18.12.2017

Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoissa tarjoamme mahdollisuuden tutustua Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteisiin laajapohjaisen perusopintokokonaisuuden kautta. Opintokokonaisuus on yhteinen sosiologiaan, filosofiaan, politiikkaan ja yhteiskuntapolitiikkaan suuntautuville.


Opiskelija oppii hahmottamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä

Laajassa johdantojaksossa opiskelija pääsee perehtymään kaikkiin oppiainesuuntauksiin. Opintokokonaisuuden muissa opinnoissa opiskelija saa tietoa tärkeistä yhteiskunnallista ilmiöistä, sosiaalitieteiden keskeisistä teorioista ja käsitteistä, oppii tuntemaan yleisiä argumentaation ja vaikuttamisen muotoja sekä tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen sosiologian opintosuunnan opinnoissa kohteena ovat laajemmat ihmisten välisestä sosiaalisesta toiminnasta syntyneet ilmiöt ja rakenteet. Aineopintokokonaisuudessa paneudutaan sosiologian historiaan, sosiologiseen ajatteluun, sosiologiseen nykytutkimukseen, suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan ja sosiaalitieteellisiin menetelmiin. 

Kenelle

 • opettajille
 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville
 • yhteiskunnallisessa päätöksenteossa mukana oleville
 • järjestö- ja luottamustehtävissä toimiville

Erilaisten opintopolkujen mahdollistaja

Perusopintojen suorittamisen jälkeen tarjoamme opiskelijalle mahdollisuuden edetä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa myös yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoihin (35 op). Myös elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden opintoihin voi jatkaa yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintojen suorittamisen jälkeen.

Perusopinnot yhdessä elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden (35 op) tai yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan kanssa sekä yhdistettynä opettajan pedagogisiin opintoihin antavat maisterintutkinnon suorittaneille aineenopettajan kelpoisuuden elämänkatsomustiedossa tai filosofiassa.

Toteutusmuoto

Perusopinnoissa oppilaitoksen tehtävänä on opiskelijoiden paikallisen tuen, ryhmätyöskentelyn ja vertaistuen järjestäminen. Suoritusmuotoina ovat pääsääntöisesti kirjalliset tehtävät ja pienryhmätyöskentely. Asiantuntijaluennot ovat verkkotallenteina.

Myös aineopinnoissa oppilaitoksen tehtävänä on opiskelijoiden paikallisen tuen, ryhmätyöskentelyn ja vertaistuen järjestäminen. Suoritusmuotoina ovat kirjalliset tehtävät ja verkkokurssi.  Asiantuntijaluennot ovat verkkotallenteina.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Pääahaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1-2 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Avoimen yliopiston maksu sisältää opintopalvelujen lisäksi opetuksen suunnittelun, opettajien rekrytoinnin, opetuksen toteutuksen (ml. luentotallenteet ja verkkokurssi), opiskelijoiden sisällöllisen ohjauksen ja suoritusten arvioinnin sekä paikallisen ryhmänohjaajan perehdytyksen. Yhteistyöoppilaitoksen tehtäväksi jää opiskelijoiden paikallisen tuen, ryhmätyöskentelyn ja vertaistuen järjestäminen.
Avoimen yliopiston perimä maksu Opintokokonaisuus: 200 euroa/opiskelija. Yksittäiset jaksot: 50 euroa/opintojakso/opiskelija.
Muut kulut oppilaitokselle

Ryhmänohjauksesta ja oppilaitoksen tarjoamasta lähiopetuksesta aiheutuvat kulut.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
  • YFIP1001 Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op) 
   Verkkoluennot, verkossa olevat materiaalit sekä oppimistehtävät tai oppimispäiväkirja/luentopäiväkirja
  • YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op) 
   Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja/luentopäiväkirja sekä kirjalliset tehtävät
  • YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op) 
   Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja/luentopäiväkirja sekä oppimistehtävät tai tentti TAI verkkokurssi
  • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) Verkkoluennot, pienryhmätyöskentely verkossa ja kirjalliset tehtävät

Osa opiskeluohjeista ja opiskelumateriaaleista löytyy oppimateriaali-Kopasta ja osa Optimasta tai Moodlesta. Yhteistyöoppilaitos aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja mihin mennessä ko. opintojakson kirjalliset tehtävät on palautettava.

Opiskeluohjeet ja -materiaali

 Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa  ja Optimassa/Moodlessa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.

Opettajat ja ryhmäohjaaja sekä ohjaus

Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat.

Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteissä.Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.

Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteena on tukea oppiaineen sisältöjen oppimista ja yliopisto-opiskelussa tarvittavien taitojen kehittymistä. Oppilaitos voi määritellä sisällöllisen ja opiskelutaitoihin tarjottavan ohjauksen määrän ja ohjausmuodot opiskelijaryhmän tarpeiden mukaisesti.

Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä ryhmänohjaajan tutkintotodistus ja CV.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo[a]jyu.fi

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot (35 op), sosiologian opintosuunta

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1-2 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Avoimen yliopiston maksu sisältää opintopalvelujen lisäksi opetuksen suunnittelun, opettajien rekrytoinnin, opetuksen toteutuksen (ml. luentotallenteet ja verkkokurssi), opiskelijoiden sisällöllisen ohjauksen ja suoritusten arvioinnin sekä paikallisen ryhmänohjaajan perehdytyksen. Yhteistyöoppilaitoksen tehtäväksi jää opiskelijoiden paikallisen tuen, ryhmätyöskentelyn ja vertaistuen järjestäminen.
Avoimen yliopiston perimä maksu Opintokokonaisuus: 350 euroa/opiskelija.
Yksittäiset jaksot: 75 euroa/opintojakso/opiskelija.
Muut kulut oppilaitokselle

Ryhmänohjauksesta ja oppilaitoksen tarjoamasta lähiopetuksesta aiheutuvat kulut.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
  • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, 5 op 
   Verkkoluennot ja luentopäiväkirjat
  • YFIA2001 Kvalitatiiviten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op 
   Verkkokurssi ja kirjalliset tehtävät
  • YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op 
   Jyväskylässä järjestettävät harjoitukset ja kirjalliset tehtävät
  • SOSA115 Sosiologian historia, 5 op 
   Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät
  • SOSA2011 Sosiologinen ajattelu, 5 op 
   Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät
  • SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia, 5 op 
   Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät
  • KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta, 5 op  
   Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät

Osa opiskeluohjeista ja opiskelumateriaaleista löytyy oppimateriaali-Kopasta ja osa Optimasta tai Moodlesta. Yhteistyöoppilaitos aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja mihin mennessä ko. opintojakson kirjalliset tehtävät on palautettava.

Opiskeluohjeet ja -materiaali

 Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa  ja Optimassa/Moodlessa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.

Opettajat ja ryhmäohjaaja sekä ohjaus

Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat.

Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteissä.Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.

Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteena on tukea oppiaineen sisältöjen oppimista ja yliopisto-opiskelussa tarvittavien taitojen kehittymistä. Oppilaitos voi määritellä sisällöllisen ja opiskelutaitoihin tarjottavan ohjauksen määrän ja ohjausmuodot opiskelijaryhmän tarpeiden mukaisesti.

Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä ryhmänohjaajan tutkintotodistus ja CV.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo
puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo[a]jyu.fi