Ohjeita viestintä- ja kieliopintojen järjestämiseen

Yliopistotutkintoihin sisältyy viestintä- ja kieliopintoja vähintään äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Monen alan työtehtävät vaativat monipuolista viestintä- ja kielitaitoa, joten opinnot sopivat myös eri ammateissa kehittymiseen.

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen opetussuunnitelmien mukaiset viestintä- ja kieliopinnot

 • tukevat opiskelua
 • antavat valmiuksia niin opinnoissa kuin työelämässä tarvittavaan viestintään
 • ohjaavat opiskelutaitojen ja itseohjautuvan opiskelun kehittämiseen
 • luovat pohjaa elinikäiselle kielenoppimiselle.

Äidinkielen opinnot kehittävät opiskelussa ja työelämässä tarvittavia kirjoitus- ja puheviestinnän taitoja. Ne antavat hyvän pohjan sekä oman alan opintoihin että muiden kielten opintoihin.

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot tuovat eniten hyötyä silloin, kun oman alan käsitteet ja perustiedot on jo omaksuttu ja opiskelu vaatii vieraskielisten tekstien lukemista. Opinnot kehittävät muun opiskelun kannalta välttämätöntä vieraan kielen lukemisen ja puhumisen taitoa (esim. tenttikirjallisuuden lukeminen, lähdeaineiston käyttö seminaaritöissä, oman alan vieraskielisen sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen keskusteluissa) sekä työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoa. Akateemisen tason kursseilla opiskelijalta edellytetään hyvää peruskielitaitoa, sillä kursseilla käydään läpi eri tieteenalojen tekstejä ja keskustellaan kohdekielellä alaa koskevista ajankohtaisista asioista.

Jyväskylän yliopistossa suoritettavien tutkintojen viestintä- ja kieliopintovaatimuksiin voit tutustua JY:n kielikeskuksen verkkosivuilla. Avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi pyrkivältä opiskelijalta edellytetään useimpiin pääaineisiin haettaessa valmiita tutkintoon kuuluvia viestintä- ja kieliopintoja. Lisätietoja eri pääaineiden väylähakuun kuuluvista viestintä- ja kieliopinnoista saa JY:n hakusivustolta, viestintä- ja kieliopintojen koulutussuunnittelijalta ja avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Opettajien valinta

Yhteistyöoppilaitos rekrytoi viestintä- ja kieliopintojen opettajat, joille haetaan hyväksyntä Jyväskylän yliopiston kielikeskuksesta. Opetuksen järjestämisoikeuksia hakiessa olisi hyvä olla jo esitys kunkin opintojakson opettajaksi. Jos opettajaa ei vielä ole tiedossa, voi kielikeskus myöntää oikeuden opintojen järjestämiseen ehdollisena. Tällöin opettajan tiedot täytyy toimittaa hyväksyttämistä varten avoimeen yliopistoon viestintä- ja kieliopintojen koulutussuunnittelijalle viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Opettajien koulutus ja mentorointi

Jyväskylän yliopiston kielikeskus ja avoin yliopisto järjestävät yhteistyöoppilaitosten viestintä- ja kieliopintojen opettajille koulutusta ja mentorointia, johon opettajat velvoitetaan yhteistyösopimuksen mukaisesti osallistumaan.

Joka toinen vuosi järjestetään opettajien yhteinen koulutuspäivä eli kielikeskuspäivä Jyväskylässä. Muina aikoina opettajat voivat saada henkilökohtaista mentorointia oppiaineiden yhteyslehtoreilta.

Tietoa opintojen esteettömyydestä löydät Jyväskylän yliopiston esteettömyysohjeistaopiskelijoiden esteettömyysoppaasta ja sivustolta esteetön kielikeskus.

Kurssisuunnitelma ja kurssiraportti

Viestintä- ja kieliopintojen opettajien pitää tehdä kaikista yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävistä viestintä- ja kieliopintokursseista kurssisuunnitelmat ja kurssiraportit. Kurssisuunnitelmassa asetetaan opintojakson tavoitteet, esitetään, miten ajankäyttö jakautuu eri asioiden, työskentelytapojen, luokkaopetuksen ja itsenäisen työskentelyn välillä, kerrotaan, mitä materiaaleja kurssilla käytetään, ja kuvataan arviointikriteerit ja arvioinnin muodot. Kurssisuunnitelma lähetetään oppiaineen yhteysopettajalle JY:n kielikeskukseen ennen mahdollisesti järjestettävää kielikeskuspäivää tai ennen kurssin alkua.

Kurssin päätyttyä opettaja laatii kurssiraportin, jossa raportoidaan kurssisuunnitelman osa-alueiden toteutuminen (painopistealueet, oppimateriaali, metodit, itsenäinen opiskelu, arviointi). Kurssiraportti toimitetaan oppiaineen yhteysopettajalle JY:n kielikeskukseen.

Oppimateriaalit

Viestintä- ja kieliopintojen opetuksessa on kyseessä alempien korkeakoulututkintojen edellyttämän ja työelämässä vaadittavan kielitaidon opettaminen. Näin ollen valmista opetusmateriaalia ei ole vaan opettaja räätälöi materiaalin kullekin opetusryhmälle ajankohtaisesta alakohtaisesta kirjallisuudesta ja muusta materiaalista.

Opintosuoritusten arviointi

Viestintä- ja kieliopintojen opintosuoritukset arvioidaan JY:n kielikeskuksen ohjeiden mukaisesti seuraavasti:

 • Äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opintojaksot: HYV/HYL
 • Ruotsin valmentava kurssi: HYV/HYL
 • Ruotsin akateemisen tason kurssit (Svenska): TT/HT; erilliset arvosanat suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta
 • Englannin valmentava kurssi: HYV/HYL
 • Academic Reading: HYV/HYL
 • Communication Skills: 1–5
 • Vieraiden kielten alkeiskurssit: HYV/HYL tai 1–5

Kielikeskuksen yhteysopettajat

Puheviestintä: Salme Korkala, salme.korkala@jyu.fi, puh. 040 805 5155
Kirjoitusviestintä: Heidi Kuitunen, heidi.m.kuitunen@jyu.fi, puh. 040 826 9182 (yhteydenotot mieluiten sähköpostitse)
Englanti (Academic Reading & Communication Skills): Adrienn Károly, adrienn.karoly@jyu.fi, puh. 040 359 0054
Ruotsi (Svenska för...): Pekka Saaristo, pekka.c.saaristo@jyu.fi, puh. 040 805 3167