18.12.2017

Viestintä ja media

Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan ja vaikututaan? Millainen on nykypäivän mediamaisema ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan? Viestinnän ja median perusopinnoissa käsitellään näitä ja monia muita ajankohtaisia kysymyksiä. 

Opinnoissa tarkastellaan työelämää viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Työelämän viestinnän erityisalueita ovat mm. vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä, tuloksellisen tiimityön lähtökohtien tunnistaminen ja työhyvinvointi

Opinnot antavat valmiuksia

  • hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
  • ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen sekä sosiaalisen median aseman mediajärjestelmän osana ja muutostekijänä
  • kehittää viestinnällä vaikuttamisen sekä organisaatio- ja ryhmäviestinnän taitoja
  • analysoida kriittisesti journalismia ja muita mediasisältöjä
  • tuntea viestinnän eettiset ja juridiset normit

Viestinnän ja median perusopinnot (25 op) 

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika

Päähaku marras-joulukuussa.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on voimassa lv. 2017 - 2020. 

Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Opetuksen järjestämisoikeutta voi hakea kahdeksi lukuvuodeksi (lv. 2018-2020).
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa.
Avoimen yliopiston perimä maksu

Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.
Yksittäiset opintojaksot: 30 euroa/opiskelija.

Maksu sisältää peruspalvelut.

Muut kulut oppilaitokselle

Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen (5 op):
- Lähiopetus ja oppimistehtävä. Opinnot aloitetaan tästä opintojaksosta.  

VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen (5 op):
- Luentotallenne ja itsenäiset oppimistehtävät. 

VIEP1012 Työelämän viestintä (5 op):
- Lähiopetus ja ryhmätyö.
 
VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset (5 op):
- Kirjatentti.
 
VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit (5 op):
- Lähiopetus ja oppimistehtävä TAI kirjatentti 


Lähiopetusta tulee ainakin opintojaksoihin VIEP1010 (6t) ja VIEP1012 (2 x 6 t). Lähiopetuksen järjestäminen muihinkin opintojaksoihin on suositeltavaa. Lisäksi oppilaitosten on mahdollista hyödyntää JYAY:n luentotallenteita.

Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa ja jaetaan lähiopetuksessa.
Opettajat ja ohjaus Viestinnän ja median perusopintojen opettajalla tulee olla vähintään maisterin tutkinto viestintätieteistä ja vahva sisältöosaaminen opetettavasta opintojaksosta. Oppilaitokset voivat esittää omia opettajiaan tai tiedustella opettajaa Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta. Opintojaksojen opettajat tulee hyväksyttää Jyväskylän yliopistossa.
Hakemuksen liitteet

Hakemukseen liitetään esitys opettajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV, mikäli opettajaa ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa. Opettajatietoja voidaan tarvittaessa täydentää hakemuksiin varsinaisen hakuajan päättymisen jälkeen.

Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Satu Vuori
puh. 050 3732 135, satu.vuori@jyu.fi