18.10.2018

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot luovat pohjaa suomen kielen teoreettiselle tuntemukselle ja tarjoavat näkemystä suomen kielen kehittymisestä, asemasta ja tulevaisuudesta monikielistyvässä ja monimediaisessa maailmassa. Opintokokonaisuudessa tutustutaan suomen kielen rakenteisiin ja merkityksiin sekä syvennetään ymmärrystä kielen käytöstä eri tilanteissa ja yhteisöissä. 

Opintojen tavoitteena on oppia tulkitsemaan, ottamaan haltuun ja soveltamaan tieteellistä tietoa. Opinnot kehittävät työelämässä tarvittavia käytännön taitoja, kuten kriittisen ja analyyttisen ajattelun, kirjoittamisen ja lukemisen taitoja.

S2-aineopinnot sisältävät sekä alaa kielitieteellisenä tutkimuskohteena käsitteleviä että käytännön opetustyöhön perehdyttäviä jaksoja. Opintojen tavoitteena on luoda kattava kuva S2-tutkimuksen ja pedagogiikan keskeisimmästä ja ajankohtaisimmista näkökulmista. Suomi toisena ja vieraana kielenä tarjoaakin mahdollisuuden syventää osaamistaan sekä maahanmuuttajien opetuksessa Suomessa että ulkomaalaisten opetuksessa eri puolilla maailmaa.

”Olen käynyt vuosien mittaan monissa opettajille suunnatuissa koulutuksissa, mutta nyt koen, että olen oikeasti oppinut uutta ja ammattitaitoni on lisääntynyt. Tämä opintokokonaisuus on erittäin hyvä, kiitos!”

Kenelle

  • opettajille tai opettajaksi aikoville
  • toimittajille ja tiedottajille
  • kouluttajina ja viestintäkonsultteina toimiville
  • tekstintuottajina ja -tarkastajina sekä tutkijoina toimiville
  • maahanmuuttajaoppilaiden kanssa työskenteleville

Toteutustapa

  • aineopinnoissa lähiopetusta suositellaan järjestettävän vähintään 40 tuntia
  • opintojaksojen suoritustapoja ovat oppimistehtävät, verkkotehtävät ja tentit
  • opiskeluohjeet saatavilla sähköisesti oppimateriaali-Kopasta 

Opettajan kelpoisuus

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. S2-opinnot eivät tuota äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta, mutta ne antavat tukea ja lisäkoulutusta S2-opetukseen. Työ vaatii monentasoista ymmärrystä kielen teoriasta, oppimisesta ja käytöstä. S2-opettajana millä tahansa koulutusasteella jo töitä tekevälle on siis hyödyksi suorittaa S2-opintoja.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa S2-perusopintojen lisäksi S2-aineopinnot. Suomen kielen perusopintojen suorittamisen jälkeen voi hakeutua joko suomen kielen tai S2-aineopintoihin. S2-perusopinnot eivät oikeuta suorittamaan suomen kielen aineopintoja, mutta niiden jälkeen voi suunnata S2-aineopintoihin.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suosittelemme suomen kielen perus- ja aineopintoja. Jos haluaa äidinkielenopettajan pätevyyden, mutta toivesuunta on S2-opetuksessa, suosittelemme suomen kielen perusopintojen jälkeen S2-aineopintoja. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa myös kirjallisuuden (perus- ja aine)opinnot.

 Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot 35 op

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku.
Opetussuunnitelma Voimassa lv. 2019-2020
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Oppilaitokset voivat hakea opetuksen järjestämisoikeutta 2 lukuvuodeksi. 
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet. Ryhmäkoko on vähintään 12 opiskelijaa.
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.

Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot 35 op

STKE103 Kielitaidon arviointi 5 op 
STKE105 S2-opetukseen tutustuminen 5 op
STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen 5 op
STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita 5 op
STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op
STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op
STKE129 Kielitietoinen koulutus 5 op

Lähiopetusta tulisi tarjota etenkin seuraavista opintojaksoista:
STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op: 10 h
STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op: 10 h
STKE103 Kielitaidon arviointi 5 op: 10 h
STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita 5 op: 10 h

Opintojaksojen pääasiallinen opiskelutapa on itsenäinen oppimis- tai verkkotehtävä.

Opiskeluohjeet ja -materiaali Moodle
Opettajat Maisterin tutkinto, pääaineena suomen kieli. Lisäksi riittävä perehtyneisyys opetettavan opintojakson alalta ja kokemus yliopistotason opetuksesta. Paikalliset asiantuntijaopettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV. Opettajatietoja voidaan tarvittaessa täydentää hakemuksiin varsinaisen hakuajan päättymisen jälkeen.
Yhteystiedot Koulutuspäällikkö Marita Parkkonen
marita.a.parkkonen@jyu.fi/040 6403320