21.02.2018

Terveystieteet

Terveystieteiden perusopinnoissa yhdistyvät fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen sisällöt. Opinnoista on mahdollista jatkaa JY:ssa gerontologian ja kansanterveyden, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen pääaineisiin.

Terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan terveyteen, toimintakykyyn ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä eri ikäisten ja eri väestöryhmien näkökulmista. Samalla tutkitaan myös liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä terveyteen ja toimintakykyyn sekä tutustutaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen avulla.

Kenelle

Kansanopistoissa opiskeleville ylioppilaspohjaisille opiskelijoille

  • kansanopistoissa opiskeleville
  • ylioppilaspohjaisille TtM-tutkintoon tähtääville opiskelijoille
  • liikunta-, sosiaali- ja terveysalalle aikoville

Opiskelijat, joilla on jo AMK- tai opistoasteen tutkinto (esim. liikunnanohjaajat, sairaanhoitajat, fysioterapeutit), suorittavat terveystieteiden opinnoista vain soveltuvat osiot ja jatkavat opintojaan suoraan maisterivaiheen opintoihin. Nämä opiskelijat suositellaan ohjattavaksi suoraan avoimen yliopiston opiskelijoiksi.

Toteutusmuoto

Terveystieteiden opinnot rakentuvat pääosin asiantuntijaluennoista ja erilaisista kirjallisista suorituksista. Luennot voivat olla myös tallenteita. Suoritusmuotoina ovat kirjalliset tehtävät ja tentit. Opettajat hyväksytetään järjestämisoikeushaun yhteydessä.

Terveystieteiden perusopinnot (27 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika

Päähaku.  Oikeuksia voidaan myöntää kansanopistoille.

Hakemuksen liitteenä tulee olla yksityiskohtainen suunnitelma opintojen järjestämisestä ja opintojaksokohtainen selvitys opettajista.

Opetussuunnitelma Voimassa lv. 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1-2 lukuvuodeksi (lv. 2018-2020).
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee JY:n opetussuunnitelman pohjalta opetusohjelman huomioiden oppiaineen ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.
Yksittäiset jaksot: 10 euroa/opintopiste/opiskelija, kuitenkin enintään 30 euroa/opintojakso.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

KTEP500 Terveystieteiden opiskelu ja asiantuntijuus (1 op)
Opintoihin perehdytys. HOPS (0,5 op) ja portfolio (0,5 op). Opinnot aloitetaan ja päätetään tähän opintojaksoon.

KTEP011 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä I (2 op)
Luentotallenne 10 tuntia ja kirjallinen tehtävä. Tehtävässä kiinnitetään huomiota lähdeviittaustekniikkaan. Suoritetaan heti KTEP500 jakson jälkeen.

KTEP012 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä II (3 op)
Kaksiosainen kirjallinen tehtävä. Suositellaan suoritettavan KTEP011 jakson jälkeen.

KTEP002 Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet (4 op)
Luentotallenteet, seminaarityöskentely 10 tuntia sekä seminaarityö.

LBIY001 Liikuntabiologian perusteet (4 op)
Luennot 16 tuntia ja harjoitukset 10 tuntia sekä tentti. Suoritetaan ennen KTEP003 opintojaksoa. Opintojaksossa on mahdollista sopia JYAY:n rekrytoimien tuntiopettajien hyödyntämisestä.

KTEP003 Liikunta ja terveys (3 op)
Luentotallenne 10 tuntia, kirjallinen tehtävä ja tentti. Opintojaksossa on mahdollista sopia JYAY:n rekrytoiman tuntiopettajan hyödyntämisestä.

KTEP013 Vanheneminen ja terveys I (2 op)
Luentotallenne 10 tuntia ja kirjallinen tehtävä tai tentti.

KTEP014 Vanheneminen ja terveys II (4 op)
Kirjallinen tehtävä.

KTEP006 Toimintakyky ja kuntoutus (2 op)
Luennot 20 tuntia, luentotehtävät ja tentti/oppimistehtävä. Opintojaksossa on mahdollista neuvotella opiskelijoiden osallistumisesta JYAY:n toteuttamaan verkkokurssiin. Opiskelijapaikkoja on rajatusti.

LTKY1003 Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä (2 op). Verkkokurssi ja oppimistehtävä. Opintojaksossa opiskelijoiden on mahdollista osallistua JYAY:n toteuttamaan verkkokurssiin.

Opintoihin ei tarvitse toteuttaa opiskelijavalintaa/hakua. Opetus toteutetaan ryhmämuotoisesti, joten erillinen ilmoittautumisaika on tarpeellinen opintojen toteuttamiseksi. Ryhmäkooksi suositellaan vähintään 10 opiskelijaa.

Opiskeluohjeet ja -materiaali

Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan ohjeistustuksia: opiskeluohjeet ja tehtäväohjeistukset.

Verkkokursseilla käytämme oppimisympäristönä Moodlea tai Optimaa.

Opettajat

Terveystieteiden perusopintojen opettajalta edellytetään maisterintutkintoa sekä opintojaksosta riippuen opintoja joko terveyskasvatuksesta/terveyden edistämisestä, gerontologiasta, liikuntalääketieteestä, liikuntabiologiasta tai fysioterapiasta. Paikalliset asiantuntijaopettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä. Opintojaksoilla LBIY1001, KTEP003, KTEP006 ja mahdollisesti muillakin opintojaksoilla opettajina voivat tarvittaessa ja erikseen sovitusti toimia JYAY:n yliopistonopettajat tai rekrytoimat tuntiopettajat. Yhteistyöoppilaitos rekrytoi ja hyväksyttää opettajat järjestämisoikeushakemuksen yhteydessä.

Opetuksessa tarvittavat välineet

Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan verkkoyhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.

LBIY001 -opintojakson harjoituksissa tulee olla käytössä hyvälaatuinen kuntopyörä, jossa on mahdollisuus säätää poljentavastusta.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen liitetään esitys käytettävistä opettajista opintojaksoittain eriteltynä. Mikäli opettajaa ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa, tulee opettajan hyväksyttämiseksi toimittaa kopio opettajan tutkintotodistuksesta ja CV.

Yhteyshenkilö

Koulutuspäällikkö Paula Savela
paula.savela[a]jyu.fi