitoksen niin päättäessä.

Avoimen yliopiston perimä maksu


Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.

Muut kulut oppilaitokselle

Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. Valtaosan opintosuorituksista arvioivat avoimen yliopiston yliopistonopettajat, jolloin avoin yliopisto laskuttaa kulut yhteistyöoppilaitokselta. Ks. kohta Avoimen yliopiston perimä maksu. Ryhmänohjaajalla voi olla niin sovittaessa arviointivastuu joistakin opintosuorituksista. Yhteistyöoppilaitos maksaa ryhmänohjaajan kulut suoraan ryhmänohjaajalle.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Oppilaitos voi itse päättää, miten kukin opintojakso (yht. 5) suoritetaan. Suoritustapavaihtoehdot ovat oppimistehtävä, verkkolukupiiri ja verkkotentti. Verkkolukupiirin voi tehdä myös live-lukupiirinä, jolloin ryhmänohjaaja voi toimia oppimisprosessin ohjaajana ja arvioijana.

Toteutusta (aikataulut, ryhmäohjaus yms.) voidaan suunnitella yhdessä avoimen yliopiston kanssa. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea opintojen sisältöjen opiskeluun ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia.

Opintojaksot:

  • NUOP010 Näkökulmia nuoruuteen ja nuorisotutkimukseen 5 op: oppimistehtävä tai verkkolukupiiri tai verkkotentti
  • NUOP1002 Nuoret, media ja vapaa-aika 5 op: oppimistehtävä tai verkkolukupiiri tai verkkotentti
  • NUOP030 Nuoret ja koulu 5 op: oppimistehtävä tai verkkolukupiiri tai verkkotentti
  • NUOP1004 Nuoruuden haasteet nyky-yhteiskunnassa 5 op: oppimistehtävä tai verkkolukupiiri tai verkkotentti
  • NUOP050 Nuorisotutkimuksen menetelmiä 5 op: oppimistehtävä tai verkkolukupiiri tai verkkotentti

Opiskeluohjeet ja –materiaali

Opiskelun tukena sähköinen opiskeluopas, Optima-verkkoympäristö ja sähköpostiohjaus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opettajalta ja tuntiopettajalta.

Opettajat ja ohjaus

Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä, erityispedagogiikasta, psykologiasta tai sosiologiasta. Psykologian tai sosiologian arvosanan suorittaneilla tulee lisäksi olla kasvatustieteen aineopinnot (cum laude) suoritettuna. Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa ja hänen edellytetään osallistuvan avoimen yliopiston järjestämään koulutukseen. Ryhmänohjaajan on lisäksi oltava aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajaan koko lukuvuoden ajan.

Opetuksessa tarvittavat välineet

Optimaan kirjautuessa tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä kopio ryhmänohjaajan tutkintotodistuksesta ja CV, mikäli häntä ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa. Ryhmänohjaajan tiedot voidaan toimittaa hyväksyttäviksi opetuksen järjestämisoikeuden myöntämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa kun opetuksen toteutusta suunnitellaan.

Yhteyshenkilö

Yliopistonopettaja Sari Paajanen
sari.paajanen@chydenius.fi, 040 805 4425