Opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset yhteistyöoppilaitoksille

Tälle sivulle on koottu tiedot yhteistyöoppilaitosten opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimuksista oppiaineittain

Bio- ja ympäristötieteet

 • Sisältää myös yksittäisinä opintojaksoina tarjottavat kurssit Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op ja Solun elämä 5 op
 • Opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto biotieteissä.

Draamakasvatus

 • Perusopinnot: Yhteistyöoppilaitos tekee esityksen opettajista. Avoin yliopisto avustaa tarvittaessa opettajien valitsemisessa. Opettajilta vaaditaan maisterin tutkinto, draama- ja teatterialan koulutus sekä pedagoginen pätevyys. Poikkeustapauksissa yksittäisen opintojakson opettajaksi voidaan hyväksyä ko. genren erityisasiantuntija.
  • Opintojakson ODKP1190 Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä suorituksen arvioivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat.
 • Aineopinnot: Opettajina toimivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat (tietyt jaksot) ja yhteistyöoppilaitoksen esittämät opettajat, jotka hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa.

Erityispedagogiikka 

 • Opettajina toimivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat ja tuntiopettajat. Ryhmänohjaajalla on arviointivastuu joistakin opintojakson osasuorituksista.
 • Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot/laudatur erityispedagogiikasta ja/tai erityisopettajan koulutus. Mikäli ryhmänohjaaja on suorittanut ylimmän arvosanan kasvatustieteessä, aikuiskasvatuksessa tai psykologiassa, hänellä tulee olla vähintään aineopinnot (cum laude) suoritettuna erityispedagogiikassa.
 • Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa ja hänen edellytetään osallistuvan avoimen yliopiston järjestämään koulutukseen ja perehtyvän ryhmänohjauksen toteuttamistapaan. Ryhmänohjaaja ja yliopistonopettajat ovat aktiivisesti yhteydessä koko lukuvuoden ajan.

Gerontologia

 • Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat ja tuntiopettajat. Ryhmänohjaajalla voi olla niin sovittaessa arviointivastuu joistakin opintosuorituksista.
 • Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, jossa pääaineena on gerontologia. Ryhmänohjaajaksi voidaan hyväksyä myös sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskentelevä tai gerontologiaa, sosiaaligerontologiaa, hoitotiedettä tai terveyskasvatusta opiskellut opetustyössä toimiva henkilö, jolla on vähintään maisterin tutkinto.
 • Ryhmänohjaajan edellytetään olevan aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan. Oppilaitos voi hankkia paikallisia asiantuntijoita luennoimaan osaan opintojaksoista. Asiantuntijaluennoitsijat hyväksytetään erikseen.

Historia 

 • Jaksojen opetuksesta sekä tenttien ja tehtävien arvioinnista vastaavat pääasiassa Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen opettajat.
 • Mikäli oppilaitos haluaa järjestää joillekin opintojaksoille luentotallenteiden lisäksi paikallista lähiopetusta, opettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa.
 • Myös ryhmänohjaajat tulee hyväksyttää Jyväskylän yliopistossa.

Kasvatustiede 

 • Opettajina toimivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettajat ja tuntiopettajat. Ryhmänohjaajalla on arviointivastuu joistakin opintosuorituksista.
 • Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä, erityispedagogiikasta, psykologiasta tai sosiologiasta. Psykologian tai sosiologian arvosanan suorittaneilla tulee lisäksi olla kasvatustieteen aineopinnot (cum laude) suoritettuna.
 • Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa ja hänen edellytetään osallistuvan avoimen yliopiston järjestämään koulutukseen. Ryhmänohjaajan on lisäksi oltava aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan.

Kemia

 • Sisältää myös yksittäisenä opintojaksona tarjottavan kurssin Kemian perusteet I 5 op
 • Opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto kemiassa tai kemian aineenopettajan pätevyys.

Kirjoittaminen

 • Sisältää myös yksittäisinä opintojaksoina tarjottavat kurssit Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op sekä Tutkimusvalmiudet 5 op
 • Maisterin tutkinto sekä riittävä asiantuntemus kunkin opintojakson alueelta. Opinnoissa on välttämätöntä käyttää opettajina useampia eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Luonnonvarat ja ympäristö

 • Opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto biotieteissä.

Musiikkiterapia

 • Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos tukee yhteistyöoppilaitosten opintojen suunnittelua listaamalla mahdollisia opettajia eri opintojaksoille. Oppilaitoksen on mahdollista hyödyntää myös paikallisia asiantuntijoita.

Psykologia

 • Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat. Ryhmänohjaajalla on arviointivastuu muutamista opintosuorituksista.
 • Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja psykologiasta vähintään aineopintoja.
 • Ryhmänohjaajan edellytetään olevan aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan.

Yhteiskuntatieteet ja filosofia 

 • Sisältää myös yksittäisinä opintojaksoina tarjottavat kurssit Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio 5 op, Tieteenteoria 5 op ja Tieteen etiikka 5 op
 • Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat.
 • Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteissä.
 • Perusopintojen ryhmänohjaajan edellytetään olevan aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan .

Suomi toisena ja vieraana kielenä

 • Maisterin tutkinto, pääaineena suomen kieli. Lisäksi riittävä perehtyneisyys opetettavan opintojakson alalta ja kokemus yliopistotason opetuksesta.

Tilastotiede

 • Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op: Opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään aineopinnot tilastotieteessä.
  • Opettajien tulee olla yhteydessä matematiikan ja tilastotieteen laitokseen opetuksen suunnittelun ja opintosuoritusten arvioinnin osalta.

Kieli- ja viestintäopinnot

Englanti

 • Englannin kielen täydentävä kurssi & Academic Reading: Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto ja englannin kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on englanniksi.
 • Communication Skills: Äidinkieleltään englanninkielinen opettaja, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, kieltenopettajan koulutus ja/tai vahva kokemus kielenopetuksesta sekä kokemusta aikuisopetuksesta.

Ruotsi

 • Ruotsin valmentava moduuli Ruotsin akateemisen tason alakohtaiset kurssit - Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, ruotsin kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on ruotsiksi.

Saksa

 • Saksa 1 -alkeiskurssi - Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, saksan kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on saksaksi.

Venäjä

 • Venäjä 1-2 -alkeiskurssit - Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, venäjän kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on venäjäksi.

Kirjoitusviestinnän perusteet 

 • Kirjoitusviestinnän perusteet -kurssin opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, suomen kielessä syventävät opinnot (laudatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta.

Puheviestinnän perusteet

 • Puheviestinnän perusteet -kurssin opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, puheviestinnässä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta.