Opintosuoritukset

Kirjalliset opintosuoritukset

Suoritusohjeet

Opiskelijat saavat opintojakson suoritusohjeet opintojaksojen opettajilta. Osassa oppiaineita kaikki suoritusohjeet ovat Moodlessa tai oppimateriaali-Kopassa. Osassa oppiaineita ohjeet saa suoraan opettajalta esimerkiksi lähiopetuksen yhteydessä. 

Suoritusten toimittaminen arvioitaviksi

Opiskelijat palauttavat suorituksensa opetuksen järjestämisen mallista riippuen

 • Moodleen
 • oppimateriaali-Koppaan
 • oppilaitoksen palautuskäytänteiden mukaisesti oppilaitokseen
 • oppilaitoksen rekrytoimalle opettajalle.

Palautuspäivät

Pääsääntöisesti opiskelijat voivat palauttaa suorituksia arvioitavaksi oman aikataulunsa mukaisesti suoritusoikeutensa voimassaollessa. Joissakin opintojaksoissa suoritusten palautusta on voitu rajoittaa erillisillä palautuspäivillä. Opiskelija voi tällaisessa tapauksessa palauttaa tehtävänsä oman aikataulunsa mukaisesti, mutta tehtävä toimitetaan opettajalle arvioitavaksi sovittuina palautuspäivinä.

Niissä oppiaineissa, joissa oppilaitos vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, voi oppilaitos  määritellä opiskelijoilleen suoritusten palautuspäiviä.

Tenttiminen

Lähitenttitilaisuuden järjestäminen

Lähitenttejä järjestetään kerran kuukaudessa tiistaisin Jyväskylässä ja Helsingissä sekä yhteistyöoppilaitoksissa. Tenttitilaisuus tulee järjestää kaikissa tenttipaikoissa samaan aikaan. Tenttitilaisuus alkaa klo 16.30 ja kestää 4 tuntia.

Tenttipäivinä opintopalvelumme päivystää numerossa 040 193 2459 klo 15-17.

Lähitenttiin ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu tenttiin oppilaitoksen omien käytänteiden sekä avoimen yliopiston ohjeiden mukaisesti. Tentteihin ilmoittautumisessa ei käytetä Korppi-opintotietojärjestelmää. Lähitenttiin ilmoittautumisen tulee päättyä vähintään 10 vuorokautta ennen lähitenttipäivää.

Tenttikysymysten tilaaminen

Avoimesta yliopistosta tenttikysymykset tilataan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Kysymykset tilataan avoimen yliopiston opintopalveluista tai opettajalta, jos oppilaitos on rekrytoinut opettajan opintojaksolle.

Tenttikysymyksiä tilattaessa on mainittava seuraavat tiedot:

 • oppiaine tai opintokokonaisuus, johon tentittävä opintojakso kuuluu
 • tentittävän opintojakson koodi ja nimi
 • tentittävän opintojakson taso (perusopinnot / aineopinnot)
 • tentittävän opintojakson laajuus opintopisteinä
 • tentittävä kirjallisuus täydellisenä (tekijä(t) ja teos), mikäli opintojaksolla on valinnaista kirjallisuutta
 • tentaattori

Kesä-elokuun lähitenttipäivinä suoritettaviin tentteihin tulee ilmoittautua ennakkoon 31.5. mennessä. Yhteistyöoppilaitosten opiskelijoiden opinto-oikeudet päättyvät pääsääntöisesti 31.7. mennessä, jonka vuoksi elokuun tenttipäivä ei sisälly opinto-oikeuteen.

Verkkotentti

Lähitentin rinnalla tarjoamme yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille osassa oppiaineita verkkotenttiä. Opiskelija suorittaa verkkotentin kotoaan käsin tai vaihtoehtoisesti voitte tarjota opiskelijalle mahdollisuuden tentin suorittamiseen oppilaitoksenne tiloissa. Verkkotenttiin ei tarvitse järjestää erillistä valvontaa lähitentin tavoin. Opiskelijalla voi halutessaan olla verkkotentissä mukana lähdemateriaalia.

Arviointi

Arviointi perustuu oppiaineen/opintojakson osaamistavoitteisiin ja sisältökuvauksiin. Oppiaineen arviointikriteerit ovat arvioijan tukena. Opintosuoritukset arvioidaan Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön mukaisesti.

Opintosuoritusten toimittaminen rekisteröitäväksi - valmiit opintojaksot

Yhteistyöoppilaitos toimittaa oppilaitoksen opettajien arvioimat opintosuoritukset rekisteröitäviksi avoimeen yliopistoon HelpJYU:n kautta. Katso ohje suoritustietojen toimittamiseksi.

HUOM! Jos opintojakso koostuu useasta pienemmästä osasuorituksesta tai lähiopetuksesta, pitää oppilaitos näistä kirjaa. Oppilaitos ilmoittaa suorituksen avoimeen yliopistoon kun kaikki tarvittavat osasuoritukset on tehty ja opintojakso on kokonaan valmis.

Rekisteröinti

 • JYU:n avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritukset rekisteröidään Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.
 • JYU:n tutkintosäännön mukaan (43 §) opintosuoritusten tulokset ilmoitetaan kirjaamalla rekisteriin kahden viikon kuluessa suorituksesta tai siitä määräajasta, johon mennessä suoritus on tullut jättää tarkastajalle. Avoimen yliopiston tarkentavien määritysten mukaisesti opintosuoritusten postitus-, arviointi- ja rekisteröintiprosessiin kuluva aika voi olla yhteensä maksimissaan kuukauden.
 • Myös hylätyt opintosuoritukset kirjataan rekisteriin.
 • Opintosuoritusten rekisteröinnin edellytyksenä on, että opiskelijan suoritusoikeus on voimassa opintosuorituksen suorituspäivänä.

Opiskelijan suoritusta ei voida rekisteröidä, jos suoritusoikeus puuttuu

Avoimen yliopiston opintopalvelut ovat yhteydessä oppilaitokseen heti suoritusten rekisteröinnin yhteydessä ilmenevien ongelmien ilmaannuttua ja pyytää oppilaitosta huolehtimaan opiskelijoiden ilmoittautumisesta suoritusoikeuden saamiseksi ja opintosuoritusten rekisteröimiseksi.

Suorituslistojen toimittaminen yhteistyöoppilaitokseen

Avoin yliopisto toimittaa pyydettäessä oppilaitoksenne opiskelijoiden suoritustiedot. Tietoja voi pyytää avoimen yliopiston opintopalveluista.

Säilytys

Jyväskylän yliopistossa määritellyt säilytysajat
½ vuoden ajan: tenttivastaukset ja kirjalliset opintosuoritukset.
2 vuoden ajan: seminaariesitelmät ja harjoitusaineet.
5 vuoden ajan: kandidaatin tutkintoon kuuluvat tutkielmat.

 • Avoin yliopisto vastaa suoritusten säilytyksestä niissä oppiaineissa, joissa opiskelijat ovat palauttaneet suorituksen oppimateriaali-Koppaan tai Moodleen.
 • Yhteistyöoppilaitos vastaa suoritusten asianmukaisesta säilytyksestä ja hävittämisestä niissä oppiaineissa, joissa opiskelijat palauttavat suorituksensa oppilaitokseen tai oppilaitoksen rekrytoimalle opettajalle.

Säilytysajan umpeuduttua opintosuoritukset tulee hävittää asianmukaisesti salassa pidettävänä aineistona (Julkisuuslaki 24.1 §, kohta 30).