AIKP1011 A life course perspective on adolescence and everyday life (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Aikuisuus on kokemuksellisesti ja kehityksellisesti rikasta aikaa (Nurmi ym. 2014, 178). Aikuisen kehitystä on perinteisesti tutkittu pääosin psykologisesta näkökulmasta. Tutkimusten avulla on luotu erilaisia teorioita ihmisen elämänkaaresta ja elämänkulusta sekä siitä, mitä niiden eri vaiheisiin tyypillisesti sisältyy. Näissä teorioissa aikuisen kehitystä on kuvattu vaiheittaisesti eteneväksi, mutta näiden teorioiden rinnalle on luotu myös dynaamisempia tarkastelutapoja, joissa kuvataan aikuisen kehityksen muutoksia eri elämänalueilla (Nurmi ym. 2014,180). Aikuisen elämänalueet, kuten perhe, työ, opiskelu ja vapaa-aika risteilevät, kohtaavat ja limittyvät arjen tilanteissa (Nurmi ym. 2014, 189; Jokinen 2005, 156). Tässä opintojaksossa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) sekä tutustut aikuisen elämänkaaren ja elämänkulun käsitteisiin, ja peilaat niitä aikuisen elämänalueille.

Learning outcomes

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • määritellä elämänkaaren ja elämänkulun käsitteet ja
  • soveltaa näitä koskevia tutkimustuloksia ja teorioita aikuisuuden elämänalueille

Study materials

Orientoiva verkkoluento henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tueksi
JA

Kirjallisuus


Jokinen, E. 2010 (tai aiemmat painokset). Aikuisten arki. Helsinki: Gaudeamus. Saatavana myös e- kirjana.
JA

Maunula, M. 2014. Perheellisen naistohtoriopiskelijan arki, elämänkulku ja tulevaisuusajattelu. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Luettavissa e-kirjana osoitteessa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/42747/978-951-39-5497-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Luku 2.2)
JA

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. Saatavana myös e-kirjana. (Luku: Aikuisuus)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä oppimistehtävävastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä tenttivastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia. Tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Tentin arvioinnissa painotetaan vastauksen monipuolisuutta.
Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching