Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksille tarjottavat opinnot

 • Tarjoamme järjestettäväksi Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Oppilaitosten yleistarjonta on kuvattu alla olevassa listassa. Mikäli alueellanne on tarvetta myös muunlaisiin opintoihin, olkaa yhteydessä meihin uusien avauksien suunnittelemiseksi. 
 • Opetuksen järjestämisoikeus koskee pääsääntöisesti opintokokonaisuutta. Haettavat yksittäiset opintojaksot on listattu erikseen.
 • Opintotarjonta esitellään Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien 2020-2023 mukaisesti. 
 • Huom! Tämän sivuston oppiainekuvaukset on tarkoitettu yhteistyöoppilaitoksen opetuksen järjestämisoikeushakua varten. Opiskelijoille tiedottamista ja markkinointia varten voitte hyödyntää oppiaineiden opiskelijoille laadittuja oppiainekuvauksia jotka löytyvät Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonnan pääsivulta

Perusopintokokonaisuudet

 • Bio- ja ympäristötieteet - sisältää biologian opinnot. Opiskelija perehtyy bio- ja ympäristötieteiden perusilmiöihin solutasolta aina ekosysteemeihin saakka.
 • Draamakasvatus - opinnoissa tutkitaan ja opiskellaan toiminnallisesti draaman ja teatterin keinojen käyttämistä opetus- ja kasvatustyössä.
 • Erityispedagogiikka - monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja osallisuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi elämänkulun eri vaiheissa.
 • Gerontologia - oppiaineessa tarkastellaan vanhenemista terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta sekä työikäisenä että eläkkeellä.
 • Historia - oppiaineessa ei opiskella pelkkiä tosiasioita tai faktoja vaan opetellaan tulkitsemaan menneisyyttä.
 • Kasvatustiede - opinnot antavat tietoa eri-ikäisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä sekä valmiuksia opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiselle.

Aineopintokokonaisuudet

 • Kemia - opinnoissa perehdytään yleiseen kemiaan, orgaaniseen ja epäorgaaniseen kemiaan, elinympäristön kemiaan sekä biologiseen kemiaan.
 • Kirjallisuus - tarjoaa perustiedot kirjallisuustieteestä tutkimusalana, kirjallisuushistoriasta sekä kaunokirjallisten tekstien analyysista. Lisäksi perusopintoihin kuuluu laaja kaunokirjallisuuden tuntemuksen osuus.
 • Kirjoittaminen - opinnoissa kirjoitetaan ja luetaan laajasti erilaisia tekstejä sekä annetaan ja vastaanotetaan palautetta.
 • Musiikkiterapia - opinnoissa opiskelija saa vankan tietopohjan alan teoriasta, tutkimuksesta ja käytänteistä eri kohderyhmien parissa. 
 • Psykologia - opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä sekä muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa.
 • Yhteiskuntatieteet ja filosofia - laajapohjainen perusopintokokonaisuus on yhteinen sosiologiaan, filosofiaan, politiikkaan ja yhteiskuntapolitiikkaan suuntautuville. 
 • Draamakasvatus - aineopinnoissa syvennetään ja monipuolistetaan perusopinnoissa hankittua osaamista. Myös tutkimuksellinen näkökulma korostuu.
 • Kirjoittaminen - aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja työskentelytapojensa kehittämistä sekä laajentaa lajiosaamistaan.

 Viestintä- ja kieliopinnot

 • Musiikkiterapia - opinnot jatkavat opiskelijan perehdyttämistä musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.
 • Suomi toisena ja vieraana kielenä - opinnoissa tutustutaan suomen kielen rakenteisiin ja merkityksiin sekä syvennetään ymmärrystä kielen käytöstä eri tilanteissa ja yhteisöissä.

Yksittäiset opintojaksot

 • Ruotsi
  • Ruotsin kielen valmentava kurssi - auttaa ruostuneen kielitaidon parissa kamppailevia opiskelijoita, jotka tarvitsevat monipuolista harjoitusta ja tukea sekä kirjallisen että suullisen ruotsin kielen tuottamisessa.
  • Ruotsin akateemisen tason alakohtaiset kurssit - kurssit ovat Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittavia akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kursseja.
 • Saksa 1 -alkeiskurssi - kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot sekä opetellaan selviytymään saksan kielellä elämän arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen.
 • Venäjä 1–2 -alkeiskurssit - kursseilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot ja opetellaan selviytymään venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.