AIKP1017 Development project in working life (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Muuttuva yhteiskunta ja työelämä haastavat kehittämään oppimis- ja toimintaympäristöjä. Aikuiskasvatustiede vastaa haasteeseen tutkimuksella. Tutkimustiedon ja reflektion avulla voidaan tiedostaa ja pyrkiä ratkomaan ongelmia, mikä mahdollistaa perustellun toiminnan ja kehityksen. Opintokokonaisuuden päättävässä opintojaksossa sovelletaan jakson tutkimuskirjallisuutta ja opintokokonaisuudessa aiemmin opittua rajattuun työelämän kehittämishankkeeseen jossain itselle tutussa ympäristössä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • hahmottaa työelämäkontekstin kehittämistä vaativat kohteet ongelmalähtöisen ajattelun pohjalta
  • tunnistaa ja jäsentää aikuiskasvatustieteellisiä oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin teorioita kehityshankeen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
  • tarkastella kehittymisen haasteita sekä tarkastella kriittisesti asenteita kehitystä ja oppimista kohtaan
  • jäsentää ja kehittää omaa työyhteisöään aikuiskasvatustieteellisen tutkimustiedon avulla

Study materials

Collin, K., Auvinen, T., Herranen, S., Paloniemi, S., Riivari, E., Sintonen, T. & Lemmetty, S. 2017. Johtajuutta vai johtajattomuutta? Johtamisen merkitys luovuudelle informaatioteknologian organisaatiossa. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House. Luettavissa e-kirjana osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6921-9 (Soveltuvin osin)
TAI
Collin, K. Lemmetty, S. (toim.) 2019. Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Helsinki: Edita. Saatavana e-kirjana https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.2014265

JA

Jalava, U. & Vikman, A. 2003. Työ ja oppiminen yrityksissä. Ongelmista ratkaisuihin. Helsinki: WSOY.
TAI
Poikela, E. & Poikela, S. 2010. Ongelmaperustainen pedagogiikka eilen, tänään ja huomenna. Kasvatus & Aika 4 (4), 91-120. Luettavissa e-aineistona osoitteessa http://elektra.helsinki.fi/oa/1797-2299/4/4/ongelmap.pdf
TAI

yksi oppivaa organisaatiota käsittelevä tieteellinen lähde, esim. seuraavan linkin kautta löytyvistä lähteistä:
Dialoginen OD https://www.humap.com/blogi/2015/09/tarvitsevatko-organisaatiot-diagnosien-sijaan-enemman-dialogia/

JA

Yksi työelämää ja/tai oppimista käsittelevä lähde edellisistä opintojaksoista

JA

Vähintään kaksi vapaavalintaista tieteellistä lähdettä

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä oppimistehtävävastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia.
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching