Opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset yhteistyöoppilaitoksille

Tälle sivulle on koottu tiedot yhteistyöoppilaitosten opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimuksista oppiaineittain

Bio- ja ympäristötieteet

 • Opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto biotieteissä.

Draamakasvatus

 • Perusopinnot: Yhteistyöoppilaitos tekee esityksen opettajista. Avoin yliopisto avustaa tarvittaessa opettajien valitsemisessa. Opettajilta vaaditaan maisterin tutkinto, draama- ja teatterialan koulutus sekä pedagoginen pätevyys. Poikkeustapauksissa yksittäisen opintojakson opettajaksi voidaan hyväksyä ko. genren erityisasiantuntija.
  • Opintojakson ODKP1190 Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä suorituksen arvioivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat.
 • Aineopinnot: Opettajina toimivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat (tietyt jaksot) ja yhteistyöoppilaitoksen esittämät opettajat, jotka hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa.

Erityispedagogiikka 

 • Opettajina toimivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat ja tuntiopettajat. Ryhmänohjaajalla on arviointivastuu joistakin opintojakson osasuorituksista.
 • Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot/laudatur erityispedagogiikasta ja/tai erityisopettajan koulutus. Mikäli ryhmänohjaaja on suorittanut ylimmän arvosanan kasvatustieteessä, aikuiskasvatuksessa tai psykologiassa, hänellä tulee olla vähintään aineopinnot (cum laude) suoritettuna erityispedagogiikassa.
 • Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa ja hänen edellytetään osallistuvan avoimen yliopiston järjestämään koulutukseen ja perehtyvän ryhmänohjauksen toteuttamistapaan. Ryhmänohjaaja ja yliopistonopettajat ovat aktiivisesti yhteydessä koko lukuvuoden ajan.

Gerontologia

 • Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat ja tuntiopettajat. Ryhmänohjaajalla voi olla niin sovittaessa arviointivastuu joistakin opintosuorituksista.
 • Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, jossa pääaineena on gerontologia. Ryhmänohjaajaksi voidaan hyväksyä myös sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskentelevä tai gerontologiaa, sosiaaligerontologiaa, hoitotiedettä tai terveyskasvatusta opiskellut opetustyössä toimiva henkilö, jolla on vähintään maisterin tutkinto.
 • Ryhmänohjaajan edellytetään olevan aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan. Oppilaitos voi hankkia paikallisia asiantuntijoita luennoimaan osaan opintojaksoista. Asiantuntijaluennoitsijat hyväksytetään erikseen.

Historia 

 • Jaksojen opetuksesta sekä tenttien ja tehtävien arvioinnista vastaavat pääasiassa Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen opettajat.
 • Mikäli oppilaitos haluaa järjestää joillekin opintojaksoille luentotallenteiden lisäksi paikallista lähiopetusta, opettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa.
 • Myös ryhmänohjaajat tulee hyväksyttää Jyväskylän yliopistossa.

Kasvatustiede 

 • Opettajina toimivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat ja tuntiopettajat. Ryhmänohjausmallissa ryhmänohjaajalla on arviointivastuu joistakin opintosuorituksista. Yhteistoteutusmallissa opintosuoritukset arvioivat JYU avoimen opettajat. 
 • Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä, erityispedagogiikasta, psykologiasta tai sosiologiasta. Psykologian tai sosiologian arvosanan suorittaneilla tulee lisäksi olla kasvatustieteen aineopinnot (cum laude) suoritettuna. Samat pätevyysvaatimukset ovat yhteistoteutusmallissa paikallisella ohjaajalla. 
 • Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa ja hänen edellytetään osallistuvan avoimen yliopiston järjestämään koulutukseen. Ryhmänohjaajan on lisäksi oltava aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan.

Kemia

 • Sisältää myös yksittäisenä opintojaksona tarjottavan kurssin Kemian perusteet I 5 op
 • Opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto kemiassa tai kemian aineenopettajan pätevyys.

Kirjoittaminen

 

 • Vähintään kandidaatin tutkinto soveltuvalta alalta sekä riittävä asiantuntemus opetettavan opintojakson alueelta. Opinnoissa on välttämätöntä käyttää opettajina useampia eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 

 • Tuutorilta tulee olla ensisijaisesti maisterintutkinto liikunta- tai terveystieteistä (liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, liikuntabiologia, liikunnan yhteiskuntatieteet, liikuntalääketiede, terveyskasvatus, fysioterapia tai muu soveltuva oppiaine).

Luonnonvarat ja ympäristö

 • Opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto biotieteissä.

Musiikkiterapia

 • Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos tukee yhteistyöoppilaitosten opintojen suunnittelua listaamalla mahdollisia opettajia eri opintojaksoille. Oppilaitoksen on mahdollista hyödyntää myös paikallisia asiantuntijoita.

Psykologia

 • Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat. Ryhmänohjaajalla on arviointivastuu muutamista opintosuorituksista.
 • Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja psykologiasta vähintään aineopintoja.
 • Ryhmänohjaajan edellytetään olevan aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan.

Yhteiskuntatieteet ja filosofia 

 • Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat.
 • Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteissä.
 • Perusopintojen ryhmänohjaajan edellytetään olevan aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan.

Suomi toisena ja vieraana kielenä

 • Maisterin tutkinto, pääaineena suomen kieli. Lisäksi riittävä perehtyneisyys opetettavan opintojakson alalta ja kokemus yliopistotason opetuksesta.

Tilastotiede

 • Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op: Opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään aineopinnot tilastotieteessä.
  • Opettajien tulee olla yhteydessä matematiikan ja tilastotieteen laitokseen opetuksen suunnittelun ja opintosuoritusten arvioinnin osalta.

Viestintä- ja kieliopinnot

Englanti

 • Englannin kielen täydentävä kurssi & Academic Reading: Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto ja englannin kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on englanniksi.
 • Communication Skills: Äidinkieleltään englanninkielinen opettaja, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, kieltenopettajan koulutus ja/tai vahva kokemus kielenopetuksesta sekä kokemusta aikuisopetuksesta.

Ruotsi

 • Ruotsin valmentava moduuli Ruotsin akateemisen tason alakohtaiset kurssit - Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, ruotsin kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on ruotsiksi.

Saksa

 • Saksa 1 -alkeiskurssi - Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, saksan kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on saksaksi.

Venäjä

 • Venäjä 1-2 -alkeiskurssit - Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, venäjän kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on venäjäksi.

Kirjoitusviestinnän perusteet 

 • Kirjoitusviestinnän perusteet -kurssin opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, suomen kielessä syventävät opinnot (laudatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta.

Puheviestinnän perusteet

 • Puheviestinnän perusteet -kurssin opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, puheviestinnässä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta.