21.05.2018

Suomen kieli & Suomi toisena ja vieraana kielenä

Suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot luovat pohjaa suomen kielen teoreettiselle tuntemukselle ja tarjoavat näkemystä suomen kielen kehittymisestä, asemasta ja tulevaisuudesta monikielistyvässä ja monimediaisessa maailmassa. Opintokokonaisuuksissa tutustutaan suomen kielen rakenteisiin ja merkityksiin sekä syvennetään ymmärrystä kielen käytöstä eri tilanteissa ja yhteisöissä. 

Opintojen tavoitteena on oppia tulkitsemaan, ottamaan haltuun ja soveltamaan tieteellistä tietoa. Opinnot kehittävät työelämässä tarvittavia käytännön taitoja, kuten kriittisen ja analyyttisen ajattelun, kirjoittamisen ja lukemisen taitoja.

”Olen käynyt vuosien mittaan monissa opettajille suunnatuissa koulutuksissa, mutta nyt koen, että olen oikeasti oppinut uutta ja ammattitaitoni on lisääntynyt. Tämä opintokokonaisuus on erittäin hyvä, kiitos!”

opiskelija

Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopinnoissa tutustutaan lisäksi toisen kielen oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, kielen kehittymiseen, kielitaidon arviointiin sekä S2-opetussuunnitelmiin ja -oppimateriaaleihin.

S2-aineopinnot sisältävät sekä alaa kielitieteellisenä tutkimuskohteena käsitteleviä että käytännön opetustyöhön perehdyttäviä jaksoja. Opintojen tavoitteena on luoda kattava kuva S2-tutkimuksen ja pedagogiikan keskeisimmästä ja ajankohtaisimmista näkökulmista. Suomi toisena ja vieraana kielenä tarjoaakin mahdollisuuden syventää osaamistaan sekä maahanmuuttajien opetuksessa Suomessa että ulkomaalaisten opetuksessa eri puolilla maailmaa.

Kenelle

  • opettajille tai opettajaksi aikoville
  • toimittajille ja tiedottajille
  • kouluttajina ja viestintäkonsultteina toimiville
  • tekstintuottajina ja -tarkastajina sekä tutkijoina toimiville
  • maahanmuuttajaoppilaiden kanssa työskenteleville

Toteutustapa

  • perusopinnot toteutetaan lähiopetuspainotteisesti (noin 70 tuntia)
  • opetusta voidaan järjestää myös AC-opetuksena
  • aineopinnoissa lähiopetusta suositellaan järjestettävän vähintään 40 tuntia
  • opintojaksojen suoritustapoja ovat oppimistehtävät, verkkotehtävät ja tentit
  • opiskeluohjeet saatavilla sähköisesti suomen kielen oppimateriaali-Kopasta 

Opettajan kelpoisuus

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. S2-opinnot eivät tuota äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta, mutta ne antavat tukea ja lisäkoulutusta S2-opetukseen. Työ vaatii monentasoista ymmärrystä kielen teoriasta, oppimisesta ja käytöstä. S2-opettajana millä tahansa koulutusasteella jo töitä tekevälle on siis hyödyksi suorittaa S2-opintoja.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa S2-perusopintojen lisäksi S2-aineopinnot. Suomen kielen perusopintojen suorittamisen jälkeen voi hakeutua joko suomen kielen tai S2-aineopintoihin. S2-perusopinnot eivät oikeuta suorittamaan suomen kielen aineopintoja, mutta niiden jälkeen voi suunnata S2-aineopintoihin.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suosittelemme suomen kielen perus- ja aineopintoja. Jos haluaa äidinkielenopettajan pätevyyden, mutta toivesuunta on S2-opetuksessa, suosittelemme suomen kielen perusopintojen jälkeen S2-aineopintoja. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa myös kirjallisuuden (perus- ja aine)opinnot.

Suomen kielen perusopinnot 28 op / S2-perusopinnot 29 op

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku.
Opetussuunnitelma Voimassa lv. 2017–2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Oppilaitokset voivat hakea opetuksen järjestämisoikeutta 1–2 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet. Ryhmäkoko on vähintään 12 opiskelijaa.
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.

Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Suomen kielen perusopinnot 28 op

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2 op
KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta 5 op
SKIP203 Äänteistä puheeksi 3 op
SKIP204 Sanoista lauseiksi 4 op
SKIP205 Merkitysten äärellä 3 op
SKIP301 Tekstianalyysi 2 op
SKIP3035 Kielen- ja tekstihuolto 2 op
SKIP304 Akateemiset tekstitaidot 3 op
SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset 2 op
SKIP004 Kohti suomen kielen opettajuutta 2 op

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot 29 op

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2 op
KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta 5 op
SKIP203 Äänteistä puheeksi 3 op
SKIP204 Sanoista lauseiksi 4 op
SKIP205 Merkitysten äärellä 3 op
SKIP304 Akateemiset tekstitaidot 3 op
SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset 2 op
STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen 3 op
STKP102 Tutustuminen oppijankieleen ja oppimateriaaleihin 4 op


Suomen kielen perusopinnot ja S2-perusopinnot sisältävät 22 op yhteisiä opintojaksoja. Opiskelijat voivat omien tarpeidensa mukaisesti tehdä suomen kielen perusopinnot tai S2-perusopinnot.

Molemmissa perusopintokokonaisuuksissa  tarjotaan vähintään noin 64 tuntia kontaktiopetusta (osa voi olla AC-opetusta): 
SKIP203 Äänteistä puheeksi: 20 t 
SKIP204 Sanoista lauseiksi: 24 t
SKIP205 Merkitysten äärellä: 10 t
SKIP304 Akateemiset tekstitaidot: 10 t.

Lisäksi suomen kielen perusopinnoissa lähiopetusta tai verkko-opetusta suositellaan järjestettäväksi 8 tuntia opintojaksosta SKIP301 Tekstianalyysi.

Muiden  perusopintojen jaksojen opiskelutapa on tentti, oppimistehtävät tai verkkotyöskentely. Jaksoon KLSP004 on tarjolla johdantoluennon verkkotallenne oppimateriaali-Kopassa. 

S2-perusopintojen jaksolla STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen suositellaan lähiopetusta 8 tuntia. Jakson STKP102 Tutustuminen oppijankieleen ja oppimateriaaleihin opiskelutapa on itsenäinen verkkotehtävä.

Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköinen oppimateriaali-Koppa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät oppimateriaali-Kopan ominaisuuksia osittain: opiskeluohjeet ja tehtäväohjeistukset. Kirjalliset opintosuoritukset palautetaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.
Opettajat Vähintään maisterin tutkinto, pääaineena suomen kieli. Lisäksi riittävä perehtyneisyys opetettavan opintojakson alalta ja kokemus yliopistotason opetukseta. Paikalliset asiantuntijaopettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV. Opettajatietoja voidaan tarvittaessa täydentää hakemuksiin varsinaisen hakuajan päättymisen jälkeen.
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Satu Vuori
satu.vuori@jyu.fi / +358 50 3732 135

 

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot 35 op

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku.
Opetussuunnitelma Voimassa lv. 2017–2020
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Oppilaitokset voivat hakea opetuksen järjestämisoikeutta 2 lukuvuodeksi. 
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet. Ryhmäkoko on vähintään 12 opiskelijaa.
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.

Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot 35 op

STKE103 Kielitaidon arviointi 5 op 
STKE105 S2-opetukseen tutustuminen 5 op
STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen 5 op
STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita 5 op
STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op
STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op
STKE129 Kielitietoinen koulutus 5 op

Lähiopetusta tulisi tarjota etenkin seuraavista opintojaksoista:
STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op: 10 h
STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op: 10 h
STKE103 Kielitaidon arviointi 5 op: 10 h
STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita 5 op: 10 h

Opintojaksojen pääasiallinen opiskelutapa on itsenäinen oppimis- tai verkkotehtävä.

Opiskeluohjeet ja -materiaali Moodle
Opettajat Maisterin tutkinto, pääaineena suomen kieli. Lisäksi riittävä perehtyneisyys opetettavan opintojakson alalta ja kokemus yliopistotason opetuksesta. Paikalliset asiantuntijaopettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV. Opettajatietoja voidaan tarvittaessa täydentää hakemuksiin varsinaisen hakuajan päättymisen jälkeen.
Yhteystiedot Koulutuspäällikkö Satu Vuori
satu.vuori@jyu.fi / +358 50 3732 135