Tilastotiede

Tilastomenetelmien peruskurssi

Tilastomenetelmien peruskurssilla opitaan perusasioita tilastotollisen tutkimuksen vaiheista. Kurssin aluksi lähdetään liikkeelle empiirisen aineiston hankintamenetelmistä ja mielenkiinnon kohteena olevien ominaisuuksien mittaamisesta. Sen jälkeen tutustutaan yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailuun graafisesti ja tunnusluvuin ja tunnuslukujen tulkintaa. Seuraavaksi tutustutaan tilastollisen päättelyn perusteisiin, kuten todennäköisyyslaskennan alkeisiin, satunnaismuuttujien jakaumiin perusjoukossa sekä tunnuslukujen ja testisuureiden jakaumiin.

Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä käydään läpi estimoinnin perusteita ja keskeisia tilastollisia testejä ja analyysimenetelmiä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroja ja muuttujien välisiä riippuvuuksia.

Tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssi

Tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssilla opitaan toteuttamaan tilastollisten tunnuslukujen ja testien laskennat ja graafiset kuvailut SPSS-ohjelmalla. Kurssin tavoitteena on tutustua SPSS-ohjelmaan ja sen tarjoamaan apuun tehtäessä empiiristä tutkimusta. Kurssilla saadaan perustiedot ohjelman käyttöön ja opitaan hyödyntämään sitä opiskeluun ja töihin liittyvissä käytännön tutkimusongelmissa.

Kenelle

 • kandidaatin ja maisterin opintoja tekeville
 • tutkielmaa tekeville tueksi
 • pääsykokeisiin valmentautuville (esim. psykologia)

Toteutusmuoto

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoissa on keskeistä oppilaitoksen oman opettajan antama ryhmäopetus ja -ohjaus. Opintokokonaisuuden jokaisella jaksolla on asiantuntijaluennot, jotka ovat verkkotallenteina ja myös oppilaitosten käytettävissä. Suoritusmuotoina ovat ryhmä- ja yksilötehtävät, aineistotehtävät, laboratoriotyöt ja tentit.

TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)
TILP350 Tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssi  (2 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1-2 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen

Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineen tarkentavat ohjeet.

Avoimen yliopiston perimä maksu

Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op: 30 euroa/opiskelija.

 Tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS 2 op: 20 euroa/opiskelija.

Muut kulut oppilaitokselle

Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)
  Luennot 24 h, harjoitukset 12 h, itsenäistä työskentelyä ja lopputentti
 • TILP350 Tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssi (2 op)
  Harjoitukset vähintään 14 h. Suoritus harjoitustyöllä.
Opiskeluohjeet ja -materiaali
 •  TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)
  Luentomoniste
 • TILP350 Tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssi (3 op)
  SPSS-opas
Opettajat

Opintojaksojen opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään aineopinnot tilastotieteessä. Paikalliset opettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua. Opettajien tulee olla yhteydessä matematiikan ja tilastotieteen laitokseen opetuksen suunnittelun ja opintosuoritusten arvioinnin osalta.

Opetuksessa tarvittavat välineet SPSS-kurssilla tarvitaan tietokoneluokka, SPSS-ohjelma sekä oppilaitoksen oma käyttölisenssi SPSS-ohjelmalle.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista, opettajaksi hyväksymislomake sekä opettajan tutkintotodistus ja CV, mikäli opettajaa ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Susanna Nummi, puh. 0408054905 , susanna.nummi[a]jyu.fi