15.12.2017

Sosiaalityö

Sosiaalityön perusopinnoissa mahdollistamme tutustumisen sosiaalityön toimintakenttään. Opinnoissa opiskelija oppii tunnistamaan sosiaalityön erityispiirteitä ja oppii ymmärtämään sosiaalityön suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin.

Mitä sosiaalityö on ammattina? Mene kurkistamaan sosiaalityöntekijän arkeen työssäoppimisjaksolla!

Opintokokonaisuuden johdantojaksolla opiskelija pääsee perehtymään sosiaalityön ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin, tutustuu sosiaalityön keskeisiin teorioihin, käsitteisiin, menetelmiin ja ammatillisen etiikkaan. Sosiaalityön käytännöt I -jaksossa opiskelija saa käsityksen sosiaalialan toimintakentästä ja harjaantuu havainnoimaan käytännön toimintaa työssäoppimisen avulla (10 työpäivää). Kokonaisuuden muiden opintojaksojen opinnoissa opiskelija saa tietoa tärkeistä yhteiskunnallista ilmiöistä, sosiaalitieteiden keskeisistä teorioista ja käsitteistä sekä harjoittelee yleisiä argumentaation ja vaikuttamisen muotoja. 

Perusopintojen suorittamisen jälkeen tarjoamme opiskelijalle mahdollisuuden edetä sosiaalityön aineopintokokonaisuuteen. Sosionomi (AMK) -tutkinnon omaavalle opiskelijalle myönnämme perusopinnoissa hyväksilukuja 15 op ja kahden opintojakson suorittamisen jälkeen mahdollisuuden jatkaa sosiaalityön aineopintoihin.

Opintomme mahdollistavat erilaisia opintopolkuja eri elämänvaiheessa oleville opiskelijoille. Sosiaalityöntekijöiksi tähtääville opinnot ovat osa sosiaalityön yliopisto-opintoja.

Kenelle

 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville
 • alan vaihtajille
 • terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa toimiville
 • sosiaalityöntekijöiksi tähtääville
 • yhteiskunnallisessa päätöksenteossa mukana oleville

Toteutusmuoto

Jaksoilla on asiantuntijaluentoja verkkotallenteina. Suoritusmuotoina ovat  luentopäiväkirjat/oppimispäiväkirjat, muut kirjalliset tehtävät sekä pienryhmätyöskentely. Opinnoissa on myös työssäoppimisjakso (10 työpäivää) ja siihen liittyvät tehtävät.

Sosiaalityön perusopinnot (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1-2 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Avoimen yliopiston maksu sisältää opintopalvelujen lisäksi opetuksen suunnittelun, opettajien rekrytoinnin, opetuksen toteutuksen (ml. luentotallenteet ja verkkotyöskentely), opiskelijoiden sisällöllisen ohjauksen ja suoritusten arvioinnin sekä paikallisen ryhmänohjaajan perehdytyksen. Yhteistyöoppilaitoksen tehtäväksi jää opiskelijoiden paikallisen tuen, ryhmätyöskentelyn ja vertaistuen järjestäminen.
Avoimen yliopiston perimä maksu Opintokokonaisuus: 200 euroa/opiskelija. Yksittäiset jaksot: 50 euroa/opintojakso/opiskelija.
Muut kulut oppilaitokselle

Ryhmänohjauksesta ja oppilaitoksen tarjoamasta lähiopetuksesta aiheutuvat kulut.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
  • STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) Verkkoluennot, joista kirjoitetaan luentopäiväkirja, ja opintopiiri ja siihen liittyvät kirjalliset tehtävät
  • YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op) Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja sekä kirjalliset tehtävät
  • YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op) Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja sekä oppimistehtävät tai verkkokurssi tai tentti
  • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) Verkkoluennot, pienryhmätyöskentely verkossa ja kirjalliset tehtävät 
  • STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op) Verkko-opetus, työssäoppimisjakso (10 työpäivää) ja kirjalliset tehtävät

Osa opiskeluohjeista ja opiskelumateriaaleista löytyy oppimateriaali-Kopasta ja osa Optimasta tai Moodlesta. Yhteistyöoppilaitos aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja mihin mennessä ko. opintojakson kirjalliset tehtävät on palautettava. Opinnot suositellaan aloitettavan johdantojaksolla.

Opiskeluohjeet ja -materiaali

 Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa  ja Optimassa tai Moodlessa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.

Opettajat ja ryhmäohjaaja sekä ohjaus

Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat.

Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteissä.Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.

Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteena on tukea oppiaineen sisältöjen oppimista ja yliopisto-opiskelussa tarvittavien taitojen kehittymistä. Oppilaitos voi määritellä sisällöllisen ja opiskelutaitoihin tarjottavan ohjauksen määrän ja ohjausmuodot opiskelijaryhmän tarpeiden mukaisesti.

Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä ryhmänohjaajan tutkintotodistus ja CV.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo[a]jyu.fi