Kasvatustiede ryhmänohjausmallilla

Ilmiöpohjaiset, ryhmänohjaukseen pohjautuvat kasvatustieteen perusopinnot voi joustavasti liittää osaksi muita opintoja ja niiden jälkeen on mahdollista jatkaa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin. Kasvatustieteen perusopinnot, joissa yhdistyvät kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja varhaiskasvatustiede, antavat

  • uusia näkökulmia ja ymmärrystä kasvatustieteellisiin ilmiöihin
  • tietoa eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä
  • eväitä ammatillisen varmuuden, asiantuntijuuden ja argumentointitaitojen kehittämiselle
  • valmiuksia opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiselle (valmentautuminen, haku, opintojen hyväksilukeminen)

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan kaikissa oppilaitoksissa ryhmänohjausmallilla. Erityisen tärkeään rooliin nousee oppilaitoksessa toteutettu lähiryhmätyöskentely, jota ohjaa yhteistyöoppilaitoksen oma ryhmänohjaaja.

  •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee JY:n opetussuunnitelman pohjalta, avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä ryhmänohjaukseen pohjautuvan opetusohjelman. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ja aikataulutetusti ryhmänohjaajan johdolla. Ryhmän minimikoko on 6 opiskelijaa.
  •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
  •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
  •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Kasvatustieteen perusopinnot, ryhmänohjausmalli (25 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Opintojaksojen opiskelutavat esitellään lv. 2022-2024 mukaisesti. 

Opetus toteutetaan seuraavilla suoritustavoilla ja seuraavassa opintojaksojärjestyksessä:

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja oppimistehtävän laatimiseen.

KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2
 (3 op)
Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen.

KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
Verkkokurssi + lähiryhmätyöskentely. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja verkossa työskentelyyn.

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2
 (2 op)
Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja oppimistehtävän laatimiseen.

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
Tentti. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja tenttiin vastaamiseen.

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen.

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)
Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen.

Toteutus (aikataulu, reaaliaikainen opetus, ryhmänohjauksen tuntimäärät) suunnitellaan yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Useissa opintojaksoissa on tarjolla lisäksi asiantuntijaluentoja verkkotallenteina, joita voidaan hyödyntää ryhmänohjauksessa.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Oppimisympäristönä käytetään Moodlea, joka sisältää opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus ja verkkokurssit.  
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta.