YMAS2140 Pricing Management (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

- Hinnoittelujohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet
- Keskeiset hinnoittelustrategiat
- Hinnoitteluprosessi ja siihen liittyvät keskeiset menetelmät
- Kustannukset hinnoittelussa
- Hinnoitteluun liittyvä lainsäädäntö

- Arvoperusteinen ja psykologinen hinnoittelu

- Hinta- ja arvoviestintä


YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen opintojaksolla:

Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden huomioiminen hinnoittelun johtamisessa.

Hinnoittelun toimintojen ja prosessien tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden kehittäminen ja varmistaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Kriittisesti analysoida markkinaolosuhteita hinnoittelun näkökulmasta
- Analysoida keskeisten hinnoittelustrategioiden ja -menetelmien soveltuvuutta erilaisissa markkinaolosuhteissa
- Ymmärtää hinta-kysyntä-kannattavuus -yhteyden
- Syvällisesti ymmärtää ja arvioida hinnoittelun vaikutuksia asiakkaan ostokäyttäytymiselle
- Tulkita markkinaympäristöä ja tehdä perusteltuja päätöksiä hinnoitteluprosessin eri vaiheissa

Description of prerequisites

Markkinoinnin aineopinnot.

Study materials

Kurssikirja, luennoitsijan osoittamat artikkelit ja muu luentoaineisto.

Literature

  • Nagle, T., Hogan, J. & Zale, J. 2017. The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitable Business. New International Edition, 5. painos (4. painos käy myös). Pearson.; ISBN: 978-1292023236

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot, tentti ja harjoitustyö
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching