Opintosuoritukset

Kirjalliset opintosuoritukset

Suoritusohjeet

Kirjallisten opintosuoritusten ohjeet opiskelijat saavat opintojaksojen opettajilta. Osassa oppiaineita kaikki suoritusohjeet ovat oppimateriaali-Kopassa ja osassa oppiaineita ohjeet saa suoraan opettajalta esimerkiksi lähiopetuksen yhteydessä. 

Suoritusten toimittaminen arvioitaviksi

Opiskelijat palauttavat suorituksensa opetuksen järjestämisen mallista riippuen joko oppimateriaali-Koppaan tai oppilaitoksen palautuskäytänteiden mukaisesti oppilaitokseen tai oppilaitoksen rekrytoimalle opettajalle.

Palautuspäivät

Pääsääntöisesti opiskelijat voivat palauttaa kirjallisia suorituksia arvioitavaksi oman aikataulunsa mukaisesti opinto-oikeutensa voimassaollessa. Joissakin opintojaksoissa suoritusten palautusta on voitu rajoittaa erillisillä palautuspäivillä. Opiskelija voi tällaisessa tapauksessa palauttaa tehtävänsä oman aikataulunsa mukaisesti, mutta tehtävä toimitetaan opettajalle arvioitavaksi sovittuina palautuspäivinä.

Niissä oppiaineissa, joissa oppilaitos vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, voi oppilaitos  määritellä opiskelijoilleen kirjallisten suoritusten palautuspäiviä.

Tenttiminen

Tenttitilaisuuden järjestäminen

Yleiset tenttitilaisuudet järjestetään kerran kuukaudessa tiistaisin Jyväskylässä ja Helsingissä sekä yhteistyöoppilaitoksissa. Tenttipäivät on löytyvät sivulta. Tenttitilaisuus tulee järjestää kaikissa tenttipaikoissa samaan aikaan. Tenttitilaisuus alkaa klo 16.30 ja kestää 4 tuntia.

Tenttipäivinä opiskelijapalvelumme päivystää numerossa 040 193 2459 klo 15-17.

Tenttiin ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu tenttiin oppilaitoksen omien käytänteiden sekä avoimen yliopiston ohjeiden mukaisesti. Tentteihin ilmoittautumisessa ei käytetä Korppi-opintotietojärjestelmää. Oppilaitos voi päättää itse, kuinka paljon aikaisemmin opiskelijoiden on tentteihin ilmoittauduttava. Viimeisen ilmoittautumispäivämäärän määrittelemisessä on otettava huomioon tenttikysymysten tilaamiseen ja toimittamiseen kuluva aika.

Tenttikysymysten tilaaminen

Avoimesta yliopistosta tenttikysymykset tilataan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

 • sähköpostitse avoimen yliopiston opintopalveluista avoneuvo@avoin.jyu.fi
 • opettajalta, jos oppilaitos on rekrytoinut opettajan opintojaksolle

Tenttikysymyksiä tilattaessa on mainittava seuraavat tiedot:

 • oppiaine tai opintokokonaisuus, johon tentittävä opintojakso kuuluu
 • tentittävän opintojakson koodi ja nimi
 • tentittävän opintojakson taso (perusopinnot / aineopinnot)
 • tentittävän opintojakson laajuus opintopisteinä
 • tentittävä kirjallisuus täydellisenä (tekijä(t) ja teos), mikäli opintojaksolla on valinnaista kirjallisuutta
 • tentaattori

Kesä-elokuun yleisinä tenttipäivinä suoritettaviin tentteihin tulee ilmoittautua ennakkoon 31.5. mennessä. Yhteistyöoppilaitosten opiskelijoiden opinto-oikeudet päättyvät pääsääntöisesti 31.7. mennessä, jonka vuoksi elokuun tenttipäivä ei sisälly opinto-oikeuteen.

Etätentti Kopassa

Perinteisen tentin rinnalla tarjoamme yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille osassa oppiaineita verkossa toteutettavaa etätenttiä Kopassa. Opiskelija suorittaa etätentin kotoaan käsin tai vaihtoehtoisesti voitte tarjota opiskelijalle mahdollisuuden tentin suorittamiseen oppilaitoksenne tiloissa. Etätenttiin ei tarvitse järjestää erillistä valvontaa yleisen tentin tavoin. Opiskelijalla voi halutessaan olla etätentissä mukana lähdemateriaalia.

Arviointi

Arviointi perustuu oppiaineen/opintojakson osaamistavoitteisiin ja sisältökuvauksiin. Oppiaineen arviointikriteerit ovat arvioijan tukena. Opintosuoritukset arvioidaan Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön mukaisesti.

Opintosuoritusten toimittaminen rekisteröitäväksi - valmiit opintojaksot

Yhteistyöoppilaitos toimittaa oppilaitoksen opettajien arvioimat opintosuoritukset rekisteröitäviksi avoimeen yliopistoon HelpJYU:n kautta. Katso ohje suoritustietojen toimittamiseksi.

HUOM! Jos opintojakso koostuu useasta pienemmästä osasuorituksesta tai lähiopetuksesta, pitää oppilaitos näistä kirjaa. Oppilaitos ilmoittaa suorituksen avoimeen yliopistoon kun kaikki tarvittavat osasuoritukset on tehty ja opintojakso on kokonaan valmis.

Rekisteröinti

 • JY:n avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritukset rekisteröidään Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.
 • JY:n tutkintosäännön mukaan (48 §) tulosten julkistamisen jälkeen opintosuoritukset on vietävä rekisteriin viipymättä. Opintosuoritusten tulee olla rekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten julkistamisesta.
 • Myös hylätyt opintosuoritukset kirjataan rekisteriin.
 • Opintosuoritusten rekisteröinnin edellytyksenä on, että opiskelijan opinto-oikeus ko. opintoihin on voimassa opintosuorituksen suorituspäivänä.

Miten menetellään, jos opiskelijan suorituksia ei voida rekisteröidä sen vuoksi, ettei opiskelija ole ilmoittautunut?

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintosihteeri on yhteydessä oppilaitokseen heti suoritusten rekisteröinnin yhteydessä ilmenevien ongelmien ilmaannuttua ja pyytää oppilaitosta huolehtimaan opiskelijoiden ilmoittautumisesta opinto-oikeuden saamiseksi ja opintosuoritusten rekisteröimiseksi.

Suorituslistojen toimittaminen yhteistyöoppilaitokseen

Avoimesta yliopistosta toimitetaan maaliskuun alussa vuositilastoinnin yhteydessä kaikille oppilaitoksille automaattisesti edellisen kalenterivuoden suoristustietolistaukset. Mikäli tarvitsette tietoa oppilaitoksenne opiskelijoiden suoritustiedoista muuna ajankohtana, voitte pyytää tietoja opintopalveluistamme osoitteesta avoneuvo@avoin.jyu.fi. 

Säilytys

Jyväskylän yliopistossa määritellyt säilytysajat
½ vuoden ajan: tenttivastaukset ja kirjalliset opintosuoritukset.
2 vuoden ajan: seminaariesitelmät ja harjoitusaineet.
5 vuoden ajan: kandidaatin tutkintoon kuuluvat tutkielmat.

 • Avoin yliopisto vastaa suoritusten säilytyksestä niissä oppiaineissa, joissa opiskelijat ovat palauttaneet suorituksen oppimateriaali-Koppaan.
 • Yhteistyöoppilaitos vastaa suoritusten asianmukaisesta säilytyksestä ja hävittämisestä niissä oppiaineissa, joissa opiskelijat palauttavat suorituksensa oppilaitokseen tai oppilaitoksen rekrytoimalle opettajalle.

Säilytysajan umpeuduttua opintosuoritukset tulee hävittää asianmukaisesti salassa pidettävänä aineistona (Julkisuuslaki 24.1 §, kohta 30).