Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoissa tarjoamme mahdollisuuden tutustua Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteisiin laajapohjaisen perusopintokokonaisuuden kautta. Opintokokonaisuus on yhteinen sosiologiaan, filosofiaan, politiikkaan ja yhteiskuntapolitiikkaan suuntautuville.


Opiskelija oppii hahmottamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä

Laajassa johdantojaksossa opiskelija pääsee perehtymään kaikkiin oppiainesuuntauksiin. Opintokokonaisuuden muissa opinnoissa opiskelija saa tietoa tärkeistä yhteiskunnallista ilmiöistä, sosiaalitieteiden keskeisistä teorioista ja käsitteistä, oppii tuntemaan yleisiä argumentaation ja vaikuttamisen muotoja sekä tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.

Kenelle

 • opettajille
 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville
 • yhteiskunnallisessa päätöksenteossa mukana oleville
 • järjestö- ja luottamustehtävissä toimiville

Yleisopintojaksolla Tieteenteoria vastataan kysymyksiin, kuten mitä on tiede ja miten se poikkeaa ei-tieteestä sekä mikä on tieteellinen tutkimusprosessi. Tieteen etiikka -opintojaksolla paneudutaan mm. etiikan käsitteistöön ja tieteenetiikan kysymyksiin eri tieteenalojen näkökulmasta.

Erilaisten opintopolkujen mahdollistaja

Perusopintojen suorittamisen jälkeen tarjoamme opiskelijalle mahdollisuuden edetä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa myös yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoihin (35 op) tai sosiologian opintosuunnan opintoihin (35 op). Myös elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden opintoihin voi jatkaa yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintojen suorittamisen jälkeen.

Perusopinnot yhdessä elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden (35 op) tai yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan kanssa sekä yhdistettynä opettajan pedagogisiin opintoihin antavat maisterintutkinnon suorittaneille aineenopettajan kelpoisuuden elämänkatsomustiedossa tai filosofiassa.

Toteutusmuoto

Perusopinnoissa oppilaitoksen tehtävänä on opiskelijoiden paikallisen tuen, ryhmätyöskentelyn ja vertaistuen järjestäminen. Suoritusmuotoina ovat pääsääntöisesti kirjalliset tehtävät ja pienryhmätyöskentely. Asiantuntijaluennot ovat verkkotallenteina.

Myös yleisopintojaksoissa oppilaitoksen tehtävänä on opiskelijoiden paikallisen tuen, ryhmätyöskentelyn ja vertaistuen järjestäminen. Suoritusmuotoina ovat pääsääntöisesti kirjalliset tehtävät. Asiantuntijaluennot ovat verkkotallenteina.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Avoimen yliopiston maksu sisältää opintopalvelujen lisäksi opetuksen suunnittelun, opettajien rekrytoinnin, opetuksen toteutuksen (ml. luentotallenteet ja verkkokurssi), opiskelijoiden sisällöllisen ohjauksen ja suoritusten arvioinnin sekä paikallisen ryhmänohjaajan perehdytyksen. Yhteistyöoppilaitoksen tehtäväksi jää opiskelijoiden paikallisen tuen, ryhmätyöskentelyn ja vertaistuen järjestäminen.
Avoimen yliopiston perimä maksu Opintokokonaisuus: 200 euroa/opiskelija.

Opintojakso: Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) 50 e/opiskelija Yksittäiset jaksot: 50 euroa/opintojakso/opiskelija.
Muut kulut oppilaitokselle Ryhmänohjauksesta ja oppilaitoksen tarjoamasta lähiopetuksesta aiheutuvat kulut.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • YFIP1001 Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op) 
  Verkkoluennot, verkossa olevat materiaalit sekä oppimistehtävät tai oppimispäiväkirja/luentopäiväkirja

 • YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op) 
  Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja/luentopäiväkirja sekä kirjalliset tehtävät

 • YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op) 
  Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja/luentopäiväkirja sekä oppimistehtävät tai tentti TAI verkkokurssi

 • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) Verkkoluennot, pienryhmätyöskentely verkossa ja kirjalliset tehtävät

  Osa opiskeluohjeista ja opiskelumateriaaleista löytyy oppimateriaali-Kopasta ja osa Moodlesta. Yhteistyöoppilaitos aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja mihin mennessä ko. opintojakson kirjalliset tehtävät on palautettava.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa  ja Moodlessa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.
Opettajat ja ryhmäohjaaja sekä ohjaus Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat. Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteissä.Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua. Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteena on tukea oppiaineen sisältöjen oppimista ja yliopisto-opiskelussa tarvittavien taitojen kehittymistä. Oppilaitos voi määritellä sisällöllisen ja opiskelutaitoihin tarjottavan ohjauksen määrän ja ohjausmuodot opiskelijaryhmän tarpeiden mukaisesti.
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä ryhmänohjaajan tutkintotodistus ja CV.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo[a]jyu.fi

 

Tieteenteoria (5 op)

Tieteen etiikka (5 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Avoimen yliopiston maksu sisältää opintopalvelujen lisäksi opetuksen suunnittelun, opettajien rekrytoinnin, opetuksen toteutuksen (ml. luentotallenteet ja verkkokurssi), opiskelijoiden sisällöllisen ohjauksen ja suoritusten arvioinnin sekä paikallisen ryhmänohjaajan perehdytyksen. Yhteistyöoppilaitoksen tehtäväksi jää opiskelijoiden paikallisen tuen, ryhmätyöskentelyn ja vertaistuen järjestäminen.
Avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa/opintojakso/opiskelija.
Muut kulut oppilaitokselle Ryhmänohjauksesta ja oppilaitoksen tarjoamasta lähiopetuksesta aiheutuvat kulut.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • YFIY100 Tieteenteoria (5 op) 
  Verkkoluennot, kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät tai tentti

 • FILY4001 Tieteen etiikka (5 op) 
  Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät

  Opiskeluohjeet ja opiskelumateriaalit löytyvät oppimateriaali-Kopasta. Yhteistyöoppilaitos aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla mihin mennessä ko. opintojakson kirjalliset tehtävät on palautettava.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa . Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.
Opettajat ja ryhmäohjaaja sekä ohjaus Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat. Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteissä. Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua. Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteena on tukea oppiaineen sisältöjen oppimista ja yliopisto-opiskelussa tarvittavien taitojen kehittymistä. Oppilaitos voi määritellä sisällöllisen ja opiskelutaitoihin tarjottavan ohjauksen määrän ja ohjausmuodot opiskelijaryhmän tarpeiden mukaisesti.
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä ryhmänohjaajan tutkintotodistus ja CV.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo[a]jyu.fi