Puheviestintä yhteistyöoppilaitoksille

  • Kurssin sisältöjä ovat vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista, vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi, viestijäkuva, palaute ja sen analysointi sekä vuorovaikutussuhde.
  • Kurssi soveltuu äidinkielen puheviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa.

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Lähiopetus yhteensä 32 tuntia (keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset), itsenäinen työskentely ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 %:n läsnäoloa. Maksimiosallistujamäärä on 20 opiskelijaa.

Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n Moville.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.