Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot (35 op), sosiologian opintosuunta

Sosiologian opintosuunnan järjestämisoikeus yhteistyöoppilaitoksille ei ole tarjolla lukukaudelle 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot (35 op), sosiologian opintosuunta

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1-2 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Avoimen yliopiston maksu sisältää opintopalvelujen lisäksi opetuksen suunnittelun, opettajien rekrytoinnin, opetuksen toteutuksen (ml. luentotallenteet ja verkkokurssi), opiskelijoiden sisällöllisen ohjauksen ja suoritusten arvioinnin sekä paikallisen ryhmänohjaajan perehdytyksen. Yhteistyöoppilaitoksen tehtäväksi jää opiskelijoiden paikallisen tuen, ryhmätyöskentelyn ja vertaistuen järjestäminen.
Avoimen yliopiston perimä maksu Opintokokonaisuus: 350 euroa/opiskelija.
Yksittäiset jaksot: 75 euroa/opintojakso/opiskelija.
Muut kulut oppilaitokselle

Ryhmänohjauksesta ja oppilaitoksen tarjoamasta lähiopetuksesta aiheutuvat kulut.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
  • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, 5 op 
   Verkkoluennot ja luentopäiväkirjat
  • YFIA2001 Kvalitatiiviten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op 
   Verkkokurssi ja kirjalliset tehtävät
  • YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op 
   Jyväskylässä järjestettävät harjoitukset ja kirjalliset tehtävät
  • SOSA115 Sosiologian historia, 5 op 
   Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät
  • SOSA2011 Sosiologinen ajattelu, 5 op 
   Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät
  • SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia, 5 op 
   Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät
  • KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta, 5 op  
   Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät

Osa opiskeluohjeista ja opiskelumateriaaleista löytyy oppimateriaali-Kopasta ja osa Optimasta tai Moodlesta. Yhteistyöoppilaitos aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja mihin mennessä ko. opintojakson kirjalliset tehtävät on palautettava.

Opiskeluohjeet ja -materiaali

 Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa  ja Optimassa/Moodlessa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.

Opettajat ja ryhmäohjaaja sekä ohjaus

Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat.

Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteissä.Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.

Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteena on tukea oppiaineen sisältöjen oppimista ja yliopisto-opiskelussa tarvittavien taitojen kehittymistä. Oppilaitos voi määritellä sisällöllisen ja opiskelutaitoihin tarjottavan ohjauksen määrän ja ohjausmuodot opiskelijaryhmän tarpeiden mukaisesti.

Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä ryhmänohjaajan tutkintotodistus ja CV.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo
puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo[a]jyu.fi