Gerontologia yhteistyöoppilaitoksille

Ikääntyvien määrä lisääntyy ja aktiivisia vanhuksia on aikaisempaa enemmän. Ikärakenteen muutos näkyy myös työelämässä. Työurat pidentyvät ja eri-ikäisten ihmisten työssä jaksamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Gerontologiassa tarkastellaan vanhenemista terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta sekä työikäisenä että eläkkeellä ollessa.

 • Kuinka edistää ikääntyvien aktiivisuutta ja itsenäistä elämää?
 • Kuinka huomioida huonokuntoiset, yksinelävät vanhukset?
 • Kuinka lisätä toimintakykyistä vanhuutta?
 • Kuinka huomioida ikääntyvien turvallinen liikkuminen kodin sisällä ja sen ulkopuolella?
 • Mitä vanhana tulisi syödä?

Kenelle

 • ikääntymisestä tai vanhenemisen kysymyksistä kiinnostuneille
 • sosiaali-, terveydenhuolto-, ravitsemus- ja liikunta-alan ammattilaisille
 • esimiestehtävissä työskenteleville
 • kunnan päättäjille ja ympäristösuunnittelussa toimijoille
 • opettajille

Opetuksen järjestäminen

Gerontologian opinnot toteutetaan uuden ryhmänohjausmallin mukaisesti. Ryhmänohjauksella tuetaan opiskelijoiden akateemisten valmiuksien kehittymistä ja tarjotaan opiskeluyhteisö itsenäisen opiskelun sijaan. Suunnittelemme yhdessä oppilaitoksen kanssa sopivan aikataulun ja opetusmuodot.

 •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ryhmänohjaajan johdolla.
 •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Gerontologian perusopintokokonaisuus, ryhmänohjausmalli (26 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops (1 op) 
Ryhmänohjaajan perehdytys. Opintosuunnitelma (HOPS). Opinnot aloitetaan tästä jaksosta.

TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I (4 op)
Johdantoluentotallenne (10-14 t). Kirjalliset tehtävät. Suoritetaan TGEP110 jakson jälkeen.

TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II (4 op)
Kirjalliset tehtävät. Suoritetaan TGEP121 jakson jälkeen.

TGEP130 Vanhustyön ja -tutkimuksen eettisiä kysymyksiä (3 op) 
Ryhmänohjaajan ohjaama työskentely ja kirjallinen tehtävä.

TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta (3 op) 
Tutustumiskäynti yhteen ikääntyvien ihmisten liikuntaryhmään. Ryhmänohjaajan ohjaama työskentely ja kirjallinen tehtävä.

TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus (3 op) 
Oppilaitoksen järjestämät luennot tai luentotallenne (8 t). Kirjalliset tehtävät.

TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa (4 op) 
Kirjalliset tehtävät

TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen (4 op) 
Oppilaitoksen järjestämät luennot tai luentotallenne (8 t). Kirjalliset tehtävät.

Toteutus suunnitellaan yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea. Ryhmänohjauksen tuella kehitetään sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia ja opiskelutaitoja. Osassa opintojaksoja on tarjolla lisäksi luentotallenteita, joita voidaan hyödyntää ryhmänohjauksessa. Ryhmänohjaajalla voi olla erikseen sovittaessa arviointivastuu joistakin opintosuorituksista.

Opintoihin ei tarvitse toteuttaa opiskelijavalintaa/hakua. Opetus toteutetaan ryhmämuotoisesti, ryhmäkooksi suositellaan vähintään 10 opiskelijaa. Minimiryhmäkoko on 6 opiskelijaa.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan verkkoyhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta.