KTKA2011 The Construction of Scientific Knowledge: Qualitative Research Methods, Proficiency Test (0–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset, tarkoituksenmukaisuusotanta, aineistonkeruu: haastattelu, havainnointi, dokumenttiaineisto, analyysiprosessin perusteet, tulkinta ja löydösten raportointi, tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet, luotettavuuteen liittyvät kysymykset, laadullisen tutkimuksen lukutaito.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata laadullisen tutkimuksen keskeiset tieteenfilosofiset lähtökohdat

  • nimetä ja arvioida laadullisen tutkimuksen erilaisia metodologisia lähestymistapoja

  • kuvailla laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ja tutkimusprosessin etenemisen perusperiaatteet

  • kerätä ja analysoida laadullista tutkimusaineistoa

  • raportoida tutkimustuloksia laadullisen tutkimusperinteen mukaisesti

  • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita ja

  • arvioida laadullisen tutkimuksen luotettavuutta

Additional information

Hyväksyttyä näyttökoetta ei voi korottaa. Näyttökoe kirjataan opintorekisteriin koodilla KTKA2011. Jos opiskelija tulee hylätyksi näyttökokeessa, hänen tulee suorittaa aineopintotasoinen laadullisten menetelmien tutkimusmenetelmäopintokokonaisuus osallistumalla KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät -opintojaksolle.


Arviointiperusteet
Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Description of prerequisites

KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5op) tai vastaavat opinnot.

Study materials

Soveltuvin osin:

PATTON, M. Q. (2002 tai myöhemmät painokset). Qualitative research and evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: Sage.

Sage Research Methods Online –verkkosivusto.

TUOMI, J. & SARAJÄRVI, A. (2002 tai myöhemmät painokset). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Muu opetusohjelmassa tarkennettava oppimateriaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
No published teaching