JSBP9110 Introduction to Accounting and Financial Management (LITO) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

LITO-opintokokonaisuus: Johdatus taloushallintoon

Description

 • Taloushallinnon kokonaisuus
 • Laskentatoimen käsite ja merkitys yrityksissä ja yhteiskunnassa
 • Rahoittajien ja johdon laskentatoimen sisältö niiden eroavuudet
 • Excel-taulukkolaskentaohjelman peruskäyttö
 • Rahoittajien laskentatoimen osalta käsitellään seuraavia teemoja:
  • tilinpäätöksen tavoitteet ja sisältö, keskeiset periaatteet, perusymmärrys kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
  • tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja niiden väliset yhteydet
  • kansainvälinen tilinpäätösnormisto (IFRS), konsernitilinpäätöksen idea
  • tilinpäätöksen ja verotuksen yhteydet
  • tilinpäätöksen analysointi ja ymmärtäminen
 • Johdon laskentatoimi:
  • laskenta strategisen päätöksenteon tukena, strategian toimeenpano, tuloskortit
  • suorituksen mittaaminen erityyppisillä vastuualueilla (sisältäen mm. taloudellisen lisäarvon käsitteen EVA:n ja pääoman keskikustannuksen WACC)
  • budjetoinnin tavoitteet ja toteutus
  • kustannuslaskennan tehtävät ja käsitteet; tuote, palvelu ja asiakaskannattavuuden laskenta
  • erillislaskelmat, katetuottoanalyysi ja hinnoittelu
  • investointilaskennan perusteet
 • Yritysrahoituksen ja yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteet
  • yrityksen hallinnoinnin keskeiset kysymykset mm. omistuksen, hallituksen ja palkitsemisen osalta
  • pääomarakenteen hallinnan peruskysymykset vieraan ja oman pääoman ja pääomakustannuksen osalta
  • käyttöpääoman hallinnan osa-alueet varastonhallinta, kassanhallinta, myyntisaamisten ja ostovelkojen hallinta

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija:

 • hahmottaa laskennan roolin organisaatioissa ja yhteiskunnassa
 • tietää, mitä tilinpäätös pitää sisällään ja mihin tarkoituksiin sitä voi hyödyntää
 • osaa lukea tilinpäätöstä ja laskea ja tulkita tärkeimpiä tunnuslukuja
 • ymmärtää laskentajärjestelmien roolin organisaatioissa toimivan päätöksenteon tukena ja sen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää niin raha-, materiaali- ja tietovirtojen kuin organisaatioissa toimivien ihmisten ohjaamisessa
 • pystyy arvioimaan tuotteiden, palveluiden, asiakkaiden ja investointien kannattavuuksia ja tekemään taloudellisesti kestäviä päätöksiä näiden tietojen pohjalta
 • hahmottaa hyvän hallintotavan merkityksen organisaatioille ja yhteiskunnalle
 • tietää yritysrahoituksen peruskysymykset ja osaa hahmottaa niihin vastauksia
 • osaa käyttää Excelin perustoimintoja. 

Additional information

Opiskelijalla tulisi olla käytettävissään Microsoft Excel -ohjelmisto. 

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Description of prerequisites

Lukion matematiikka

Study materials

Kaikki oppimateriaalit ovat saatavilla kurssin sivustolla.

Literature

 • Ikäheimo, S. – Malmi, T. – Walden, R. (2019) Yrityksen laskentatoimi. Talentum, Helsinki.

Completion methods

Method 1

Description:
Useimpiin asiakokonaisuuksiin kuuluu lyhyitä esittelyvideoita, lukumateriaalia ja harjoitustehtäviä. Osassa asiakokonaisuuksia on tehtäviä, jotka arvostellaan.Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta tentin suorittamiseen. Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssiohjeissa oppimisalustalla.
Evaluation criteria:
Moduuleissa olevat arvosteltavat tehtävät 30 %, tentti 70 %
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching