Kirjoittaminen yhteistyöoppilaitoksille

Kirjoittamisen opinnoissa yhdistyvät kirjoittamisen nautinto ja motivoivat haasteet. Opinnoissa kirjoitetaan ja luetaan laajasti erilaisia tekstejä sekä annetaan ja vastaanotetaan palautetta.

Perusopinnoissa opiskelija tutustuu omaan kirjoittamisprosessiinsa käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta. Hän harjoittelee tieteellistä kirjoittamista sekä lähdekirjallisuuden hyödyntämistä omassa kirjoitustyössä ja kokeilee eri tekstilajeja.

Aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja työskentelytapojensa kehittämistä sekä laajentaa lajiosaamistaan. Opiskelija oppii tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti.

Kenelle

  • kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kirjoittamistaan tavoitteellisesti
  • ammattikirjoittajan työstä kiinnostuneille
  • asiantuntijatehtävissä kirjoittamista tarvitseville
  • kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville
  • täydennyskoulutukseksi esimerkiksi opettajille tai viestintätehtävissä toimiville
  • sivuaineeksi yliopistolliseen tutkintoon

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Kirjoittamisen perus- ja aineopinnot järjestetään lähiopetuspainotteisesti. Opetuksessa toisiinsa lomittuvat opiskelijan omien tekstien työstäminen ja kirjoittamisen teoria. Lähiopetuksessa tehdään harjoituksia sekä annetaan ja saadaan palautetta teksteistä. Opinnoissa painottuu myös itsenäinen kirjoittaminen. 

  •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet. Perusopinnoissa ryhmäkoko on oltava vähintään 10 opiskelijaa.
  •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
  •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
  •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Kaikille yhteiset (15 op)
KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 5 op
KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op
KIKP2014 Kirjoittaja lukijana ja tutkijana 5 op


Lajit (10 op, valitaan kaksi)
KIKV1002 Proosa 5 op
KIKV1003 Draama 5 op
KIKV1004 Runous 5 op
KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

Prosessi (5 op, valitaan toinen)
KIKP218 Tekstikokoelma 5 op
KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op

Opetuksessa toisiinsa lomittuvat opiskelijan omien tekstien työstäminen ja kirjoittamisen teoria. Lähiopetuksessa tehdään harjoituksia sekä annetaan ja saadaan palautetta teksteistä. Lähiopetusta (tai verkko-opetusta) järjestetään vähintään kolmessa opintojaksossa. Suositeltava määrä on 10–17 tuntia opetusta jaksoa kohden.

Lähiopetuksen lisäksi jakson suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä avoimesta yliopistosta saatujen tehtävien pohjalta. 
Opiskeluohjeet ja -materiaali Moodlessa.  Kirjalliset opintosuoritukset palautetaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot Vähintään hyvin tiedoin suoritetut kirjoittamisen perusopinnot (tai vastaavat opinnot).
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Kaikille yhteinen opintojakso (5 op)
KIKA4001 Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen (5 op)

Kaikille yhteiset opintojaksot, lajit (10 op) Aineopinnoissa valitaan kaksi (perusopintoihin sisältymätöntä) lajijaksoa
KIKV1002 Proosa 5 op
KIKV1003 Draama 5 op
KIKV1004 Runous 5 op
KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

Valinnaiset opintojaksot (20 op): kirjoittaminen ja kirjoittamisen opetus
KIKA407 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen A 5 op
KIKA408 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen B 5 op
KIKA420 Kirjoittamisen opettaminen 5 op
KIKA421 Palautetaidot 5 op
KIKA412 Terapeuttinen kirjoittaminen 5 op
KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op
KIKA426 Haastattelu- ja havainnointimenetelmät 5 op
KIKA4022 Monimediainen kirjoittaminen (5 op)

Lähiopetusta suositellaan järjestettävän vähintään kolmessa opintojaksossa. Suositeltava määrä on 17 tuntia opetusta jaksoa kohden. Lähiopetuksen lisäksi jakson suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä.

Aineopinnot toteutetaan oppilaitoksissa 35 op:n laajuisina, mikä tarkoittaa, että tutkimukseen valmentava kurssi, kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielman laatiminen jäävät pois opinto-ohjelmasta. Seminaariin voi osallistua erikseen Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opetuksessa.

Oppilaitos voi myös hakea opetuksen järjestämisoikeutta erilliseen 15 op:n tutkimuspakettiin:
YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

Tällöin seminaari järjestetään oppilaitoksessa ja siihen tulee tarjota lähiopetusta.

Opiskeluohjeet ja -materiaali Moodlessa. Kirjalliset opintosuoritukset palautetaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.